Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Monitorizarea vătămărilor produse de ozonul troposferic (O3) asupra plantelor în vederea stabilirii unor noi niveluri critice – MOTTLES, LIFE15 ENV IT 000183 (2016-2020), valoare: 123 732,00 lei

Obiectivele  proiectului au  vizat armonizarea abordărilor de monitorizare activă a concentrației de ozon și determinarea absorbției stomatale de O3 specifică unor specii de arbori prin modelul DO3SE.

Rezultatele obținute au constat în publicații, sistem inovativ de monitorizare activă valorificat la scară pan-europeană, sistem comparabil de colectare a informațiilor la nivel european și de monitorizare concomitentă a indicatorilor de răspuns al pădurilor, atlas de vătămări foliare vizibile induse de ozon, validate pentru speciile forestiere din Europa, liste de specii de arbori sensibile la poluarea cu ozon.

Află mai multe

Creșterea competitivității economice a sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe CDI  – Cresforlife, POC, ctr. 15/01.09.2016 (2016-2023), valoare: 17 000 000 lei

Obiectivele proiectului vizează accesul întreprinderilor din sectorul forestier la expertiză extinsă și la facilitățile INCDS de a transfera rezultatele cercetărilor și de a dezvolta cercetări în colaborare efectivă cu acestea și creșterea competitivității economice a sectorului forestier românesc în vederea  generării de beneficii sociale directe la nivel local, regional, național și internațional.

Rezultatele obținute constau în publicații,  tehnologii transferate, soluții, modele, metode valorificate prin 17 contracte subsidiare și 7 contracte de cercetare în colaborare efectivă.

Află mai multe

Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks – a case study with the brown bear – BEARCONNECT,H2020, >ctr. 96/2016 (2017-2020), valoare: 949 499 lei

Obiectivele proiectului au constat în evaluarea funcționalității rețelelor ecologice, inclusiv rețelele de arii naturale protejate naționale și rețeaua Natura 2000 din Europa, factorii care influențează distribuția ursului brun, respectiv factorii restrictivi cu un impact negativ ca urmare a schimbărilor  viitoare în peisaj.

Rezultatele obținute au constat în publicații, lista actorilor locali interesați din diferite zone ale studiului, modele spatiale explicite, ghiduri și direcții strategii pentru elaborarea politicilor de imbunătățire rețelei ecologice.

Află mai multe

Servicii climatice pentru complexul Apa-Energie-Teren-Hrana –  CLISWELN, H2020, ctr. 77/2017, (2017-2020). Valoare: 810 000 lei

Obiectivele proiectului au vizat dezvoltarea unui Cadru Integrat de Servicii Climatice Sinergice (SCINF), trans-sectorial, pentru integrarea conceptului de servicii climatice și pentru dezvoltarea unor politici de management durabil derivate din rezultatele produse de SCINF.

Rezultatele au constat în publicații, model hidrologic privind managementul folosințelor din bazinul hidrografic Tărlung, ghid de bune practici, soluții inovatoare valorificate pentru managementul bazinelor hidrografice.

Află mai multe

Proiectarea unui sistem de monitorizare și prognoză bazat pe tehnici moderne ale teledetecției (Earth – Observation) pentru pădurile din România – EOROFORMON, POC, ctr. 90/09.09.2016 (2017-2020), valoare: 3 688 950  lei.

Obiectivele proiectului au vizat utilizarea pe scară largă a datelor de Observare a Terrei (EO) în combinație cu monitorizarea pădurii in-situ și crearea unui corpus inovator de cunoștințe (testat și revizuit).

Rezultatele au constat în publicații, produs integrat de monitorizare (prototip) tehnologii, metode inovative, 5 cercetători specializați în teledetecție satelitară și laser terestru.

Află mai multe

Biomasa supra- și subterană și conținutul de carbon dintr-o pădure virgină de amestec de fag și brad – BIOCARB, PNCDI III- RU-TE, CTR. 8/2018 (2018-2020), valoare: 450 000 lei

Obiectivele proiectului au vizat elaborarea de modele de biomasă pentru două specii principale (fag și brad), respectiv pentru determinarea conținutului de carbon din diferite componente ale arborelui și din sol.

Rezultatele obținute au constat în publicații, modele specifice de estimarea biomasei și a conținutului de carbon din părțile componente ale arborelui și din sol.

Află mai multe

World-first service of high-resolution maps of forest carbon fluxes, storage and their development over time – ForestFlux, Grant Agreemnt no.821860 (2018-2021), valoare: 142 750 euro:

Obiectivele au vizat evaluarea stării resurselor forestiere și  a acumulării de carbon pe termen lung. Rezultatele au constat în publicații, produse și servicii  (elaborare și furnizare de hărți digitale și baze de date statistice) modele privind acumularea carbonului și predicția variabilelor structurale bazate pe EO.

Află mai multe

Preventing Animal-Vehicle Collisions–Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe-LIFE CROSSING, LIFE17 NAT/IT/000464, (2018-2023), valoare: 376 248 euro

Obiectivele proiectului vizează utilizarea demonstrativă a dispozitivelor inovative de prevenire a coliziunilor Animal-Vehicul (AVC PS) în noi zone ale proiectului, îmbunătățirea conectivității și favorizarea mișcării populațiilor de specii țintă.

Rezultatele așteptate constau în publicații, produse digitale (hărți de risc), aplicație informatică pentru dispozitive mobile, sisteme de avertizare a șoferilor în zonele de risc.

Află mai multe

FirEUrisk Developing a Holistic, Risk-Wise Strategy for European Wildfire Management, H2020-Grant Agreement no. 101003890 (2021-2025), valoare:  180 000 euro

Obiectivele proiectului vizează extinderea sistemelor actuale de evaluare a riscului la incendii de pădure și adaptarea strategiilor de management forestier la schimbările climatice și socio-economice viitoare așteptate.

Rezultatele așteptate constau în elaborarea unei strategii europene de management privind riscul la incendii centrată pe practicile de prevenire și suprimare a incendiilor de pădure, platformă operațională care să sprijine coordonarea comună, instrucțiuni de formare profesională și exerciții operaționale în prevenirea și combaterea incendiilor de pădure

Află mai multe

Improving access to FORest GENetic resources Information and services for end-Users Horizon 2020- FORGENIUS – Grant Agreement no. 86221 (2021-2025), valoare: 55 300 euro

Obiectivele proiectului vizează modernizarea actualei platforme europeană de informații privind resursele genetice forestiere (EUFGIS.

Rezultatele așteptate constau în publicații, soluții pentru luarea deciziilor de management în vederea promovării rezilienței și adaptabilității resurselor genetice forestiere, servicii inovative privind accesibilitatea și modelarea datelor pentru utilizatorii resurselor genetice forestiere.

Află mai multe

Măsuri de combatere integrată a dăunătorilor speciilor de foioase, Ctr. subs. nr. 8/06.03.2019 (2019-2023), valoare 840000,00 lei

Obiectivele proiectului vizează combaterea integrată a dăunătorilor din pădurile cu frasin și plop. Rezultatele proiectului constau în tehnologii transferate  de combatere integrată a dăunătorilor frasinului și plopului.

Află mai multe

Implementarea tratamentelor fitosanitare cu produse acceptate de Uniunea Europeană și evaluarea eficacității acestora, Ctr. subs. nr. 11/2019 (2019-2022), valoare 360000,00 lei

Obiectivele proiectului au vizat depistarea, monitorizarea și prognoza defolierilor cauzate de Cephalcia abietis, testarea de insecticide noi pentru protejarea culturilor de rășinoase împotriva atacurilor de Hylobius și Hylastes sp., transferul unor tehnologii noi de aplicare a tratamentelor aeriene cu volum ultraredus  împotriva defoliatorilor.

Rezultatele obținute au constat în  îndrumări tehnice, produse fitosanitare noi adoptate pentru combaterea dăunătorului  H. abietis, tratamente   aplicate folosind noile tehnologii de combatere aeriene.

Află mai multe

Managementul și conservarea resurselor genetice valoroase și utilizarea în culturi a sadelor de plop și a sadelor de salcie selecționată, Ctr. subs. nr. 13/06.03.2019 (2019-2023), valoare 840000,00 lei

Obiectivele  propuse vizează înființarea de plantații de plop hibrid și salcie selecționată,  asigurarea unui management corespunzător al plantajelor,  conservarea și extinderea în cultură a unor genotipuri valoroase de salcâm.

Rezultatele estimate constau în tehnici   de execuție a tăierilor de formare a coroanelor și/sau tăierilor de fructificare, în plantajele de salcâm, tehnologii  de multiplicare vegetativă și generativă a salcâmului varietatea oltenica, de instalare de culturi de plante mamă de plop și salcie, de înființare de plantații cu sade de salcie selecționată în zona dig – mal cu  condiții  grele de vegetație.

Află mai multe

Caracterizarea condițiilor staționale și de vegetație a arboretelor din cadrul OS Penteleu în vederea stabilirii măsurilor de gospodărire în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, Ctr. subs. nr.15/20.02.2020, (2020-2021), valoare 776875,00 lei

Obiectivele proiectului au vizat stabilirea soluțiilor de gospodărire durabilă a ecosistemelor forestiere, adaptate la specificul actual al condițiilor staționale și de vegetație al arboretelor din cadrul OS Penteleu. Rezultatele obținute au constat în elaborarea de soluții noi de management durabil  pentru 6 unități de producție din cadrul ocolului silvic.

Află mai multe

Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt, Ctr. subs. nr. 14/23.07.2019 (2020-2022), valoare 1192686,25 lei

Obiectivele proiectului  au vizat  evaluarea funcțiilor recreativ, culturale și istorice ale pădurilor din jurul municipiului Brașov, implementarea unui sistem de monitorizare integrată a stării ecosistemelor forestiere  și elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru valorificarea potențialului recreativ cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane.

Rezultatele proiectului:  3 metodologii, 16 Studii și rapoarte, baze de date GIS, 20 de suprafețe de cercetare de lungă durată, 3 puncte de măsurare a factorilor climatici, 7 Articole științifice, 1 carte.

Află mai multe

Particularități dendrometrice și dendrocronologice la molidul din O.S.R. Gheorgheni,  Ctr. subs. nr. 16/21.02.2020 (2020-2021), valoare 599208,00 lei

Obiectivele proiectului au vizat studiul variabilității formei fusului și stabilirea modelelor dendroclimatice specifice la molidul din Ocolul silvic de regim (OSR) Gheorgheni.

Rezultatele obținute au constat în publicații, modele dendroclimatice pentru molid în raport cu altitudinea și vârsta, model statistic privind legătura corelativă dintre diametrul cioatei și diametrul de bază și studii privind variabilitatea creșterii, a răspunsului dendroclimatic și a formei fusului la molid.

Află mai multe

Optimizarea soluțiilor de management al pădurilor administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor (RPLP) Kronstadt RA, Ctr. subs. nr. 17/11.03.2020 (2020-2022), valoare 1192686,25 lei

Obiectivele proiectului au vizat optimizarea soluțiilor de management al pădurilor administrate  de RPLP Kronstadt RA prin evaluarea monitorizarea stării resurselor forestiere, îmbunătățirea metodelor, și tehnologiilor de depistare, monitorizare, prevenire și combatere a principalilor boli și dăunători  (biotici, abiotici).

Rezultatele obținute au constat în publicarea a trei articole științifice, rapoarte  privind principalii indicatori de caracterizare a stării pădurilor și soluții de management împotriva agenților  biotici și abiotici perturbatori.

Află mai multe

Evaluarea funcțiilor și serviciilor ecosistemice oferite de pădurile incluse în  Parcul Național Piatra Craiului, Ctr. subs. nr.19/2020 (2020-2022), valoare 962624,00 lei

Obiectivele proiectului au vizat evaluarea funcțiilor și serviciilor oferite de ecosistemele forestiere din cuprinsul acestei arii protejate  prin metode monetare și non-monetare si identificarea factorilor de risc care ar putea influența starea  arboretelor din cuprinsul acesteia.

Rezultatele obținute au constat în metodologii, studii, hârți tematice, set de instrucțiuni și publicații.

Află mai multe

Evaluarea stării  de conservare a unor habitate forestiere de interes comunitar aflate în administrarea Parcului Național Călimani, Ctr. subs. nr.21/27.05.2020, (2020-2021), valoare 945.819,00 lei

Obiectivele proiectului au vizat stabilirea de  modele conceptuale privind  evaluarea stării de conservare a unor habitate forestiere de interes comunitar aflate in administrarea Parcului Național Călimani și implementarea unei  rețelei de suprafețe permanente pentru evaluarea stării de conservare; implementarea rețelei de suprafețe permanente evaluarea stării de conservare a unor habitate forestiere.

Rezultatele obținute s-au concretizat in: modele conceptuale adoptate, 1 rețea de suprafețe permanente pentru evaluarea stării de conservare, 1  bază de date,  2 studii (caracteristici generale ale arboretelor cuprinse în rețeaua de suprafețe permanente pentru  1 articol științific.

Află mai multe

Evaluarea posibilităților de utilizare a unor tehnici de teledetecție bazate pe senzori activi în activitățile de monitorizare a ecosistemelor forestiere, Ctr.ul subs. nr. 22/04.03.2021 (2021-2022), valoare 872000,00 lei

Obiectivele proiectului au vizat evaluarea  influenței unor factori de mediu asupra informațiilor rezultate din utilizarea sistemelor de teledetecție terestră cu senzori activi în activitățile de monitorizare forestieră și evaluarea posibilităților de utilizare integrată a sistemelor de teledetecție terestră și aeriană, cu senzori activi în estimarea unor variabile forestiere.

Rezultatele obținute au constat în publicații, protocoale pentru achiziția datelor specifice teledetecției și utilizarea panourilor de reflectanță, baze de date, studiu referitor la analiza influenței unor factori de mediu prin utilizarea sistemelor de teledetecție activă, metodologie de fuzionare a datelor de teledetecție obținute pe baza scanărilor TLS și ALS, raport științific privind estimarea unor variabile forestiere pe baza datelor integrate TLS-ALS.

Află mai multe