Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

Staţiunea Focşani a fost înfiinţată la 1 februarie 1962 prin Ordinul Ministerului Economiei Forestiere nr.19 din 8 ianuarie 1962 cu denumirea de Staţiunea experimentală pentru împădurirea terenurilor degradate şi corecţia torenţilor INCEF – Vrancea cu sediul la Boloteşti, judeţul Vrancea.

De organizarea Staţiunii şi stabilirea obiectivelor acesteia s-a preocupat în mod deosebit domnul dr.doc. I.Z. LUPE, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Constituirea acestei unităţi a fost determinată de necesitatea fundamentării măsurilor tehnico-ştiinţifice şi a stabilirii soluţiilor tehnice privind împădurirea terenurilor degradate din zona Vrancei. Un obiectiv prioritar al staţiunii a fost, încă de la înfiinţare, acordarea de asistenţă tehnico-ştiinţifică unităţilor silvice din zonă la împădurirea terenurilor degradate.

Conducerea stațiunii

CS II dr. ing. Constandache Cristinel

Director Stațiune

cristinel.costandache@icas.ro

Vezi CV

Ing. Ivan Virgil

Inginer-șef Bază Experimentală Vidra

virgil.ivan@icas.ro

Vezi CV

Organizare

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie este o subunitate mixtă având în structura sa:

 • un colectiv de cercetare;
 • un colectiv de proiectare-investiții (dezvoltare);
 • un colectiv de Inventar Forestier Național (IFN);
 • Baza Experimentală Vidra.

 

Structura de personal a staţiunii este următoarea:

 • Secția de Cercetare: 1 cercetător științific gradul I, 2 cercetători științifici gradul III, 1 inginer;
 • Secţia de Dezvoltare: 1 inginer dezvoltare tehnologică gradul I, 1 inginer dezvoltare tehnologică, 1 tehnician treapta II, 1 tehnician treapta III;
 • Birou I.F.N.: 1 inginer, 2 tehnicieni.
 • Baza Experimentală Vidra: 7 posturi cu studii superioare, 6 posturi cu studii medii, 15 posturi studii de bază (şcoala de pădurari).

Activităţi

Activitatea de Cercetare-Dezvoltare  se desfășoară în clusterul destinat Echipei de Cercetare „Silvotehnică” (E5), având următoarele direcţii şi obiective de cercetare:

 • Perfecționarea tehnicilor de  îngrijire, conducere si regenerare  arboretelor;
 • Îmbunătățirea metodelor, tehnicilor și tehnologiilor de împădurire a terenurilor degradate, de creare a perdelelor forestiere de protecţie;
 • Reconstrucția ecologică (ameliorarea, refacerea) a arboretelor necorespunzătoare sau afectate de factori vătămători;
 • Fundamentarea științifică a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale.

 

Activitățile de Cercetare-Dezvoltare constau în:

 • Elaborarea de tehnologii de amenajare/consolidare/ameliorare si a metodelor şi tehnicilor de împădurire a diferite categorii de terenuri degradate: erodate; ravenate; alunecătoare; lunci cu deficit sau cu exces de apă, terenuri poluate de industria metalurgică ş.a.;
 • Determinarea tendintei de evolutie a arboretelor de pe terenuri degradate şi stabilirea metodelor de regenerare a acestora;
 • Stabilirea de metode de reconstructie ecologică a arboretelor degradate/afectate de factori vatamatori;
 • Elaborarea de tehnologii de instalare şi refacere a perdelelor forestiere de protecţie din zona de sud-est a ţării;
 • Determinarea parametrilor hidrologici ai bazinelor hidrografice torenţiale şi fundamentarea  ştiinţifică a tehnologiilor de amenajare a acestora;
 • Stabilirea tehnologiilor adecvate de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale din zona Carpaților de Curbură și nordul Moldovei;
 • Stabilirea tehnologiilor de proiectare și reabilitare a drumurilor forestiere din cadrul I.N.C.D.S „Marin Drăcea”;
 • Asistență tehnică privind aplicarea lucrărilor silvotehnice;
 • Asistență tehnică privind lucrările de execuție la corectarea torenților, drumuri forestiere și perdele forestiere de protecție a căilor de comun.

 

Biroul I.F.N realizează inventarul forestier naţional în raza județelor Vrancea, Galați, Buzău, Brăila.

 

Baza Experimentală Vidra asigură:

 • gestionarea durabilă a fondului forestier şi aplicarea rezultatelor cercetărilor;
 • efectuarea experimentărilor în direcţiile menționate;
 • valorificarea eficientă a producţiei proprii;
 • administrarea ariilor protejate de pe teritoriul administrativ al bazei experimentale;
 • prestări servicii silvice.

Infrastructură și servicii de Cercetare-Dezvoltare

Infrastructură :

 

 • Aparatură şi instrumentar pentru investigații și măsurători: 5 clupe forestiere Haglof  Mantax Blue, 5 burghie Pressler, 1 hipsometru Suunto, 2 dendrometre Vertex IV, 1 Dendrometru EC II D Haglof, 1 Dendrometru EC II D R Haglof, 3 busole topografice Suunto KB – 14, 1 staţie totală Leica TC307, 1 GPS-uri GeoXT, 1 GPS Trimble, 1 GPS GLONASS GNSS, 1 balanță de precizie 620G, 1 rezistograf IML-Resi F300, 1 dispozitiv IML Micro-Hammer, 1 etuvă BINDER ED-S cu ventilație naturală, 2 instrumente pentru măsurarea suprafețelor și a distanțelor (Excape Area Calculator, DME System);
 • 79 suprafeţe experimentale (211,00 ha) în 5 perimetre experimental-demonstrative privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate şi amenajarea torenţilor situate pe teritoriul administrat de Baza Experimentală Vidra;
 • 6 suprafeţe experimentale localizate „in situ și dotate cu echipament pentru înregistrarea precipitaţiilor şi a scurgerilor de pe versanţi împăduriţi (Stație Meteorologică Decagon, dotată cu senzori hidrometeorologici);
 • peste 100 suprafeţe experimentale localizate în 6 perimetre experimentale şi circa 30 de puncte experimentale localizate în sud-estul şi estul României;
 • pepiniera Boloteşti destinată producerii puieților forestieri, cu suprafaţa totală de 1,26 ha.
 • 1 cultură experimentală de alun selecționat;
 • 1 cultură experimentală de cătină selecționată;
 • 1 bazin experimental-demonstrativ.

Servicii de Cercetare:

 

 • Cercetări privind bilanțul apei în bazinele hidrografice torenţiale;
 • Elaborarea soluţiilor inovative pentru managementul complex al bazinelor hidrografice torenţiale;
 • Exerciţii de modelare pentru simularea diverselor opţiuni de gospodărire a terenurilor în bazine hidrografice torenţiale;
 • Monitorizarea structurilor de control al torenților;
 • Îmbunătățirea tehnologiilor și a compozițiilor pentru împădurirea terenurilor agricole și silvice;
 • Dezvoltarea tehnologiilor de reconstrucție ecologică și regenerarea arboretelor pe terenuri degradate;
 • Optimizarea metodei de tratament, a tehnicilor de îngrijire și conducere ale pădurilor, management și regenerare;
 • Îmbunătățirea tipologiei staționale pentru terenurile degradate;
 • Experimente privind soluții noi pentru terenurile degradate și utilizarea complementară a terenurilor;
 • Monitorizarea plantațiilor forestiere pe terenurile degradate și eficiența funcțională a acestora în raport cu conditii de mediu si lucrarile silvotehnice;
 • Reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere afectate de factori biotici si abiotici vătămători;
 • Studii pedostaționale și de fundamentare a soluțiilor de împădurire pentru terenuri agricole sau forestiere afectate de factori vătămători.

 

Servicii de Dezvoltare:

 

 • Proiectare şi transfer tehnologic pentru lucrări de împădurire/reconstrucție ecologică a terenurilor degradate, amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, realizarea perdelelor forestiere de protecţie, drumuri forestiere ș.a.

Contact

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Focșani

Adresa

Str. Republicii, Nr. 7, et. 3, Focșani, Judeţul Vrancea, cod poştal 620018

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0237-621541; 0237-230481

 

Email

focsani@icas.ro

 

Director Stațiune

CS II Constandache Cristinel

cristinel.constandache@icas.ro

 

Șef proiect – Secția de Dezvoltare

Anastasiu Costică

costica.anastasiu@icas.ro

 

Contabilitate

Bercaru Florentina – Contabil șef:

florentina.bercaru@icas.ro

 

Achiziții

Aga Valentina – Responsabil achiziții

valentina.aga@icas.ro

 

 

Baza Experimentală Vidra

 

 

Adresa

Str. Vidra, Nr. -, Vidra, Judeţul Vrancea, cod poştal 627415

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0237-673019; 0237-673196

 

Email

vidra@icas.ro

 

Inginer-șef Bază Experimentală

Ing. Ivan Virgil

virgil.ivan@icas.ro

 

Contabilitate

Popa Lioara – Economist

vidra@icas.ro

 

Achiziții

Stoica Cătălin – Responsabil achiziții

vidra@icas.ro