Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare – Producţie Piteşti a fost înființată în anul 1976 ca filială a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), cu scopul de a realiza activități de cercetare, dezvoltare și experimentare – producție pentru zona Carpaților și Subcarpaților Sudici. În structura acesteia, a fost  inclusă şi Baza Experimentală Mihăeşti, care era administrată, încă din  anul 1942, de Institutul de Cercetări Forestiere (ICEF), unde se urmărea aplicarea și generalizarea în practica silvică a rezultatelor cercetărilor.

 

În anul 1979 a început construcţia actualului sediu, care a fost dat în folosinţă în anul 1980 și renovat în anul 2005.

Conducerea stațiunii

IDTI ing. Păunescu Silviu

Director Stațiune

silviu.paunescu@icas.ro

Vezi CV

IDTI ing. Brătescu Radu Ionuț

Șef Secție Dezvoltare

radu.bratescu@icas.ro

Vezi CV

Ing. Sora Dorinel Constantin

Inginer-șef Bază Experimentală Mihăești

dorinel.sora@icas.ro

Vezi CV

Organizare

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie este o subunitate mixtă având în structura sa:

 • un laborator de cercetare;
 • o secție de dezvoltare (amenajarea pădurilor);
 • un birou de Inventar Forestier Național (IFN);
 • Baza Experimentală Mihăești.

 

Structura de personal a staţiunii este următoarea:

 • Laborator de cercetare: 1 cercetător ştiinţific gradul III, 1 asistent cercetare, 1 subinginer, 1 tehnician treapta I;
 • Secţia de dezvoltare: 7 ingineri dezvoltare tehnologică gradul I, 2 ingineri dezvoltare tehnologică gradul II, 18 ingineri dezvoltare tehnologică gradul III, 2 ingineri dezvoltare tehnologică, 10 ingineri, 7 tehnicieni treapta I, 2 tehnicieni treapta a II-a, 1 tehnician treapta a III-a, 3 tehnicieni, 1 biolog, 5 analişti ajutor programator, 1 contabil principal, 1 casier, 1 șofer, 1 îngrijitor;
 • Birou I.F.N.: 1 inginer dezvoltare tehnologică gradul I şi 2 ingineri;
 • Baza Experimentală Mihăești: 10 posturi cu studii superioare, 23 posturi cu studii medii, 9 posturi studii de bază (şcoala de pădurari) și 4 posturi cu studii generale.

Activităţi

Activitatea de Cercetare-Dezvoltare  se desfășoară în clusterele destinate Echipelor de Cercetare: „Dendrometrie, amenajarea pădurilor, monitoring și inventar forestier” (E1), „Ecologie forestieră” (E2), „Genetică și ameliorarea arborilor” (E3), „Silvotehnică și reconstrucție ecologică” (E5), având următoarele direcții şi obiective de cercetare:

 • Evaluarea acțiunii factorilor climatici, poluării atmosferice, dăunătorilor și agenților patogeni asupra ecosistemelor forestiere;
 • Asigurarea gestionării durabile a pădurilor și a altor categorii de vegetație forestieră și contribuția acestora la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și a altor factori de stres;
 • Conservarea și monitorizarea diversității biologice a pădurilor și a ecosistemelor asociate acestora.

 

 

Biroul I.F.N realizează inventarul forestier naţional în limitele teritoriale ale județelor Argeș și Vâlcea

 

 

Baza Experimentală Mihăești asigură:

 • Gestionarea durabilă a fondului forestier şi aplicarea rezultatelor cercetărilor;
 • Efectuarea experimentărilor în direcțiile menționate;
 • Gestionarea durabilă a fondului cinegetic din administrare;
 • Producerea de puieți forestieri și ornamentali.

Activitățile de Cercetare-Dezvoltare constau în:

 • Continuarea și dezvoltarea cercetărilor ecologice inter- și transdisciplinare pe termen lung privind starea ecosistemelor forestiere sub acțiunea schimbărilor climatice și a factorilor de risc;
 • Dezvoltarea cunoașterii factorilor biotici și abiotici destabilizatori și a acțiunii acestora asupra ecosistemelor forestiere și stabilirea de măsuri integrate de combatere, inclusiv evaluarea riscului, a impactului principalilor agenți biotici invazivi din ecosistemele și culturile forestiere în vederea stabilirii de soluții de management adaptativ;
 • Elaborarea de soluții, modele și metode inovative integrate în vederea dezvoltării sistemului de management forestier pentru o silvicultură sustenabilă, inteligentă climatic și adaptată provocărilor societale actuale;
 • Elaborarea de metode și modele de stabilire a valorii funcțiilor și serviciilor ecosistemice oferite de păduri, adaptate sistemului românesc de clasificare și zonare funcțională a acestora;
 • Elaborarea de metode de optimizare a tratamentelor silviculturale și a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor;
 • Evaluarea diversității specifice, structurale și funcționale a pădurilor naturale și cvasinaturale;
 • Identificarea habitatelor naturale și a speciilor de floră din ecosistemele forestiere și elaborarea de măsuri de protecție a acestora;
 • Evaluarea și cartarea tipurilor de ecosisteme forestiere valoroase din punct de vedere al biodiversității;
 • Fundamentarea managementului ariilor naturale protejate.

Infrastructură și servicii de Cercetare-Dezvoltare

Infrastructură :

 • Aparatură şi instrumentar pentru investigații și măsurători: clupe forestiere, hipsometre, telemetre, GPS-uri, stații totale, relascoape, vertexuri etc.;
 • Dispozitive și echipamente moderne pentru: monitorizarea stării ecosistemelor forestiere (Level II), monitorizarea in situ a gazelor cu efect de seră;
 • Aparatură și echipamente moderne pentru realizarea amenajamentelor silvice în sistem GIS;
 • 49 suprafeţe experimentale de lungă durată (451,15 ha) în care se desfășoară activități privind: aplicarea tratamentelor cu perioadă continuă de regenerare (codru grădinărit), operațiunile silviculturale, aclimatizarea unor specii exotice și autohtone, ameliorarea speciilor forestiere, supravegherea intensivă a stării ecosistemelor, studiul biomasei (monitorizare și prognoză) și 1088,37 ha în care se experimentează aplicarea tratamentelor cu perioadă lungă de regenerare (cvasigrădinărite);
 • În toată suprafața Bazei Experimentale Mihăești (8364,42 ha), începând cu anul 1964, gestionarea pădurilor se realizează pe baza unui amenajament experimental constituit după principii naturalistice (serii experimentale de gospodărire), unic în silvicultura românească;
 • Arboretumul Mihăești (65,05 ha), întemeiat în perioada 1895-1901), în care se efectuează experimente de lungă durată privind aclimatizarea, extinderea în cultură și compatibilitatea ecologică a speciilor forestiere exotice, regenerarea naturală pentru diverse specii exotice și autohtone, aclimatizarea stejarului pedunculat, ameliorarea genetică a molidului;
 • 2 pepiniere destinate producerii puieților forestieri și ornamentali, cu suprafaţa totală de 2,40 ha.

Servicii de Cercetare:

 • Stabilirea măsurilor de conservare a habitatelor naturale și a florei ecosistemelor forestiere;
 • Stabilirea metodologiilor pentru identificarea, evaluarea și clasificarea habitatelor forestiere rare, amenințate sau vulnerabile;
 • Identificarea și evaluarea habitatelor forestiere românești pe cale de dispariție, vulnerabile sau rare, inclusiv pădurile cu valori ridicate de conservare;
 • Întocmirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate;
 • Identificarea și evaluarea arborilor monumentali din România;
 • Elaborarea de aplicații informatice specifice sectorului forestier;
 • Documentații de specialitate privind prognoza insectelor vătămătoare.

 

 

 

Servicii de Dezvoltare:

 • Proiectare şi transfer tehnologic pentru lucrări de amenajarea pădurilor;
 • Elaborarea de studii pedo-staționale și proiecte de reconstrucție ecologică;
 • Elaborare de studii de evaluare adecvată, de impact asupra mediului și rapoarte de mediu;
 • Măsurători topografice și constituirea de baze de date geospațiale, hărți și planuri de situație în format digital;

Contact

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Pitești

Adresa

Str. Trivale, nr. 82 bis, Piteşti, Judeţul Argeş, cod poştal 110058

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0248-220397; 0248-223077

 

E-mail

pitesti@icas.ro

 

Director Stațiune

IDT I Păunescu Silviu

silviu.paunescu@icas.ro

 

Șef secție de Dezvoltare

IDT I Brătescu Radu-Ionuț

radu_ionut.bratescu@icas.ro

 

Contabilitate

Petec Ionela – Contabil șef

ionela.petec@icas.ro

 

Achiziții

Tehn. Petec Cosmin-Ionuț – Responsabil achiziții

cosmin.petec@icas.ro

Laborator de Cercetare Mihăești

 

 

Adresa

Str. Principală, Nr. 1, Mihăești, Județul Argeș, cod poștal 117470

Vezi harta

 

Telefon

0248-560008

 

E-mail

mihaesti@icas.ro

 

Administrativ

Sing. Ciobanu Petre-Laurențiu – Șef administrativ

petre_laurentiu.ciobanu@icas.ro

 

Contabilitate

Petec Ionela – Contabil șef

ionela.petec@icas.ro

 

Achiziții

Tehn. Petec Cosmin-Ionuț – Responsabil achiziții

cosmin.petec@icas.ro

 

Baza Experimentală Mihăești

 

 

Adresa

Str. Principală, Nr. 1, Mihăești, Județul Argeș, cod poștal 117470

Vezi harta

 

Telefon/Fax

0248-560001; 0348-100261

 

E-mail

mihaesti@icas.ro

 

Inginer Șef Bază Experimentală Mihăești

Ing. Sora Dorinel-Constantin

dorinel_constantin.sora@icas.ro

 

Contabilitate

Vulpași Cristina – Economist

cristina.vulpasi@icas.ro

 

Achiziții

Ing. Păștin Ciprian-Ionuț – Responsabil achiziții

ciprian.pastin@icas.ro