Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

În cadrul Institutului de Cercetări şi Experimentări Forestiere Bucureşti, în anul 1935 a luat fiinţă prima staţiune de cercetări silvice din ţara noastră sub denumirea de ,,Staţiunea de Experimentaţie Silvică Casa Verde Timişoara”.

 

Perioada 1935-1949. Activitatea de început a Staţiunii Timişoara (1935-1949) s-a desfăşurat sub îndrumarea ilustrului silvicultor şi dascăl Prof. ing. Sergiu Paşcovschi în domeniul tipologiei şi fitogeografiei forestiere, al ecologiei frasinului şi comportarea speciilor forestiere exotice introduse în Banat. Staţiunea a beneficiat încă de la înfiinţare de o bază materială proprie, constituită din Arboretumul Bazoş în suprafaţă de 60 ha, pepinieră, câmpuri de experimentare şi un mic parc dendrologic.

 

Perioada 1951-1955. Staţiunea a funcţionat ca Ocol Silvic Experimental în perioada 1951-1955 (cu accentul pe fenologia speciilor forestiere și tehnica culturilor silvice).

 

Perioada 1955-1961. Subunitatea a funcţionat ca punct experimental în cadrul Staţiunii Simeria. În această perioadă s-a pus accentul pe studiul tehnologiilor de regenerare în stejareto-şleaurile din Banat. Au fost continuate studiile de fenologie şi cele privind introducerea speciilor exotice în Banat. De asemenea, în acestă perioadă la Arad (punct experimental) se fac studii privind tehnologia de incubaţie şi creştere artificială a fazanului, biologia bizamului şi gospodărirea şi stabilirea bonităţii fondurilor de vânatoare (T. Babuţia şi C. Popescu). În iunie 1961, Staţiunea de Cercetări Cinegetice se transferă la Timişoara luând fiinţă Baza de Cercetări Cinegetice Pădurea Verde Timişoara.

 

Perioada 1961-1969. La 1 septembrie 1961 ia fiinţă Staţiunea Experimentală I.N.C.E.F. Timişoara, iar în 1969 activitatea de cercetare silvică fuzionează cu activitatea de proiectare în cadrul filialei I.C.P.D.S. Între 1969 -1976, baza materială se întregeşte cu un sediu nou, cu laboratoare de entomologie forestieră, silvicultură, biologia şi patologia vânatului, bibliotecă şi laborator foto.

 

Perioada 1976-1989. Perioada de vârf a activităţii la Timişoara este 1976-1989, când un corp de specialişti de excepţie şi-au desfăşurat activitatea aici atât în cercetare cât şi în proiectare tehnologică.

Perioada 1990-2002. A reprezentat perioadă cu o pronunţată restrângere a activităţii de cercetare în Vestul ţării. S-au continuat teme de cercetare de dinainte de 1989 (Genetica Forestieră, Protecţia Pădurilor, Biologia vânatului, Silvotehnică, Informatică), asistenţă tehnică, etc. şi s-au elaborat noi teme de cercetare.

 

Începând cu anul 2002, Colectivul de cercetare Timişoara s-a extins, având 5 cercetători şi un tehnician.

Perioada  2012 – 2015. Prin Hotărârea nr. 13 din 24.10.2012 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție, Simeria se desființează și se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție, Timișoara.

 

Perioada 2015 – prezent. Prin Hotărârea de Guvern nr. 318 din 06.05.2015 se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”. Conform anexei 6 la prezenta hotărâre, la poziția 5, ca subunitate fără personalitate juridică este nominalizată Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Timișoara.

 

În prezenta structură, conform legii, stațiunea este condusă de comitetul de conducere format din cinci membri reprezentativi al cărui președinte este directorul stațiunii, comitet care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al institutului național.

Conducerea stațiunii

CSII dr. ing. Turcu Daniel Ond

Director Stațiune

daniel.turcu@icas.ro

Vezi CV

CS ing. Pitar Daniel Nicolae

Șef Secție Cercetare și Experimentare Simeria

daniel.pitar@icas.ro

Vezi CV

Ing. Stanciu Dan Victor

Inginer-șef Bază Experimentală Caransebeș

dan.stanciu@icas.ro

Vezi CV

Organizare

Situația administrativă

Din punct de vedere teritorial, Stațiunea Timișoara își desfășoară activitatea pe o zonă extinsă din sud-vestul țării, suprapunându-se parțial peste regiunea de dezvoltare V, Vest. Stațiunea Timișoara își desfășoară activitățile specifice prin punctele de lucru și bazele experimentale din subordine în următoarele localități din această parte a țării:

 • Timișoara,
 • Caransebeș,
 • Bazoș,
 • Simeria,
 • Dobra.

 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Timișoara este o subunitate complexă având în structura sa:

 • Secția Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Timișoara:
  • Colectiv cercetare Timișoara;
  • Baza experimentală Timișoara;
  • Colectiv dezvoltare Timișoara.
 • Colectiv cercetare Caransebeș;
 • Birou Inventar Forestier Național (IFN) Timișoara;
 • Birou Inventar Forestier Național (IFN) Caransebeș;
 • Birou Inventar Forestier Național (IFN) Simeria;
 • Secția de Cercetare-Experimentare Producție Simeria:
  • Colectiv Cercetare Simeria;
  • Baza Experimentală Simeria.
 • Baza Experimentală Caransebeș.

 

Structura de personal a staţiunii este următoarea:

 • Colectiv cercetare Timişoara: 2 cercetători științifici gradul II, 3 cercetători științifici gradul III, 1 cercetător ştiinţific, 1 tehnician;
 • Baza experimentală Timişoara: 1 pădurar;
 • Colectiv dezvoltare Timişoara: 1 inginer dezvoltare tehnologică gradul I, 4 ingineri dezvoltare tehnologică gr. III, 2 ingineri;
 • Colectiv cercetare Caransebeş: 1 cercetător științific, 2 ingineri;
 • Birou Inventar Forestier Național (IFN) Timişoara: 2 ingineri dezvoltare tehnologică gradul III, 1 inginer dezvoltare tehnologică;
 • Birou Inventar Forestier Național (IFN) Caransebeş: 2 ingineri dezvoltare tehnologică gradul III, 1 tehnician treapta III.
 • Birou Inventar Forestier Național (IFN) Simeria: 1 inginer dezvoltare tehnologică, 1 tenician treapta II, 1 tehnician treapta III;
 • Colectiv Cercetare Simeria: 1 cercetător științific gradul I, 1 cercetător științific gradul II, 1 cercetător științific, 1 tehnician treapta I, 1 tehnician treapta II, 2 tehnicieni;
 • Baza Experimentală Simeria: 1 inginer, 1 pădurar.
 • Baza Experimentală Caransebeş: 8 ingineri, 3 tehnicieni, 20 pădurari.

Activităţi

Activitatea de Cercetare desfaşurată in clusterul destinat Echipei de Cercetare “Ecologie forestieră” are urmatoarele direcții si obiective de cercetare:

 

 • Studierea ecosistemelor forestiere cu grad ridicat de naturalitate: structura, dinamica, biodiversitatea;
 • Dezvoltarea cercetării ecologice inter- și transdisciplinare pe termen lung privind starea ecosistemelor forestiere sub acțiunea schimbărilor climatice, a poluării atmosferice și a altor factori de risc;
 • Fundamentarea planurilor de management pentru ariile protejate din zona de vest a Romaniei (Parcuri Nationale si situri Natura 2000): identificarea, cartografierea (GIS) si descrierea ecosistemelor forestiere/habitatelor forestiere Natura 2000, evaluarea starii de conservare a acestora, emiterea masurilor de management adecvate;
 • Identificarea, cartografierea și caracterizarea pădurilor virgine și cvasivirgine și înscrierea corespunzătoare a acestora în Catalogul național de protecție și conservare pe termen lung;
 • Elaborarea de studii privind Valoarea Universală Excepțională și conservarea ecosistemelor pădurii de fag românești incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO;
 • Evaluarea impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra principalelor componente ale ecosistemului forestier.

 

Activitatea de Cercetare desfaşurată in clusterul destinat Echipei de Cercetare “Genetică forestieră” are urmatoarele directii si obiective de cercetare:

 • Elaborarea de strategii de conservare in situ si management durabil al resurselor genetice forestiere (RGF);
 • Evaluarea diversității genetice a speciilor de interes forestier și selectarea celor mai valoroase genotipuri cu scopul de a mări potențialul de creștere al arboretelor;
 • Identificarea si descrierea a noi RGF pentru a creste capacitatea de adaptare a ecosistemelor forestiere la schimbările climatice;
 • Dezvoltarea de noi biotehnologii pentru conservarea ex situ a RGF;
 • Dezvoltarea de noi tehnologii pentru pepiniere;
 • Micropropagare (embriogeneză somatică);
 • Conservare ex situ a resurselor genetice pentru specii forestiere, prin selecție somaclonală;
 • Dezvoltarea de noi biotehnologii avansate de conservare ex situ a RGF;
 • Dezvoltarea de tehnologii moderne pentru înmulțirea speciilor ornamentale si forestiere prin butășire;
 •  Îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare a plantelor în pepiniere;
 • Dendrologie: efectuarea de cercetări ecologice, fenologice și studii privind adaptarea speciilor exotice.

Activitatea de Cercetare desfaşurată in clusterul destinat Echipei de Cercetare “Protecţia pădurilor” are urmatoarele directii si obiective de cercetare:

 • Investigarea posibilitatilor si perfectionarea metodelor si tehnicilor de depistare, identificare , prognoza si gestionare a infestarilor cu specii vatamatoare de insecte si fungi ce au ca si gazde principalele specii forestiere din arboretele noastre;
 • Studierea si elaborarea de metode si tehnici de gestionare a infestarilor pe baze nontoxice , nepoluante si ecoprotective, restranse la speciile tinta;
 • Localizarea, identificarea si urmarirea aparitiei speciilor vatamatoare de insecte si fungi, cu caracter invaziv;
 • Studierea si monitorizarea biodiversitatii;
 • Analize de laborator cu caracter calitativ (identificarea speciilor vatamatoare, identificarea speciilor de entomofagi din diversele stadii ale gazdei, determinarea parametrilor calitativi ai gradatiilor speciilor de prognoza) si cantitativ (parametrii cantitativi ai gradatiilor – frecventa, densitate, fecunditate, sterilitate, parazitare, procente de infestare reala, etc.)
 • Activitati de popularizare, constientizare si educare la nivel regional si local pe subiectul general al silviculturii (scoli primare, gimnaziale si licee).

 

Activitățile de Dezvoltare constau în:

 • Amenajarea pădurilor, implicit a fondului forestier proprietate publică a statului;
 • Amenajarea altor  terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;
 • Elaborarea documentațiilor de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru amenajamentele silvice;
 • Măsurători GPS delimitare fond forestier;
 • Consultanță tehnică privind amenajarea pădurilor.

Biroul I.F.N Timişoara realizează inventarul forestier naţional în raza județelor Arad, Caras-Severin, Timis.

 

Biroul I.F.N Simeria realizează inventarul forestier naţional în raza județelor Alba, Hunedoara.

 

Biroul I.F.N Caransebeş realizează inventarul forestier naţional în raza județelor Caras-Severin, Timis, Mehedinti.

Baza Experimentală Caransebeş asigură:

 • gestionarea durabilă a fondului forestier – 17733,05 ha – şi aplicarea rezultatelor cercetărilor;
 • gestionarea a 35 de suprafețe experimentale de durată, cele mai vechi au fost instalate începând cu anul 1978 în cadrul unor teme de cercetare din domeniile genetică, biometrie și auxologie, silvotehnică, etc.;
 • efectuarea experimentărilor în direcţiile menționate.

 

Baza experimentală Timișoara asigură:

 • gestionarea Arboretumului Bazoș și a colecției dendologice;
 • gestionarea pepinierei Bazoș;
 • gestionarea colecției dendrologice și a culturilor experimentale de la sediul Stațiunii din Timișoara.

 

Baza experimentală Simeria asigură:

 • gestionarea Arboretumului Simeria și a colecției dendologice;
 • gestionarea pepinierei Dobra.

Infrastructură și servicii de Cercetare-Dezvoltare

Infrastructură:

 

Infrastructura de cercetare din cadrul echipei de Ecologie forestieră:

 • Hipsometre Veretex;
 • Burghie Pressler;
 • Clupe forestiere;
 • Echipament FieldMap;
 • Tablet PC-uri;
 • Laptopuri, computere, imprimante multifuncţionale;

 

Infrastructura de Cercetare din cadrul echipei de Genetică forestieră (detalierea infrastructurii se regăseşte mai jos la infrastructura Secţiei Simeria):

 • Laborator de genetică moleculară modernevaluarea variabilități genetice cu ajutorul markerilor moleculari (ADN nuclear, cloroplastic si mitocondrial);
 • Laborator de biotehnologie.

 

Infrastructura de Cercetare din cadrul echipei de Protecţia pădurilor:

 • binoculare si ustensile de laborator specifice pentru analize de protectia padurilor;
 • unelte si accesorii pentru producerea in regie proprie a solutiilor tehnice experimentale identificate si proiectate in urma cercetarilor: diverse forme si tipuri de capcane (cromatice, olfactive, feromonale), solutii de injectare sub scoarta etc.

 

Infrastructură Colectiv Dezvoltare:

 • 7 GPS-uri Garmin;
 • 7 vertex-uri;
 • 14 clupe forestiere;
 • 7 relascoape Haglof;
 • 5 hipsometre;
 • 1 GPS Trimble;
 • 1 imprimantă multifuncțională;
 • 3 autoturisme;
 • 7 PC-uri;
 • 3 laptop-uri.

 

Infrastructură a colectivelor IFN:

 • Clupe forestiere;
 • Dendrometre Vertex;
 • Burghie Pressler;
 • Tablet PC Trimble.

 

Insfrastructură SCEP Simeria:

 • 10 suprafete de monitorizare LTER
 • Stație meteo Vaissala

 

Echipamente de laborator:

 • Ion GeneStudio S5 System
 • Ion Chef System
 • Genetic Analyzer 3500
 • Qubit® 3.0 Fluorometer
 • UVP Gel Documentation Systems
 • DNA Engine Dyad ® Thermal Cycler
 • Thermal Cycler, MJ Research PTC-100 T
 • Retsch GmbH – Mixer Mill MM 301
 • Microfuge 22R
 • Distilator Fistreem Cyclon
 • Autoclava SANYO MLS
 • Nișa BIOAIR
 • Electroforeze gel
 • Etuva UFE600
 • Pipete Eppendorf

 

Echipamente de teren:

 • Burghie Pressler
 • Gps Trimble 3 si Gps Trimble 5
 • Clupe forestiere Haglof
 • Tablete teren
 • Dendrometre Vertex

Servicii de cercetare:

 

Servicii de Cercetare – Ecologie forestieră:

 • Elaborarea de studii privind pădurile virgine și cvasivirgine în vederea includerii acestora în Catalogul național;
 • Elaborarea de studii privind ariile protejate – evaluarea stării de conservare, studii de specialtate privind elaborarea măsurilor de management pentru ariile protejate, studii privind arboretele incluse în Patrimoniul mondial UNESCO;
 • Elaborarae de studii dendologice, peisagistice, cadastru verde.

 

 

Servicii de Cercetare – Genetică forestieră:

 • Analize de genetică moleculară – evaluarea variabilități genetice cu ajutorul markerilor moleculari;
 • Elaborarea de strategii de conservare in situ si management durabil al resurselor genetice forestiere (RGF);
 • Evaluarea diversității genetice a speciilor de interes forestier și selectarea celor mai valoroase genotipuri cu scopul de a mări potențialul de creștere al arboretelor;
 • Efectuarea de cercetări ecologice, fenologice și studii privind adaptarea speciilor exotice;

 

Servicii de Cercetare – Protecţia pădurilor:

 • Analize de laborator pentru speciile de prognoză pentru ocoalele silvice care ne solicită;
 • Analize de identificare a speciilor invazive și consiliere pentru diverși solicitanți.

 

Servicii de Dezvoltare:

 • Elaborarea de amenajamente  pentru gestionarea durabilă a pădurilor;
 • Elaborarea de studii de transformare a păşunilor împădurite;
 • Elaborarea de studii pedologice şi cartări staţionale;
 • Întocmirea de planuri topografice;
 • Întocmirea şi multiplicarea de hărţi forestiere;
 • Întocmirea documentațiilor de mediu și obținerea avizului de mediu pentru amenajamentele silvice.

 

Servicii SCEP Simeria:

 • Studii dendrologice și peisagistice;
 • Servicii de proiectare Spații verzi;
 • Consultanta privind îngrijirea speciilor exotice.

Contact

 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Timișoara

Adresa

Aleea Pădurea Verde, Nr. 8, Timișoara, judeţul Timiș, cod poştal 300310

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0256-220085; 0256-219960

 

E-mail

timisoara@icas.ro

 

Director Stațiune

CSII dr. ing. Turcu Daniel Ond

daniel.turcu@icas.ro

 

Coordonator activitate Secția de Cercetare

CS III Cadar Nicolae

nicolae.cadar@icas.ro

 

Șef proiect – Secția de Dezvoltare

IDT I Buzatu Crinu-Ion

crinu.buzatu@icas.ro

 

Contabilitate

Ec. Cântar Lavinia-Nicoleta – Contabil șef

lavinia.cantar@icas.ro

 

Achiziții

Ec. Răbușanu Raluca-Nicoleta – Responsabil achiziții

raluca.rabusanu@icas.ro

Secția de Cercetare și Experimentare Simeria

 

 

Adresa

Str. Biscaria, nr.1, Simeria, județul Hunedoara, cod poștal 335900

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0254-261254

 

E-mail

simeria@icas.ro

 

Șef secție de Cercetare și Experimentare Simeria

CS III Pitar Daniel

daniel.pitar@icas.ro

 

Contabilitate

Ec. Florea Diana-Iulia – Economist

diana.florea@icas.ro

 

Achiziții

CS I Flaviu Popescu

flaviu.popescu@icas.ro

 

 

 

Baza Experimentală Caransebeș

 

 

Adresa

Str. Corneliu Baba, nr. 7, Caransebeș, județul Caraș-Severin, cod poștal 325400

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0255-511040

 

E-mail

caransebes@icas.ro

 

Inginer Șef Bază Experimentală Caransebeș

Ing. Stanciu Dan-Victor

dan.stanciu@icas.ro

 

Contabilitate

Ec. Bogdan Carmen – Economist

carmen.bogdan@icas.ro

 

Achiziții

Ec. Răbușanu Raluca-Nicoleta – Responsabil achiziții

raluca.rabusanu@icas.ro