Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

Stațiunea silvică experimentală Brașov a fost înființată de către profesorul Alexandru Săvulescu în anul 1949, la un an după mutarea Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere în municipiul de la poalele Tâmpei.

 

Alexandru Săvulescu a pus bazele Staţiunii silvice experimentale Braşov cu clarviziunea inginerului silvic pragmatic, convins de condițiile socio-profesionale, culturale şi economice ale Brașovului centru universitar situat în “inima geografică” a României şi înconjurat de un fond forestier întins, valoros şi reprezentativ.

 

Sub privirea atentă şi competentă a profesorului Alexandru Săvulescu Stațiunea de experimentare forestieră Brașov a parcurs în perioada 1949-1953 primii paşi de activitate, executând analize de seminţe pentru unităţile de producţie şi colaborând, anual, cu Institutul de Cercetări și Experimentări Forestiere, la aproximativ 10 teme de cercetare.

 

În 1953 Stațiunea este preluată de ICEF, împreună cu cele trei puncte experimentale ale sale: Sinaia, Brașov (Noua) şi Sibiu, fiind condusă de ing. T. Văetuş.

 

Un eveniment benefic, care a marcat întreaga evoluţie a Staţiunii Braşov a fost preluarea, în 1957, a conducerii acestei staţiuni de către dr. ing. Ilarion Vlase. Atât în perioadele cât a fost şef de stațiune (1957-1961 şi 1973-1974), cât şi în perioada când a fost şeful colectivului de cercetare (1961-1986), dr. Ilarion Vlase s-a dovedit a fi un model de muncă conştiincioasă şi pasionată, un cercetător de înaltă clasă, o personalitate marcantă în domeniul seminţelor forestiere şi a silvotehnicii, un conducător cu o deosebită diplomaţie, un promotor al noului, care şi-a adus contribuţia hotărâtoare la:

 

 • Construirea sediului actual (1957-1960);
 • Amenajarea unui centru republican de conservare a seminţelor de răşinoase (1961-1965);
 • Preluarea în 1957 a Punctului experimental Braşov al Institutului de Cercetări pentru Mecanizarea Silviculturii şi a Exploatărilor şi lărgirea în 1958 a laboratorului de mecanizare a lucrărilor forestiere;
 • Coordonarea activităţii unei reţele bogate de puncte experimentale la Braşov (1955-1960), Sinaia (1955-1960), Sibiu (1955-1960), Borsec (1958-1962), Sighişoara (1959-1961), Măneciu (1960-1962), Întorsura Buzăului (1950-1962) şi Gurghiu (1958-1962);
 • Asigurarea bazei materiale şi dezvoltarea laboratoarelor de “Controlul seminţelor”, “Protecţia pădurilor” şi “Cultura pădurilor”;
 • Înfiinţarea în 1963 a unui laborator de “Economia vânatului şi piscicultură”;
 • Înfiinţarea, dotarea şi amenajarea cu aparatură modernă a laboratoarelor de genetică, fiziologie-biochimie şi “culturi in vitro”, construirea unei sere, dotarea cercetării şi acordarea a 4 burse pentru specializare în străinătate prin proiectul de asistență tehnică PNUD (FAO)- ROM/76/014.

În prezent, SCDEP Brașov a devenit un centru focal internațional, un partener de încredere și membru în rețele profesionale de prestigiu. În anul 2021 s-a înființat primul Laborator de Genetică și Genomică pentru speciile de faună sălbatică, dotat conform ultimelor standarde internaționale, INCDS Marin Drăcea / SCDEP Brașov fiind parte din rețeaua internațională (G-BIKE COST Action, GEOBON, Coaliția pentru Conservare Genetică), care a elaborat indicatorii de monitorizare a diversității genetice adoptați de către Convenția pentru Diversitate Biologică (CBD) în cadrul COP15. În cadrul Stațiunii activează experți care fie coordonează grupuri de specialiști din cadrul IUCN (WCPA Grupul de Specialiști în Conectivitate și Conservare) sau sunt parte din grupurile IUCN (SSC Grupul Specialiștilor în Genetică și Conservare), în cadrul LTER, ICP-Forests și IUFRO.

Conducerea stațiunii

CSI dr. ing. Tudose Nicu Constantin

Director Stațiune

nicu.tudose@icas.ro

Vezi CV

CSI dr. ing. Chira Dănuț

Șef Secție Cercetare

danut.chira@icas.ro

Vezi CV

CSI dr. ing. Ionescu Georgeta Maria

Șef Secție Cinegetică

georgeta.ionescu@icas.ro

Vezi CV

IDTI  ing. Lazăr Ervin Gabriel

Șef Secție Dezvoltare

ervin.lazar@icas.ro

Vezi CV

Ing. Durdu Moise Cosmin

Inginer-șef Bază Experimentală Săcele

moise.durdu@icas.ro

Vezi CV

Organizare

În momentul actual,  SCDEP Brașov are 115 angajați, dintre care 47 lucrează în Cercetare, 37 în Amenajarea Pădurilor, 8 în Proiectare-Investiții, 4 în Cadastru-GIS, 3 la Laboratorul de soluri, 6 la Inventarul Forestier Național și 10 la Bazele experimentale.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie este o subunitate mixtă având în structura sa:

 • două colective de Cercetare;
 • trei colective de Dezvoltare;
 • un colectiv de Inventar Forestier Național (IFN);
 • Baza Experimentală Săcele.

Structura de personal a SCDEP Brașov este următoarea:

 

 • Cercetare:
  • Secția de Cercetare: 4 cercetători științifici (CS) gradul I, 3 CS II, 7 CS III, 4 CS, 5 ACS, 1 ingineri, 6 tehnicieni.
  • Secția de Cinegetică: 3 CSI, 1 CSII, 4 CSIII, 3 CS, 1 ACS, 1 ing. + 3 sing.

 

 • Secția de Dezvoltare:
  • Colectiv de Amenajarea pădurilor: 5 ingineri dezvoltare tehnologică (IDT) gradul I, 2 IDT II, 16 IDT III, 5 ingineri, 1 sing., 7 tehnicieni etc.
  • Compartiment Proiectare-Investiții: 1 IDT1, 2 IDT3, 1 ing., 1 tehn. etc.
  • Colectiv GIS: 1 IDT1, 1 IDTIII, 1 ing., 1 tehn.

 

 

 

 

 

 

 • Birou IFN: 1 IDT III, 1 ITD, 4 ing.
 • Laborator pedologie: 1 ing.chim., 2 tehn.
 • Baza Experimentală Săcele: 3 ing., 2 tehn., 4 pădurari, 1 silvicultor etc.

Activități

Cercetarea în cadrul SCDEP Brașov se desfășoară în mai multe colective astfel:

Colectivul specializat în dendrometrie, auxologie, monitoring și managementul pădurii are următoarele direcții și obiective:

 • Evaluarea și analizarea acțiunilor schimbărilor climatice și a calității mediului și factorilor socio-economici asupra ecosistemelor forestiere.
 • Fundamentarea dendrometrică şi auxologică a sistemului informaţional pentru stabilirea planurilor de amenajare a pădurilor.
 • Cunoaşterea comportamentului ecologic al speciilor forestiere în condiţii de mediu normale şi modificate.
 • Optimizarea operațiunilor de îngrijire a standurilor și a tăierilor de regenerare;
 • Transferul tehnologic pentru creșterea competitivității economice a sectorului forestier;
 • Elaborarea de soluții tehnice complexe privind gestionarea durabilă a pădurilor;
 • Otimizarea structurii arboretelor prin lucrări de îngrijire și conducere adecvate;
 • Evaluarea și monitorizarea poluării cu agenți fitotoxici;
 • Monitorizarea stării de sănătate a pădurii.

 

Colectivul specializat în ecologie forestieră are următoarele direcții și obiective:

 • Studiul influenței modificărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere;
 • Analiza structurii și lemnului mort din pădurile virgine, comparativ cu pădurile parcurse cu lucrări silvotehnice;
 • Monitorizarea și conservarea arborilor monumentali;
 • Evaluarea stării de sănătate și a stabilității arborilor din zonele verzi și pădu
 • Evaluarea și monitorizarea diversității biologice a ecosistemelor forestiere.
 • Studiul pădurilor cu valoare ridicată de conservare;
 • Analiza stocului de carbon organic din solurile forestiere;
 • Realizarea de studii de impact privind recoltarea produselor nelemnoase ale pădurii;
 • Studii pedo-staționale pentru fundamentarea soluțiilor de împădurire.

 

 

Colectivul specializat în genetică forestieră are următoarele direcții și obiective:

 • Analiza diversității genetice a principalelor specii de arbori forestieri în vederea îmbunătățirii capacităților lor productive, adaptative și de protecție;
 • Ameliorarea arborilor și creșterea rezistenței arboretelor (în special a molidișurilor) la acțiunea factorilor abiotici destabilizatori prin selecție de genotipuri valoroase testate în culturi comparative de proveniențe;
 • Conservarea semințelor și a arboretelor surse de semințe și analiza calității semințelor forestiere și asistență tehnică pentru eșantionarea loturilor de semințe destinate exportului; conservarea semințelor de rășinoase (molid, pin silvestru larice și duglas), provenite din plantajele și arboretele surse de semințe de pe întreg cuprinsul țării, în cadrul unui centru specializat;
 • Actualizarea bazei de date referitoare la arboretele surse de semințe.

 

 

 

Colectivul specializat în protecția pădurilor are următoarele direcții și obiective:

 • Îmbunătățirea metodelor de identificare, monitorizare, prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pădurilor;
 • Studiul metodelor de depistare, prevenire și combatere ale principalilor dăunători ai rășinoaselor (dăunătorilor de tulpină și defoliatori);
 • Managementul bolilor ecosistemelor forestiere și plantelor lemnoase;
 • Promovarea unor noi metode de control biologic sau ecologic al organismelor dăunătoare;
 • Identificarea formelor de rezistență a arborilor la ciupercile patogene;
 • Manipularea simbiozelor truficole;
 • Studierea ciupercilor micoritice comestibile și/sau de interes medicinal.

Colectivul amenajarea bazinelor hidrografice torențiale are următoarele direcții și obiective:

 • Monitorizarea și promovarea soluțiilor tehnice în vederea creșterii eficienței și funcționării lucrărilor hidrotehnice;
 • Monitorizarea și evaluarea stării lucrărilor hidrotehnice de corectarea torenților;
 • Modelare hidrologică în contextul diverselor scenarii (climatice, socio-economice, de modificare a folosinței terenului) pentru o mai bună înțelegere a riscurilor asociate schimbărilor climatice și identificarea celor mai bune opțiuni de management a resurselor;
 • Stabilirea de soluții pentru managementul integrat al bazinelor hidrografice torențiale;
 • Cercetări privind procesele hidrologice care au loc în cuprinsul bazinelor hidrografice mici, predominant împădurite, situate în zona montană;
 • Proiectare lucrări hidrotehnice pentru bazine hidrografice torențiale;
 • Asistență tehnică privind executarea lucrărilor de corectare torenților, drumurilor forestiere și perdelelor forestiere de protecție;
 • Elaborarea avizelor de gospodărire a apelor și a studiilor hidrologice;
 • Dezvoltarea unui nou cadru trans sectorial pentru integrarea nexus în arena serviciilor climatice pentru dezvoltarea politicilor intersectoriale în contextul provocărilor actuale (climatice, socio-economice și de mediu);
 • Dezvoltarea serviciilor climatice pentru a sprijini și ghida factorii de decizie în atingerea sustenabilității resurselor;
 • Co-crearea împreună cu factorii de decizie locali și regionali a politicilor durabile pentru managementul integrat al resurselor;
 • Soluții ecologice pentru gestionarea albiilor torențiale situate în zonele protejate;
 • Dezvoltarea proiectului de inginerie pentru managementul bazinelor hidrografice torențiale având la bază modelarea hidrologică;
 • Întocmirea documentației tehnico-economice și prestarea serviciilor tehnologice pentru împădurirea terenurilor degradate și înființarea de centuri de protecție forestieră;
 • Evaluarea vulnerabilității resurselor de apă în contextul scenariilor de schimbări climatice și de modificare a folosinței terenurilor în vederea identificării măsurilor necesare pentru asigurarea disponibilității în timp a acestora;
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare a lucrărilor de amenajare a albiilor torențiale din România;
 • Elaborarea de soluții ecologice pentru combaterea torențialității (în special pentru arii naturale protejate);
 • Identificarea unor măsuri și lucrări structurale și non structurale pentru managementul integrat al riscului la inundații;
 • Modelarea hidrologică în scopul elaborării de servicii climatice pentru complexul apă – energie – teren – hrană;
 • Studii privind accesibilitatea fondului forestier.

Colectivul Secției Cinegetică are următoarele direcții și obiective:

 • Dezvoltarea și implementarea tehnicilor de monitorizare genetică și genomică în cadrul populațiilor de faună pentru a asigura conservarea pe termen lung a speciilor în România;
 • Dezvoltarea și implementarea metodelor de ecologie moleculară și ecologie a peisajului pentru conservarea conectivității și a rețelelor ecologice și a biodiversității;
 • Fundamentarea științifică a soluțiilor inteligente pentru digitalizarea managementului cinegetic și asigurarea unui răspuns rapid la provocările societale și la schimbările climatice
 • Reducerea impactului infrastructurii de transport asupra mișcării speciilor prin implementarea tehnicilor de ultimă generație (gard virtual, AVC);
 • Elaborarea de politici de conservare și strategii de mediu pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă;
 • Elaborarea de studii privind ecologia și etologia speciilor cu potențial de transfer în practică a rezultatelor;
 • Dezvoltarea și implementarea tehnicilor de reintroducere a speciilor de mamifere;
 • Managementul speciilor de interes cinegetic și conservativ;
 • Managementul și reconstrucția ecologică a habitatelor ripariene;
 • Elaborarea planurilor de management și de acțiune pentru specii și arii naturale protejate;
 • Creșterea potențialului de vânătoare și de pescuit prin creșteri intensive și prin dezvoltarea unor tehnologii de reproducere și creștere în captivitate a speciilor de interes cinegetic și a salmonidelor în vederea repopulării fondurilor de vânătoare și a apelor de munte;
 • Managementul conflictelor cu populațiile de faună sălbatică în contextul dezvoltării societății;
 • Consultanță, asistență tehnică și studii de impact asupra faunei sălbatice din România;
 • Soluții de management și gestionare a resturilor menajere din zonele cu conflicte cu populațiilor de carnivore.

Secția de Amenajarea pădurilor realizează:

 • amenajamente silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului;
 • amenajamente silvice pentru persoane fizice și juridice;
 • proiecte GIS și hărți tematice pentru amenajamente silvice și proiecte de cercetare;
 • măsurători topografice;
 • documentații cadastrale de înscriere în evidențele de cadastru şi carte funciară;
 • studii adiționale de actualizare a prevederilor amenajamentelor silvice;
 • memorii de prezentare a amenajamentelor pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • studii de evaluarea adecvată și rapoarte de mediu a efectelor potențiale, ale amenajamentelor silvice, asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • studii de identificare a pădurilor virgine sau cvasivirgine
 • studii privind pădurile cu valoare ridicată de conservare;
 • studii privind biodiversitatea coridoare ecologice pentru habitate si specii,
 • studii de inventariere şi cartare a speciilor de plante superioare și a habitatelor de interes național și comunitar;
 • studii de evaluarea a stării de conservare a speciilor și a habitatelor forestiere;
 • elaborarea de planuri de monitorizare pentru speciile și habitatele forestiere;
 • studii de înființare au reabilitare perdele forestiere.

Biroul I.F.N realizează inventarul forestier naţional în raza județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.

 

 

Baza Experimentală Săcele:

 • Are ca activitate de bază, activitatea de experimentare – producție, unică în România, deoarece:
  • experimentarea este componentă de bază a activității de cercetare științifică
  • producția este componentă a activității de gospodărire și administrare a fondului forestier care se supune regimului silvic.
 • În calitate de administrator fond forestier şi de aplicare şi testare a cercetărilor, înainte de a fi generalizate la nivelul fondului forestier naţional trebuie să respecte legislaţia silvică cât şi cea din domeniul cercetării, inovării şi transferului tehnologic
 • Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de I.N.C.D.S. “Marin Drăcea”, prin Baza Experimentală Săcele, este de 2487,24
 • Întreaga suprafață administrată de Baza Experimentală Săcele este încadrată integral în grupa I funcțională, în vederea îndeplinirii funcției hidrologice, a protejării terenurilor și a conservării biodiversității speciilor și habitatelor din zonă. Funcția majoritară este I.1C (1765,73ha), arborete care au primit această funcție având drept obiectiv principal protecția lacului de acumulare Tărlung.
 • Obiectivele social-economice și ecologice ale gestionării şi administrării fondului forestier reflectă cerințele societății față de natura produselor obținute și a serviciilor de protecție exercitate de pădure şi anume:
  • Protecția apelor
  • Protecția terenurilor și solului, servicii de conservare deosebită
  • Îndeplinirea funcțiilor de protecție a obiectivelor sociale
  • Ocrotirea genofondului și ecofondului forestier
  • Producție lemnoasă
  • Alte produse în afara lemnului
 • Paza fondului forestier şi controlul circulaţiei masei lemnoase
 • Protecţia fondului forestier
 • Împădurirea, regenerarea şi refacerea fondului forestier.
 • Producerea de puieţi pentru împădurire şi refacere a fondului forestier.

Infrastructură și servicii de Cercetare-Dezvoltare

Infrastructură :

 • Echipamente pentru desfășurarea de analize genetice și genomice în cadrul Laboratorului de Genetică Animală din dotarea Secției de Cinegetică: înfoliator/defoliator plăci (HJ Sealer HJ Bioanalytik GmbH), moară cu bile (Domel Millmix 20 Bead Beater), extractor ADN (Hamilton Microlab STARlet), extractor ADN (Promega MaxWell 16), freezer (5 bucăți), shaker (3 bucăți – MicroSpin 12 Biosan), spinner (CombiSpin FVL 2400N), termoshaker (Thermo-Shaker TS-100C), vortex (4 bucăți – Vortex V1), termo bloc (4 bucăți – Thermoblock Grant QBD4), centrifugă de plăci (Gene Plate Centrifuge), mașini PCR (9 bucăți Kyratec Labcycler și Sensoquest Labcycler), robot de pipetare (Hamilton Microlab Prep), hotă PCR (Aura Mini Laminar Flow Cabinet), secvențiator (Beckman Coulter GenomeLab GEXP), secvențiator (Genetic Analyzer 3500XL Thermo), secvențiator (Genetic Analyzer 3500 Thermo) și altă aparatură de dimensiuni mici.
 • Echipamente pentru desfășurarea activităților de colectare de date privind speciile de interes cinegetic din România din dotarea Secției Cinegetică: colare GPS, cuști capturare și transport, remorcă transport, unelte pentru recondiționare poduri infrastructură de transport rutieră, gaduri virtuale pentru atenuare impact infrastructură de transport, sisteme de tip AVC pentru reducere mortalități specii faună, aparate GPS.
 • Infrastructura digitală pentru colectarea de date, stocare și prelucrare din dotarea Secției Cinegetică: aplicații mobile pentru colectare date, aplicație mobilă pentru gestiune laborator de analize genetice, platformă digitală de gestiune a bazelor de date genetice, platformă digitală pentru managementul cinegetic și procesul de raportare al pagubelor, accidentelor și incidentelor om-specii sălbatice.
 • Echipamente specifice laboratorului de soluri și pentru studiile de ecologie forestieră: aparatură specifică pentru analiza proprietăților fizice ale solului și pentru analize de chimia solului și vegetației, senzori climatici, echipamente pentru măsurători fiziologice, înregistratoare de sunete etc.
 • Echipamente specifice laboratorului de analize ale semințelor forestiere și studiilor de genetică forestieră: centrul de conservare a semințelor, echipamente de prelucrat semințele, seră cu instalații de încălzire și udare, germinatoare etc.
 • Echipamente specifice laboratoarelor de protecția pădurilor (entomologie; fitopatologie și micologie): camere de creștere climatizate, sterilizatoare / autoclave, hotă sterilă, incubatoare, frigidere, microscoape etc.
 • Echipamente specifice activităților privind studiile și măsurătorile de biometrie: aparaturi specifice de colectare a datelor biometrie (clupe, VERTEX V); aparaturi moderne de monitoring (sistem LiDar Terestru GeoSlam, Dronă cu senzor Multispectral și poziționare în sistem RTK); sisteme nedestructive pentru determinarea creșterilor a rezistenței lemnului și umidității (Rezistograf RINNTECH SC500, umidometru); sistem de măsurare a fluxurilor de gaze din sol Li-Cor; cântare de mare capacitate pentru determinarea masei arborilor în teren (KERN HFC 5T-3 – capacitate 5000 kg și a WLC 60/120/C2/R – capacitate 120 kg); aparatură specifică colectării datelor din teren (tablete, sisteme GPS).
 • Echipamente specifice activităților privind studiile, observațiile și măsurătorile privind amenajarea bazinelor hidrografice: echipamente automate de înregistrare a datelor climatice etc.
 • Suprafețe experimentale de lungă durată privind: tratamentele silviculturale (185,87 ha), lucrările de îngrijire (3,06 ha), Arboretum de ameliorare (6,14 ha), culturile comparative (17,92 ha), protecția pădurilor (12,6 ha), monitoring-ul forestier (7,83 ha), resursele genetice (85,13 ha) și biologia și ecologia speciilor de mamifere (104,16 ha), situate pe teritoriul administrat de Baza Experimentală Săcele.
 • O pepinieră destinată experimentelor de lungă durată privind comportamentul genotipurilor de fag, larice, brad, molid, precum și producerii puieților forestieri, având o suprafață de 10,29 ha.
 • O pepinieră destinată experimentării genotipurilor montane și producției de puieți ornamentali, cu suprafața de 0,7 ha.

Servicii de Cercetare:

 • Analiza genetică a probelor biologice în vederea determinării parametrilor genetici pentru speciile de mamifere din România.
 • Evaluarea gradului de fragmentare, a conectivității funcționale a rețelelor de coridoare ecologice și stabilirea măsurilor de reconstrucție a conectivității și de diminuare a impactului infrastructurii de transport.
 • Consultanță, asistență tehnică și studii de impact asupra faunei sălbatice din România.
 • Soluții de management și gestionare a resturilor menajere din zonele cu conflicte cu populațiilor de carnivore.
 • Studii privind ecologia și etologia speciilor de faună sălbatică cu potențial de transfer în practică a rezultatelor.
 • Studii de risc, asistență tehnică, analize privind depistarea / identificarea, prevenirea și combaterea / managementul principalilor boli și dăunători ai rășinoaselor (dăunători de tulpină, defoliatori, boli etc.) și foioaselor (boli și insecte vătămătoare).
 • Studii pedo-staționale pentru fundamentarea soluțiilor de împădurire.
 • Evaluarea stării de sănătate și a stabilității arborilor din zonele verzi și pădurile urbane.
 • Actualizarea bazei de date referitoare la arboretele surse de semințe.
 • Evaluarea și analizarea acțiunilor schimbărilor climatice și a calității mediului și factorilor socio-economici asupra ecosistemelor forestiere.
 • Evaluarea și monitorizarea poluării cu agenți fitotoxici.
 • Cercetări privind bilanțul apei în bazinele hidrografice torențiale.
 • Elaborarea soluțiilor inovative pentru managementul complex al bazinelor hidrografice torențiale.
 • Exerciții de modelare pentru simularea diverselor opțiuni de gospodărire a terenurilor în bazine hidrografice torențiale.
 • Studii privind resursele de plante medicinale, fructe de pădure și ciuperci comestibile din fondul forestier.
 • Studii privind stocul existent de carbon și a capacității anuale de absorbție a ecosistemelor forestiere, sub influența gestionării silvice și a schimbărilor climatice.

 

Servicii de Dezvoltare:

 • Proiectare şi transfer tehnologic pentru lucrări de împădurire/reconstrucție ecologică a terenurilor degradate, amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, realizarea perdelelor forestiere de protecție, drumuri forestiere ș.a.
 • Studii de evaluare adecvată a impactului asupra mediului.

Contact

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Brașov

Adresa

str. Cloșca nr. 13, Brașov, județul Brașov, cod poștal 500040

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0268-419936

 

E-mail

brasov@icas.ro

 

Director Stațiune

CSI dr. ing. Tudose Nicu Constantin

nicu.tudose@icas.ro

 

Șef Secție Cercetare

CSI dr. ing. Chira Dănuț

danut.chira@icas.ro

 

Șef Secție Cinegetică

CSI dr. ing. Ionescu Georgeta Maria

georgeta.ionescu@icas.ro

 

Șef Secție Dezvoltare

IDTI  ing. Lazăr Ervin Gabriel

ervin.lazar@icas.ro

 

Contabilitate

Ec. Herghelegiu Ștefania – Contabil șef

stefania.herghelegiu@icas.ro

 

Achiziții

Th. pr. Beșchea Ovidiu – Responsabil achiziții

ovidiu.beschea@icas.ro

Baza Experimentală Săcele

 

Adresa

str. Ogrăzii, nr. 22, Săcele, județul Brașov, cod poștal 505600

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0268-276145

 

E-mail

sacele@icas.ro

 

Inginer-șef Bază Experimentală Săcele

Ing. Durdu Moise Cosmin

moise.durdu@icas.ro

 

Contabilitate

Ec. Herghelegiu Ștefania – Economist

stefania.herghelegiu@icas.ro

 

Achiziții

Th. pr. Beșchea Ovidiu – Responsabil achiziții

ovidiu.beschea@icas.ro