Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Coduri CAEN1

Activitate principală:

 • 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

Activităţi secundare:

 • 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
 • 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
 • 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
 • 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;
 • 0221 Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
 • 0220 Exploatarea forestieră;
 • 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
 • 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii;
 • 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;
 • 0322 Acvacultura în ape dulci;
 • 0312 Pescuitul în ape dulci;
 • 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;
 • 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
 • 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
 • 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
 • 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;
 • 0129 Cultivarea altor plante permanente;
 • 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
 • 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
 • 0147 Creşterea păsărilor;
 • 0149 Creşterea altor animale;
 • 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
 • 0163 Activităţi după recoltare;
 • 0164 Pregătirea seminţelor;
 • 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
 • 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;
 • 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului;
 • 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;
 • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 1812 Alte activităţi de pregătire;
 • 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
 • 1814 Legătorie şi servicii conexe;
 • 20 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;
 • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
 • 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
 • 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;
 • 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii;
 • 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;
 • 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;
 • 4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;
 • 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;
 • 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare;
 • 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
 • 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui;
 • 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
 • 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;
 • 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
 • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
 • 5210 Depozitări;
 • 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 • 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;
 • 5590 Alte servicii de cazare;
 • 5811 Activităţi de editare a cărţilor;
 • 5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
 • 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
 • 5819 Alte activităţi de editare;
 • 5829 Activităţi de editare a altor produse software;
 • 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
 • 6312 Activităţi ale portalurilor web;
 • 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 • 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 • 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
 • 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
 • 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
 • 7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
 • 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
 • 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
 • 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
 • 9102 Activităţi ale muzeelor;
 • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic;
 • 9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale;
 • 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
 • 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.

Activități

A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
b) pentru realizarea planurilor sectoriale, a programelor- nucleu şi a altor programe naţionale;
c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare- dezvoltare şi inovare;
d) în cadrul programului de amenajare a pădurilor proprietate publică a statului;
e) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;

B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului;
b) formare şi specializare profesională;
c) participarea cu personal şi dotări la cursuri intensive de durată scurtă şi medie pentru personalul care activează în domeniu, în unităţi de stat şi private;
d) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
e) pregătire profesională în domeniul silviculturii, în cooperare cu instituţii de învăţământ de profil, la nivel universitar, postuniversitar şi doctorat;
f) consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate;
g) editare şi tipărire a publicaţiilor şi hărţilor de specialitate;
h) prestări de servicii;
i) participare la realizarea transferului tehnologic aferent rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare-dezvoltare;
j) execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie, activităţi de producţie în baza experimentală proprie;
k) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate;
l) activităţi operaţionale în domeniu;
m) monitorizarea integrată de fond şi de impact a stării de sănătate a pădurilor; institutul naţional este centru focal naţional pentru realizarea monitoringului sol-vegetaţie forestieră;
n) institutul naţional este autoritate desemnată pentru certificarea materialelor forestiere de reproducere destinate comerţului internaţional în conformitate cu regulile schemei OECD;
o) institutul naţional este centru focal naţional pentru conservarea resurselor genetice forestiere;
p) institutul naţional este autoritate ştiinţifică naţională desemnată pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea;
r) organizarea, perfecţionarea şi conducerea unei reţele naţionale de testare de pesticide şi ierbicide utilizate în silvicultură, conform legislaţiei în vigoare;
s) elaborarea de sinteze şi rapoarte pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor în domeniul silvicultură;
ş) elaborarea Raportului naţional anual privind starea de sănătate a pădurilor din România;
t) elaborarea de studii de impact şi bilanţuri de mediu pentru activităţi economice cu impact asupra fondului forestier, în baza atestatelor eliberate conform legislaţiei în vigoare;
ţ) condiţionarea, conservarea şi testarea calităţii seminţelor forestiere în acord cu cerinţele internaţionale, în baza acreditării ISTA;
u) editarea, tipărirea şi difuzarea lucrărilor ştiinţifice şi tehnice;
v) elaborarea şi revizuirea de norme tehnice şi standarde în silvicultură;
x) acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în toate domeniile de competenţă;
y) acordarea de asistenţă tehnică autorităţilor centrale în domeniile de competenţă, pentru monitorizarea aplicării prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte;
z) promovarea, diseminarea şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare efectuate.

C. În cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare, institutul naţional efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, în principal, privind:

 

 

    I. Studierea structurii şi dinamicii ecosistemelor forestiere, în vederea fundamentării măsurilor de gestionare durabilă a acestora, prin:

a) cercetări privind dinamica şi structura ecosistemelor forestiere naturale şi artificiale;
b) cercetări privind ecologia speciilor forestiere şi arealul acestora;
c) cercetări de meteorologie şi climatologie forestieră şi privind influenţa factorilor climatici asupra ecosistemelor forestiere;
d) studiul ecosistemelor forestiere fragile, în vederea creşterii stabilităţii lor;
e) monitorizarea şi evaluarea impactului modificărilor globale de mediu asupra ecosistemelor forestiere.

    II. Studierea proceselor fiziologice ale arborilor în vederea creşterii productivităţii şi stabilităţii ecosistemelor forestiere, prin:

 

a) cunoaşterea proceselor ecofiziologice de creştere a arborilor;
b) evaluarea stocurilor de carbon, inventarierea gazelor cu efect de seră şi dimensionarea fluxurilor în ecosistemele forestiere;
c) cercetarea circuitelor biogeochimice în ecosistemele forestiere, în contextul modificării compoziţiei atmosferei ca urmare a poluării;
d) cercetări legate de fiziologia arborilor în condiţii de stres climatic.

    III. Studierea solurilor şi staţiunilor forestiere, în scopul gestionării durabile a pădurilor, prin:

 

a) caracterizarea complexă şi cuantificarea capitalului natural specific ecosistemelor forestiere;
b) evaluarea calităţii solurilor forestiere prin sisteme naţionale şi paneuropene de monitorizare a acestora;
c) cercetări privind principalele procese pedologice; modelarea genezei solurilor forestiere;
d) cunoaşterea specificului staţional al unor biotopuri forestiere şi îmbunătăţirea sistemului taxonomic de clasificare a solurilor, staţiunilor şi ecosistemelor forestiere;
e) determinarea unor indici pentru aprecierea gradului de încărcare a solurilor forestiere cu poluanţi anorganici şi organici;
f) evaluarea vulnerabilităţii solurilor forestiere la eroziune şi la alte fenomene de degradare şi elaborarea de măsuri de prevenire, combatere şi refacere;
g) fundamentarea ecologică a silviculturii regionale.

    IV. Cercetări de genetică forestieră şi ameliorarea arborilor prin metode convenţionale şi utilizarea biotehnologiilor, prin:

 

a) studiul diversităţii şi variabilităţii genetice ale speciilor forestiere;
b) constituirea şi managementul durabil al surselor de materiale de bază pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, ameliorate genetic;
c) testarea valorii genetice a surselor de materiale forestiere de reproducere în culturi experimentale multistaţionale, pentru desemnarea celor mai valoroase surse, pe regiuni de provenienţă;
d) constituirea, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice forestiere din România;
e) ameliorarea arborilor pentru creşterea rezistentei la boli şi dăunători, la factori abiotici vătămători (secetă, îngheţ etc.), precum şi la creşterea producţiei şi calităţii lemnului;
f) selecţia de populaţii de arbori valoroşi, pe baza unor studii biosistemice şi a variabilităţii genetice stabilite în culturi comparative multistaţionale;
g) multiplicarea in vitro a genotipurilor valoroase, prin organogeneză şi prin embriogeneză somatică;
h) studiul diversităţii genetice a arborilor cu ajutorul markerilor genetici (fenomici, biochimici şi moleculari-markeri ADN).

    V. Cercetarea şi monitorizarea diversităţii biologice a pădurilor şi a ecosistemelor asociate acestora, prin:

 

a) evaluarea şi monitorizarea biodiversităţii pădurilor;
b) identificarea tipurilor de ecosisteme şi habitate forestiere valoroase din punctul de vedere al biodiversităţii;
c) fundamentarea înfiinţării de arii protejate;
d) efectuarea de cercetări privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică din ecosistemele forestiere şi elaborarea de măsuri de protecţie a acestora;
e) efectuarea de studii şi cercetări pentru crearea de reţele ecologice;
f) elaborarea de studii privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică;
g) elaborarea de planuri de management pentru arii naturale protejate şi situri Natura 2000;
h) cercetări privind speciile invazive;
i) cunoaşterea ecologiei speciilor cu valoare energetică ridicată.

    VI. Perfecţionarea managementului forestier, prin:

 

a) fundamentarea naturalistică şi statistico-matematică a proceselor biometrice ale arborilor şi arboretelor;
b) elaborarea de metode şi modele biometrice pentru arbori şi arborete;
c) elaborarea de serii dendrocronologice şi dendro- climatologice;
d) monitorizarea stării pădurilor, prin supravegherea calităţii componentelor mediului forestier;
e) funcţionarea sistemului informatic al fondului forestier;
f) elaborarea şi implementarea sistemului informatic pentru amenajarea pădurilor;
g) elaborarea de modele pentru stabilirea posibilităţilor pădurii;
h) elaborarea de metodologii de evaluare economică a ecosistemelor forestiere;
i) elaborarea de studii şi prognoze ale cererii şi ofertei de produse lemnoase şi nelemnoase;
j) elaborarea de metodologii de evaluare a funcţiilor şi a serviciilor pădurii.

    VII. Contribuţii la elaborarea de politici şi strategii în silvicultură, prin:

 

a) studii pentru fundamentarea proiectelor de acte normative specifice domeniului;
b) participarea la elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă a silviculturii;
c) studii prospective in activităţile specifice domeniului, precum şi în domenii conexe;
d) participarea la elaborarea programului forestier naţional.

    VIII. Îmbunătăţirea tehnologiilor legate de regenerarea arboretelor, culturile din pepinieră şi de lucrările de îngrijire şi conducere ale arboretelor, prin:

 

a) modernizarea metodelor şi tehnologiilor silviculturale pentru regenerarea naturală a arboretelor;
b) perfecţionarea sistemelor şi tehnologiilor privind îngrijirea şi conducerea arboretelor;
c) perfecţionarea tehnologiilor de exploatare a lemnului prin care se obţine regenerarea optimă a pădurilor, valorificarea superioară a lemnului, în condiţiile unui impact minim asupra ecosistemelor forestiere;
d) perfecţionarea tehnologiilor pentru ameliorarea, refacerea sau substituirea arboretelor degradate;
e) optimizarea proceselor de regenerare, dezvoltare şi autoreglare a fitocenozelor forestiere.

    IX. Perfecţionarea sistemelor de protecţie a pădurilor, pentru reducerea acţiunii nefavorabile a factorilor biotici şi abiotici asupra acestora, prin:

 

a) elaborarea metodelor de prognoză, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor;
b) cunoaşterea aprofundată a biologiei şi ecologiei agenţilor biotici vătămători;
c) dezvoltarea cu prioritate a tehnologiilor de combatere biologică şi integrată a insectelor şi a agenţilor criptogamici vătămători;
d) testarea şi omologarea pesticidelor chimice şi biologice;
e) asigurarea funcţionarii sistemului naţional de monitorizare a stării fitosanitare a pădurilor;
f) evaluarea riscului şi identificarea mijloacelor de prevenire şi diminuare a pagubelor provocate de diverşi factori abiotici vătămători în silvicultură.

    X. Aplicarea tehnologiei informaţiei în silvicultură şi în domenii conexe, inclusiv prin utilizarea de sisteme geografice informatice (GIS), prin:

 

a) crearea de baze de date geografice ca suport în realizarea managementului forestier;
b) exploatarea bazelor de date geografice, cum ar fi analizele GIS, hărţi digitale, constituirea modelelor digitale ale terenului (DTM) etc.;
c) utilizarea tehnologiilor teledetecţiei şi a fotogrammetriei digitale în silvicultură.

    XI. Evaluarea resurselor cinegetice şi a celor piscicole din apele de munte, conservarea şi managementul vieţii sălbatice, prin:

 

a) cercetări privind biologia, ecologia, etologia şi managementul unor specii de mamifere şi păsări de interes faunistic;
b) studierea resurselor cinegetice şi salmonicole pentru gestionarea durabilă şi conservarea biodiversităţii faunistice a fondurilor de vânătoare şi pescuit;
c) cercetări privind reintroducerea unor specii dispărute din fauna României;
d) cercetări privind refacerea şi conservarea habitatelor naturale şi ale populaţiilor de specii periclitate;
e) elaborarea tehnologiilor de reproducere şi creştere în captivitate a indivizilor unor specii, în scopul repopulării fondurilor de vânătoare şi apelor de munte;
f) cercetări privind managementul fondurilor de pescuit din apele de munte.

    XII. Creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice, prin:

 

a) testarea maşinilor agricole, silvice şi a altor utilaje în scopul utilizării lor în silvicultură;
b) adaptarea maşinilor, utilajelor şi echipamentelor de uz general sau agricol la cerinţele specifice lucrărilor silvice;
c) elaborarea de studii şi proiecte de organizare modernă a producţiei, ergonomiei şi protecţiei muncii.

    XIII. Combaterea eroziunii solului şi a fenomenelor torenţiale, prin:

 

a) fundamentarea soluţiilor tehnice de amenajare a teritoriului, în vederea combaterii integrate a fenomenelor de degradare;
b) elaborarea de studii privind proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor ameliorative necesare combaterii eroziunii solului şi torenţialităţii;
c) managementul bazinelor hidrografice torenţiale.

    XIV. Realizarea Inventarului forestier naţional, prin:

 

a) elaborarea metodelor şi modelelor de inventariere statistică a resurselor forestiere naţionale;
b) colectarea, stocarea, gestionarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor necesare evaluării resurselor forestiere;
c) evaluarea carbonului stocat în ecosistemele forestiere;
d) evaluarea diversităţii biologice din ecosistemele forestiere;
e) elaborarea de studii şi prognoze privind evoluţia resurselor forestiere şi dezvoltarea sectorului forestier;
f) furnizarea informaţiilor pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor.

    XV. Elaborarea de studii şi proiecte de dezvoltare tehnologică, respectiv:

 

a) elaborarea de amenajamente silvice pentru gestionarea durabilă a pădurilor;
b) studii de sinteză, prognoze şi programe privind resursele forestiere, la nivel naţional şi regional;
c) studii şi proiecte privind realizarea sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie;
d) studii pedologice şi cartări staţionale;
e) studii de certificare forestieră;
f) lucrări pentru realizarea cadastrului terenurilor cu destinaţie forestieră;
g) planuri topografice şi hărţi forestiere;
h) studii şi proiecte pentru crearea de zone verzi;
i) studii de reconstrucţie ecologică;
j) studii privind accesibilizarea pădurilor;
k) studii de combatere a avalanşelor;
l) proiecte pentru amenajări cinegetice şi salmonicole;
m) alte studii şi proiecte.

    XVI. Dezvoltarea ofertei de servicii şi produse nelemnoase ale pădurii, prin:

 

a) valorificarea superioară a produselor nelemnoase şi a serviciilor furnizate de pădure;
b) evaluarea potenţialului silvoturistic al zonelor reprezentative din fondul forestier.

    XVII. Utilizarea lemnului ca sursă regenerabilă de energie, prin:

 

a) obţinerea varietăţilor de specii lemnoase cu însuşiri energetice superioare;
b) dezvoltarea de tehnologii de cultivare, recoltare şi valorificare a plantelor lemnoase cu randament energetic superior.

    XVIII. Contribuţia silviculturii la dezvoltarea altor sectoare de activitate, prin:

 

a) fundamentarea măsurilor privind creşterea rolului şi aportului silviculturii la dezvoltarea rurală;
b) fundamentarea şi dezvoltarea de tehnologii agrosilvice;
c) îmbunătăţirea aportului silviculturii la dezvoltarea agroturismului;
d) armonizarea aspectelor legate de gestionarea durabilă a pădurilor cu nevoile socio-economice.

    XIX. Accesibilizarea fondului forestier, prin:

 

a) fundamentarea strategiilor de dezvoltare a reţelelor de drumuri şi a altor instalaţii forestiere de transport;
b) elaborarea de metode şi tehnologii de construcţie şi întreţinere a drumurilor forestiere şi a altor instalaţii de transport.

D. Institutul naţional realizează activităţi de producţie în baza experimentală proprie, compusă din ocoale silvice experimentale şi baze experimentale, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit, atribuite conform legii, pentru recoltarea şi valorificarea prin acte şi fapte de comerţ a produselor specifice fondului forestier, în condiţiile legii, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific forestier.

E. În administrarea bazei experimentale proprii, institutul naţional are următoarele atribuţii principale:

a) urmăreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
b) asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor şi proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate, în condiţiile prevăzute de lege;
c) asigură integritatea şi gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare;
d) finanţează lucrările necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrare şi desfăşurării normale a activităţii;
e) organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului pe care îl administrează;
f) ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier administrat şi de corectare a perimetrului pădurilor pe care le administrează;
g) propune schimburi de terenuri şi/sau avizează scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier administrat, după caz;
h) poate cumpăra terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri băneşti din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; aceste terenuri se includ în fondul forestier proprietate publică a statului;
i) preia, în administrare, terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse;
j) organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;
k) organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum şi pe cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a regenerărilor;
l) asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează;
m) gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează;
n) asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere, certificate;
o) realizează împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie, contractate în baza solicitărilor primite;
p) asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;
r) asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor;
s) amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice;
ş) exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează;
t) controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora, conform prevederilor legale;
ţ) valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează;
u) execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează;
v) prelucrează lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi autorizate şi valorifică produsele rezultate, în condiţiile legii;
x) achiziţionează lemn pe picior şi în sortimente, în condiţiile legii;
y) asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier;
z) execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori economici de specialitate;
ax) administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privată ori aparţinând unităţilor administrativ- teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier;
ay) sprijină, în condiţiile legii, deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere;
az) gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite;
bx) gestionează fondul piscicol din apele de munte, în condiţiile legii;
by) organizează acţiuni de vânătoare şi de pescuit, în condiţiile legii;
bz) organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului şi a peisajului natural, în fondul forestier pe care îl administrează;
cx) organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate, în condiţiile legii;
cy) poate îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte;
cz) valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de lege;
dx) participă cu produse specifice la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări.

F. Alte atribuţii şi competenţe ale institutului naţional:

a) prestează servicii, inclusiv de transport şi execută lucrări pentru terţi, potrivit obiectului său de activitate;
b) realizează operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse;
c) stabileşte relaţii specifice domeniului său de activitate cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine;
d) prestează servicii de cazare şi masă pentru cetăţeni români şi străini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune;
e) închiriază, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul propriu;
f) stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul său de activitate;
g) realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, urmăreşte execuţia acestuia şi asigură repartizarea profitului conform destinaţiei aprobate;
h) desfăşoară activităţi de promovare a institutului naţional şi a silviculturii, în general, de ziaristică şi publicitate, editează, tipăreşte şi difuzează lucrări ştiinţifice, tehnice şi de informare, specifice domeniului său de activitate;
i) reprezintă în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate.