Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

Instituţionalizarea cercetării ştiinţifice forestiere în România debutează cu înfiinţarea în anul 1933 a Institutului de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră (ICEF) prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii nr. 561 din 16 mai şi publicată în Monitorul Oficial nr. 115 din 22 mai 1933, îndeplinindu-se în acest fel un vechi deziderat al corpului silvic din ţara noastră. În 19 iulie 1933, în sala de conferinţe a Societăţii ,,Progresul Silvic”, are loc numirea ing. Marin Drăcea în calitate de director al ICEF, iar a lui Petre Ioan şi I. Moldovanu ca director general şi respectiv subdirector general al CAPS. Primul sediu al ICEF este in Bucureşti, str. Clopotarii Vechi nr.1, până în 1948 când acesta se mută în sos. Kisselef nr. 55-65.

 

În anul 1976, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) prin Legea nr. 27 din 15 aprilie, publicată in Buletinul Oficial nr. 35 /23 aprilie 1976, referitoare la ,,Programul Naţional pentru Conservarea şi Dezvoltarea Fondului Forestier în perioada 1976-2010”, a fost reorganizat teritorial pe 6 mari zone forestiere (Moldova, Câmpia Dunării-Dobrogea, Carpaţii şi Subcarpaţii Sudici, Banat- Mureşul Inferior, Transilvania de Nord-Vest, Transilvania de Sud-Est), în cadrul fiecărei zone funcţionând câte o filială ICAS având în subordine un Ocol Silvic Experimental. Cu prilejul acestei reorganizări are loc şi transferul sediului central al ICAS în şos. Ştefăneşti nr. 128, actualmente Bld. Eroilor nr. 128, din localitatea Voluntari, județul Ilfov.

 

ICAS devine în 2015 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea”, iar Centrala INCDS ,,Marin Drăcea”, cu sediul în Bld. Eroilor nr. 128, localitatea Voluntari, județul Ilfov, asigură managementul întregului institut pentru toate activitățile desfășurate (cercetare, dezvoltare, experimentare-producție) în toate cele 9 subunități (Stațiuni) ale acestuia:

 

 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Brașov;
 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Pitești;
 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Bistrița;
 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Câmpulung Moldovenesc;
 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Timișoara;
 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Focșani;
 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Craiova;
 • Sțațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție (SCDEP) Oradea;
 • Sțațiunea de Experimentare-Producție (SEP) Ștefănești.

 

 

 

 

Conducerea Institutului 

CSII dr. ing. Davidescu Șerban Octavian

Director General

s_davidescu@icas.ro

Vezi CV

CSI dr. ing. Badea Nicolae Ovidiu

Director Științific

obadea@icas.ro

Vezi CV

IDTI ing. Achim Florin

Director Tehnic Dezvoltare

florin.achim@icas.ro

Vezi CV

Ing. Florescu Cornel Mihail

Director Tehnic Experimentare

mihail.florescu@icas.ro

Vezi CV

Ec. Anghel Anghel

Director Economic

anghel.anghel@icas.ro

 

Vezi CV

CSI dr. ing. Apostol Ecaterina Nicoleta

Secretar Științific

ecaterina.apostol@icas.ro

 

Vezi CV

Organizare

Din punct de vedere organizațional, Centrala INCDS ,,Marin Drăcea” cuprinde:

 

 • Conducerea Institutului (Director general, Director științific, Director tehnic dezvoltare, Director tehnic producție, Director economic, Secretar științific);

 

 • Departamentul de Cercetare (Laborator de Management forestier, Laborator de Silvobiologie și Laborator de Silvotehnică);

 

 • Departamentul de Dezvoltare (Colectiv de GIS, Cadastru forestier și Cartografie digitală, Serviciul de Inventar Forestier Național (IFN);

 

 • Departamentul de Experimentare-Producție (Serviciul Fond forestier, Pază și Protecție, Biroul Producție investiții);

 

 • Aparatul funcțional (Biroul Financiar contabilitate, Biroul Aprovizionare administrativ, Compartimentul Audit intern, Compartiment Achiziții, Oficiul Jurid, Biroul Programare, Organizare, Resurse umane, Compartimentul Informatizare, Compartimentul intern de prevenire și protecție, Biroul Relații internaționale, Marketing și Editura Silvică).

 

Numărul total de angajați este de 161, dintre care 62 – personal atestat de cercetare – dezvoltare, 43 – personal tehnic în activitatea de cercetare – dezvoltare, 11 – personal în activitatea de experimentare-producție și 45 – personal din aparatul funcțional.

Activităţi

Principalele activități de cercetare desfășurate în Centrala Institutului sunt specifice unui număr mare de proiecte naționale și internaționale în domeniile: dendrometrie și monitoring forestier, ecologie forestieră, genetică și ameliorare arborilor, protecția pădurilor, silvotehnică, amenajarea pădurilor, reconstrucție ecologică, perdele forestiere de protecție și amenajarea bazinelor hidrografice torențiale, managementul și biologia vânatului.

 

Dezvoltarea tehnologică abordează activități de fotogrammetrie și cartografie digitală și de elaborare în sistem GIS a amenajamentelor silvice. De asemenea, din anul 2008, prin serviciul IFN se desfășoară activități de inventariere a resurselor forestiere la nivel național în vederea elaborării de politici forestiere pe termen mediu și lung în cadrul Programului Forestier Național și a Strategiei Forestiere Naționale.

 

Departamentul de Experimentare – Producție (DEP) coordonează din punct de vedere tehnic activitățile desfășurate în cadrul Bazelor Experimentale (BE) ale institutului din structurile stațiunilor institutului.

 

 

Infrastructură și servicii de Cercetare-Dezvoltare 

Infrastructură de cercetare-dezvoltare :

 

 • Laborator pentru stabilirea  calității solurilor forestiere și a stării de nutriție a arborilor, intercalibrat la nivel internațional, care asigură efectuarea analizelor chimice  și fizice ale probelor de sol și de material foliar, colectate din teren, prin spectrofotometrie cu absorbție atomică, spectrofotometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv-ICP OES, în vederea monitorizării nivelurilor critice ale acestora privind  conținutul de C și N total și de alte micro și macro elemente, pentru fundamentarea și elaborarea de soluții de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate, de refacere a vegetației forestiere și de cuantificare a stării pădurilor aflate sub acțiunea schimbărilor climatice și poluării atmosferice;

 • Laborator de biotehnologii avansate (culturi în vitro, embriogeneză somatică și culturi de țesuturi) pentru asigurarea producerii de puieți forestieri cu adaptabilitate sporită și rezistență la  schimbări climatice și condiții extreme de vegetație;
 • Laborator de analiză a calității semințelor destinat determinării parametrilor calitativi ai loturilor de semințe, provenite din materiale de bază, destinate utilizării în practica silvică (puritate, germinație, valoare culturală, etc.);

 • Herbarul „Alexandru Beldie” este o colecție indexată în INDEX HERBARIORUM (http://sweetgum.nybg.org/), având codul BUCF alături de alte 17 herbare (locul 11 ca și număr de planșe din cele 18 indexate), ce aparțin instituțiilor de învățământ, de cercetare, muzee și grădini botanice din România. Cele aproximativ 70.000 de planșe (48000 în mape sistematizate) care se găsesc în herbar, depozitate în 30 de module (dulapuri metalice) cu câte 20 de sertare fiecare (600 de sertare), acoperă toate categoriile de plante: specii de interes forestier și ornamental, plante din flora spontană, licheni, mușchi, ferigi, alge, plante rare, endemice, vulnerabile sau chiar dispărute din arealul natural;
 • Laborator  de analize de fitopatologie și entomologie forestieră, pentru analiza și monitorizarea  acțiunii agenților biotici invazivi și/sau perturbatori asupra ecosistemelor forestiere;
 • Laboratorul de Teledetecție forestieră, GIS și cartografie digitală destinat dezvoltării  și aplicării tehnologiilor de teledetecție forestieră activă (ALS și TLS) și pasivă (imagini satelitare), a tehnicilor GIS și ale fotogrammetriei digitale (inclusiv prelucrări ale imaginilor înregistrate cu ajutorul UAV), în vederea obținerii de baze de date geospațiale privind resursele forestiere, serviciile ecosistemice oferite de pădure, materialele  genetice de bază, ariile naturale protejate, pagubele produse de dezastre naturale (incendii de pădure, doborâturi produse de vânt etc.), intensitatea poluării atmosferice, zonele afectate atacuri de insecte sau de deșertificare,  hărți tematice în format digital și ortofotoplanuri specifice soluțiilor propuse spre valorificare pentru gestionarea pădurilor prin planurile de management ale acestora;
 • Echipamente și sisteme integrate pentru colectarea soluției solului, a depunerilor atmosferice poluante uscate și umede, a calității aerului (înregistrarea activă și pasivă a concentrațiilor de O3, NO2, NH3 și a altor gaze cu efect de seră)  a parametrilor climatici la nivelul pădurii și în teren liber, a nivelului aluviunilor pe terenuri degradate, a parametrilor hidrologici în bazine hidrografice torențiale și pentru estimarea impactului agenților patogeni perturbatori și stabilirea prognozei acțiunii acestora asupra  pădurilor;
 • Echipamente complexe și integrate pentru înregistrarea continuă a creșterii arborilor, evaluarea structurii anatomice a lemnului folosind metode nedestructive, în scopul determinării în situ a calității arborilor/arboretelor, pentru monitorizarea  bioecologiei  agenților biotici invazivi și/sau perturbatori din ecosistemele forestiere, pentru colectarea de informații geospațiale la nivelul arboretului privind caracteristici dendrometrice ale arborilor specifice inventarierii pădurilor (FieldMap) și scanare  laser terestră staționar (TLS),  pentru stabilirea compoziției arboretelor și evaluarea pagubelor produse de dezastre naturale (incendii de pădure, doborâturi produse de vânt) prin utilizarea UAV-urilor.

Servicii de cercetare-dezvoltare:

 • Implementarea și aplicarea noilor metode dendrometrice și a modelelor matematico- auxologice în practica silvică și în sistemul de amenajare a pădurilor;
 • Implementarea și aplicarea procedeelor tehnice și a metodelor practice pentru determinarea volumului arborilor în raport cu diametrul măsurat;
 • Identificarea schimbărilor acoperirii cu vegetație forestieră produse de doborâturi de vânt, incendii, factori antropici etc;
 • Caracterizarea biometrică a arboretelor prin aplicarea metodelor  de prelucrare a informaţiilor  obținute din imagini LIDAR;
 • Elaborarea de metode noi de prevenire și diminuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stres biotici și abotici asupra biodiversității pădurilor;
 • Evaluarea și monitorizarea diversității ecosistemelor forestiere;
 • Elaborarea de amenajamente silvice pe baze ecologice și economice;
 • Elaborarea de aplicații informatice specializate pentru diferite activități din practica silvică (evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, elaborarea amenajamentelor silvice, etc;);
 • Evaluarea și analiza acțiunii modificărilor climatice și a calității factorilor de mediu și socio-economici asupra ecosistemelor forestiere;
 • Creșterea contribuției sectorului forestier la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului;
 • Perfecționarea și dezvoltarea procedeelor şi modelelor de  reglementare a  procesului de producţie,  evaluarea şi  prognoza  resurselor forestiere,  exploatarea şi utilizarea acestora;
 • Analiza, evaÎluarea şi cercetarea/monitorizarea inter- și multidisciplinară pe termen lung a stării  ecosistemelor forestiere și a biodiversității acestora sub acţiunea schimbărilor climatice şi a altor factori de stres biotici şi abiotici;
 • Cuantificarea funcțiilor productive, protective și peisagistice ale pădurilor şi a serviciilor ecosistemice  oferite de acestea;
 • Identificarea schimbărilor acoperirii cu vegetație forestieră produse de doborâturi de vânt, incendii, factori antropici etc;
 • Caracterizarea biometrică a arboretelor prin aplicarea metodelor  de prelucrare a informaţiilor  obținute din imagini LIDAR;
 • Elaborarea de metode noi de prevenire și diminuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stres biotici și abotici asupra biodiversității pădurilor;
 • Evaluarea și monitorizarea diversității ecosistemelor forestiere;
 • Elaborarea de amenajamente silvice pe baze ecologice și economice;
 • Elaborarea de aplicații informatice specializate pentru diferite activități din practica silvică (evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, elaborarea amenajamentelor silvice, etc;);
 • Evaluarea și analiza acțiunii modificărilor climatice și a calității factorilor de mediu și socio-economici asupra ecosistemelor forestiere;
 • Creșterea contribuției sectorului forestier la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului;
 • Perfecționarea și dezvoltarea procedeelor şi modelelor de  reglementare a  procesului de producţie,  evaluarea şi  prognoza  resurselor forestiere,  exploatarea şi utilizarea acestora;
 • Analiza, evaÎluarea şi cercetarea/monitorizarea inter- și multidisciplinară pe termen lung a stării  ecosistemelor forestiere și a biodiversității acestora sub acţiunea schimbărilor climatice şi a altor factori de stres biotici şi abiotici;
 • Cuantificarea funcțiilor productive, protective și peisagistice ale pădurilor şi a serviciilor ecosistemice  oferite de acestea
 • Aplicarea reglementărilor tehnice pentru producerea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere, precum și pentru managementul durabil al unităților sursă;
 • Elaborarea de studii și crearea de baze de date privind diversitatea și vulnerabilitatea genetică a arborilor;
 • Certificarea calității resurselor genetice forestiere;
 • Crearea și transferul, pentru principalele specii de arbori, de materiale forestiere de reproducere (semințe, puieți, butași) genetic ameliorate și cu valoare biologică ridicată (rezistente la boli, dăunători, schimbări climatice, poluare etc;);
 • Evaluarea diversităţii genetice a speciilor forestiere în vederea creşterii adaptabilităţii acestora la schimbările climatice, reducerea izolării genetice şi conservarea populaţiilor de interes cinegetic;
 • Elaborarea și implementarea de metode noi de evaluare și monitorizare a principalelor specii de interes cinegetic;
 • Actualizarea limitelor fondurilor cinegetice conform legislației în vigoare;
 • Fundamentarea și aplicarea de chei de bonitare a fondurilor cinegetice pentru principalele specii de interes vânătoresc;
 • Elaborarea și implementarea de noi măsuri privind managementul resurselor cinegetice;
 • Promovarea de noi tehnologii de conservare a unor specii periclitate sau de interes deosebit;
 • Conservarea biodiversității si creșterea productivității în fondurile cinegetice;
 • Elaborarea de măsuri de reconstrucție ecologică a arboretelor afectate de factori biotici și abiotici (uscare anormală, degradare, debilitare);
 • Evaluarea stării arboretelor de rășinoase din afara arealului, analiza comportării arboretelor instalate pe terenuri degradate și a culturilor de plopi americani;
 • Elaborarea și transferul tehnologiilor noi, specifice, de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate în și din afara fondului forestier;
 • Elaborarea și aplicarea îndrumărilor tehnice specifice privind înființarea perdelelor forestiere de protecție (alegerea speciilor, transfer de tehnologii de instalare și întreținere a acestora);
 • Elaborarea și transferul de tehnologii noi, specifice, de îngrijire, conducere și regenerare a pădurilor (regim de gospodărire, ciclu de producție, tratament silvicultural, vârsta exploatabilității etc;);
 • Realizarea de studii și crearea de baze de date privind starea lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale;
 • Elaborarea de îndrumări tehnice și realizarea inventarului lucrărilor din perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate (ravenate, afectate de alunecări, de poluare etc;);
 • Implementarea tehnologiilor de înființare a culturilor agrosilvice  și evaluarea impactului asupra mediului, precum şi asupra dezvoltării și diversificării activităților economice în mediul rural;
 • Adaptarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, precum și a tăierilor de regenerare, la schimbările produse de modificarea condițiilor de mediu;
 • Monitorizarea și promovarea unor soluții tehnice pentru creșterea eficienței și duratei de funcţionare a lucrărilor hidrotehnice;
 • Introducerea şi utilizarea sadelor de plop în plantaţii;
 • Înființarea de culturi de plante mamă la unităţi cultivatoare de plop şi salcie;
 • Îngrijirea, întreţinerea şi conducerea plantajelor în vederea stimulării fructificaţiei;
 • Introducerea în cultură de specii/clone de plop şi salcie cu potenţial silvoproductiv superior şi rezistenţă sporită la adversităţi;
 • Regenerarea sub masiv şi introducerea la adăpostul masivului a unor specii autohtone valoroase, în arborete apropiate de exploatabilitate situate pe terenuri degradate;
 • Optimizarea măsurilor de gospodărire și a tehnologiilor de exploatare, elaborate pe baze ecologice, pentru obținerea unor produse forestiere durabile provenite din păduri certificate;
 • Soluții optime și tehnologii specifice reconstrucției ecologice a terenurilor forestiere, amenajării
 • Bazinelor hidrografice torențiale împăduririi terenurilor degradate inapte pentru agricultură și
 • realizării sistemului național de perdele forestiere
 • Elaborarea de metode noi, îmbunătățite, bazate pe măsuri adecvate de combatere a bolilor și dăunătorilor pădurilor;
 • Elaborarea de îndrumări tehnice privind aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse acceptate de Uniunea Europeană și evaluarea eficacității acestora;
 • Elaborarea unor metode noi de prognoză și combatere integrată a bolilor și dăunătorilor pădurilor bazate pe aplicarea unor măsuri silviculturale adecvate și pe utilizarea unor preparate biologice cu impact redus asupra mediului;
 • Îmbunătăţirea metodelor de depistare, monitorizare, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor;
 • Aplicarea erbicidelor în pepiniere şi plantaţii silvice;
 • Monitorizarea dinamicii populaţiilor de Lymantria monacha în cuprinsul arboretelor de răşinoase, în vederea semnalării în timp util a apariţiei gradaţiilor defoliatorului;
 • Combaterea dăunătorilor seminofagi ai foioaselor;
 • Implementarea, utilizarea şi îmbunătăţirea sistemului ,,LYDIS” de prognoză a infestărilor cu defoliatorul Lymantria dispar;
 • Realizarea lucrărilor de combatere a defoliatorilor din pădurile de foioase;
 • Prevenirea şi combaterea bolilor din culturile silvice;
 • Testarea de produse pentru prognoza și prevenirea atacurilor de insecte (feromoni sintetici);
 • Dezvoltarea de produse biologice testate pentru controlul bolilor provocate de diferiți agenți patogeni în păduri;
 • Elaborarea și transferul de metodologii de estimare a stării de sănătate a pădurilor prin mijloace ale teledetecţiei și prin sisteme multicriteriale de decizie bazate pe analiză GIS;
 • Construirea de baze de date geospațiale și hărți amenajistice în format digital;
 • Implementarea și exploatarea în sistem GIS a bazelor de date amenajistice în gospodărirea pădurilor.

Contact

Adresa

Bvd. Eroilor, Nr. 128, Voluntari, judeţul Ilfov, cod poștal 077190

Vezi hartă

 

Secretariat

Telefon/Fax

021-3503238/021-3503245

 

E-mail

icas@icas.ro

 

Director General

CSII dr. ing. Davidescu Șerban Octavian

s_davidescu@icas.ro

021-3503238 / interior 102

 

Director Științific

CSI dr. ing. Badea Nicolae Ovidiu

obadea@icas.ro

021-3503238 / interior 102

 

Director Tehnic Dezvoltare

IDTI ing. Achim Florin

florin.achim@icas.ro

021-3503238 / interior 146

 

Director Tehnic Experimentare

Ing. Florescu Cornel Mihail

mihail.florescu@icas.ro

021-3503238 / interior 104

 

Director Economic

Ec. Anghel Anghel

anghel.anghel@icas.ro

021-3503238 / interior 106

 

Secretar Științific

CSI dr. ing. Apostol Ecaterina

ecaterina.apostol@icas.ro

021-3503238 / interior 107

Laborator Management forestier

Șef Laborator

CSI dr. ing. Leca Ștefan

stefan.leca@icas.ro

021-3503238 / interior 136

 

Laborator Silvobiologie

Șef Laborator

CSI dr. ing. Mihai Georgeta

georgeta.mihai@icas.ro

021-3503238 / interior 213

 

Laborator Silvotehnică

Șef Laborator

CSIII dr. ing. Mihăilă Elena

elena.mihaila@icas.ro

021-3503238 / interior 137

 

Serviciu Fond forestier, Pază și Protecție

Șef Serviciu

Dr. ing. Matei Florin Ion

florin.matei@icas.ro

021-3503238

 

Atelier de Dezvoltare

Șef colectiv

IDTI ing. Achim Viorica

viorica.achim@icas.ro

021-3503238 / interior 230

 

Inventar Forestier Național

Șef Serviciu

IDTI/CSIII ing. Marin Gheorghe

gheorghe.marin@icas.ro

021-3503238 / interior 145

Birou Financiar, Contabilitate

Șef Birou

Ec. Simionescu Mihai

mihai.simionescu@icas.ro

021-3503238 / interior 222

 

 

Birou Aprovizionare, Administrativ

Th. Popa Luminița

luminita.popa@icas.ro

021-3503238 / interior 134

 

Compartiment Audit intern

Auditor

Dr. ec. Bistriceanu Gheorghe

gheorghe.bistriceanu@icas.ro

 

Birou Programare, Organizare, Resurse umane

Șef Birou

Ec. Popovici Daniela

daniela.popovici@icas.ro

021-3503238 / interior 123

 

Oficiul Juridic

Consilier Juridic

Ciobanu Cristiana Nicoleta

cristiana.ciobanu@icas.ro

021-3503238 / interior 207

Compartiment Informatizare

Administrator rețea

Budică Ion

ion.budică@icas.ro

021-3503238 / interior 200

 

Compartiment Intern de Prevenire și Protecție

Consilier SSM

Postolache Ruxandra Georgiana

ruxandra.postolache@icas.ro

021-3503238 / interior 229

 

Birou Relații internaționale, Marketing și Editura Silvică

Specialist Marketing

Cosma Eliza Maria

eliza.cosma@icas.ro

021-3503238 / interior 109

 

Compartiment Achiziții

Responsabil Achiziții

Sing. Vîrban Ionuț

iont.virban@icas.ro

021-3503238 / interior 220