Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu și subdomenii: 1.Bioeconomie/ 1.1. Agro-alimentare/ 1.1.4. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creșterea competitivității acestuia și a calității vieții
Contract: POC_40_380, Cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Durata proiectului: 01.09.2016-31.05.2023
Valoarea proiectului: 17.931.250 LEI

Director Proiect

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

stimularea creşterii transferului de cunoştinţe şi tehnologie între organizaţiile de cercetare – dezvoltare în silvicultură şi unităţile economice din sectorul forestier și accesul acestora la finanțare în cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) prin încurajarea investițiilor private şi a parteneriatelor în cercetare.

Obiectivele specifice

 

 • finanţarea accesului unor întreprinderi din sectorul forestier la expertiză extinsă şi la facilităţile Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” de a transfera rezultatele cercetărilor şi competenţa către aceste întreprinderi care îşi dezvoltă afaceri de piaţă şi de a dezvolta cercetări în colaborare efectivă cu acestea;
 • creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier românesc prin transferul de cunoştinţe științifice şi tehnologie la nivel local regional şi naţional;
 • creşterea calităţii sociale prin transferul de soluţii practice şi tehnologii avansate (valoroase) capabile să genereze beneficii sociale directe la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

Activitățile proiectului

Activitatea A– Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe

 

 • Sub-activitatea A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
 • Sub-activitatea A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea  din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor
 • Sub-activitatea A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice
 • Sub-activitatea A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A
 • Sub-activitatea A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe

Activitatea C Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a   inovării

 • Sub-activitatea C.1 Activități de cercetare industrială contractuale

 

 Activitatea D Activități de cercetare industrială  realizate în colaborare efectivă   cu intreprinderea

 • Sub-activitatea D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă

 

Activitatea E Activități de management de proiect

 • Sub-activitatea E.1 Coordonarea științifică și tehnică
 • Sub-activitatea E.2 Comitetul de coordonare (CC)
 • Sub-activitatea E.3 Informarea și diseminarea în cadrul proiectului

Oferta de servicii de transfer de cunoștințe a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

 • implementarea și aplicarea noilor metode dendrometrice și a modelelor  matematico- auxologice în practica silvică și in sistemul de amenajare a pădurilor;
 • implementarea și aplicarea procedeelor tehnice și a metodelor practice pentru determinarea volumului arborilor în raport cu diametrul măsurat;
 • fundamentarea și implementarea de soluții tehnice pentru gestionarea arboretelor de fag cu vârstă înaintată în vederea evaluării în calității lemnului;
 • elaborarea de metode noi de prevenire și diminuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stres biotici și abotici asupra biodiversității pădurilor;
 • evaluarea si monitorizarea diversității ecosistemelor forestiere;
 • elaborarea de amenajamente silvice pe baze ecologice și economice;
 • elaborarea de aplicații informatice specializate pentru diferite activități din practica silvică; (evaluarea volumului de lemn destinat comercializării ,  elaborarea amenajamentelor silvice, etc).
 • evaluarea și analiza acțiunii modificărilor climatice și a calității factorilor de mediu și socio-economici asupra ecosistemelor forestiere;
 • creșterea contribuției sectorului forestier la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului;
 • perfecționarea și dezvoltarea procedeelor şi modelelor  de  reglementare a  procesului de producţie,  evaluarea şi  prognoza  resurselor forestiere,  exploatarea şi utilizarea acestora.
 • analiza, evaluarea şi cercetarea/monitorizarea  inter- și multidisciplinară pe termen lung a stării  ecosistemelor forestiere și a biodiversității acestora sub acţiunea schimbărilor climatice şi a altor factori de stres biotici şi abiotici.
 • cuantificarea funcțiilor productive, protective și peisagistice ale  pădurilor şi a serviciilor ecosistemice  oferite de acestea.
 • elaborarea și implementarea modelelor specifice de determinare a stocului de carbon în biomasa forestieră;
 • elaborarea și implementarea de modele de evaluare a carbonului organic stocat în solurile forestiere și în litiera acestora;
 • reîncadrarea staţională a zonelor afectate din fondul forestier, ca urmare a modificării condițiilor de mediu (antropice, climatice);
 • cunoașterea comportamentului ecologic al speciilor forestiere în condițiile schimbărilor de mediu;
 • valorificarea sustenabilă a produselor secundare forestiere
 • aplicarea reglementărilor tehnice pentru producerea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere, precum și pentru managementul durabil al unităților sursă;
 • elaborarea de studii și crearea de baze de date privind diversitatea și vulnerabilitatea genetică a arborilor;
 • certificarea calității resurselor genetice forestiere;
 • crearea și transferul, pentru principalele specii de arbori, de materiale forestiere de reproducere (semințe, puieți, butași) genetic ameliorate și cu valoare biologică ridicată (rezistente la boli, dăunători, schimbări climatice, poluare etc.);
 • evaluarea diversităţii genetice a speciilor forestiere în vederea creşterii adaptabilităţii acestora la schimbările climatice, reducerea izolării genetice şi conservarea populaţiilor de interes cinegetic.
 • elaborarea și implementarea de metode noi de evaluare și monitorizare a principalelor specii de interes cinegetic;
 • corectarea limitelor fondurilor cinegetice conform legislației în vigoare
 • fundamentarea și aplicarea de chei de bonitare a fondurilor cinegetice pentru principalele specii de interes vânătoresc;
 • elaborarea și implementarea de noi măsuri privind managementul resurselor cinegetice;
 • promovarea de noi tehnologii de conservare a unor specii periclitate sau de interes deosebit;
 • conservarea biodiversității si creșterea productivității în fondurile cinegetice.
 • elaborarea de îndrumări tehnice și realizarea inventarului lucrărilor din perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate (ravenate, afectate de alunecări, de poluare etc.);
 • implementarea tehnologiilor  de înființare a culturilor agrosilvice  si evaluarea impactului asupra mediului, precum şi asupra dezvoltării și diversificării activităților economice în mediul rural;
 • adaptarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, precum și a tăierilor de regenerare, la schimbările produse de modificarea condițiilor de mediu;
 • monitorizarea si promovarea unor soluții tehnice pentru creșterea eficienței și duratei de funcţionare a lucrărilor hidrotehnice;
 • producerea şi utilizarea sadelor de plop în plantaţii;
 • înființarea de culturi de plante mamă la unităţi cultivatoare de plop şi salcie;
 • îngrijirea, întreţinerea şi conducerea plantajelor în vederea stimulării fructificaţiei;
 • introducerea în cultură de specii / clone de plop şi salcie cu potenţial silvoproductiv superior şi rezistenţă sporită la adversităţi;
 • regenerarea sub masiv şi introducerea la adăpostul masivului a unor specii autohtone valoroase, în arborete apropiate de exploatabilitate situate pe terenuri degradate;
 • optimizarea măsurilor de gospodărire și a tehnologiilor de exploatare, elaborate pe baze ecologice, pentru obținerea unor produse forestiere durabile provenite din păduri certificate.
 • soluții optime și tehnologii specifice reconstrucției ecologice a terenurilor forestiere, amenajării bazinelor hidrografice torențiale împăduririi terenurilor degradate inapte pentru agricultură și realizării sistemului național de perdele forestiere de protecție a câmpului și a căilor de comunicație.
 • elaborarea de metode noi, îmbunătățite, bazate pe măsuri adecvate de combatere a bolilor și dăunătorilor pădurilor;
 • elaborarea de îndrumări tehnice privind aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse acceptate de Uniunea Europeană și evaluarea eficacității acestora;
 • elaborarea unor metode noi de prognoză și combatere integrată a bolilor și dăunătorilor pădurilor bazate pe aplicarea unor măsuri silviculturale adecvate și pe utilizarea unor preparate biologice cu impact redus asupra mediului;
 • îmbunătăţirea metodelor de depistare, monitorizare, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor;
 • aplicarea erbicidelor în pepiniere şi plantaţii silvice;
 • monitorizarea dinamicii populaţiilor de Lymantria monacha în cuprinsul arboretelor de răşinoase, în vederea semnalării în timp util a apariţiei gradaţiilor defoliatorului;
 • combaterea dăunătorii seminofagi ai foioaselor;
 • supravegherea infestării cu specii de cărăbuşi în suprafeţele preluate din sectorul agricol în vederea combaterii acestora şi executării reconstrucţiei ecologice prin împădurire;
 • combaterea integrată a dăunătorilor de tulpinã ai răşinoaselor din zonele afectate de doborâturi şi rupturi de vânt sau de zăpadă;
 • depistarea, prognoza şi combaterea gândacului defoliator Stereonichus fraxini;
 • implementarea, utilizarea şi îmbunătăţirea sistemului ,,LYDIS” de prognoză a infestărilor cu defoliatorul Lymantria dispar;
 • realizarea lucrărilor de combatere a defoliatorilor din pădurile de foioase;
 • prevenirea şi combaterea bolilor din culturile silvice;
 • testarea de produse pentru prognoza și prevenirea atacurilor de insecte (feromoni sintetici)
 • dezvoltarea de produse biologice testate pentru controlul bolilor provocate de diferiți agenți patogeni în păduri.
 • elaborarea și transferul de metodologii de estimare a stării de sănătate a pădurilor prin mijloace ale teledetecţiei și prin sisteme multicriteriale de decizie bazate pe analiză GIS;
 • construirea de baze de date geospațiale și hărți amenajistice în format digital
 • implementarea și exploatarea în sistem GIS a bazelor de date amenajistice în gospodărirea pădurilor
 • identificarea schimbărilor acoperirii cu vegetație forestieră produse de doborâtori de vânt, incendii, factori antropici etc.;
 • caracterizarea biometrică a arboretelor prin  aplicarea metodelor  de prelucrare a informaţiilor  obținute din imagini LIDAR;
 • elaborarea de măsuri de reconstrucție ecologică a arboretelor afectate de factori biotici și abiotici (uscare anormală, degradare, debilitare);
 • evaluarea stării arboretelor de rășinoase din afara arealului, analiza comportării arboretelor instalate pe terenuri degradate și a culturilor de plopi americani;
 • elaborarea și transferul tehnologiilor noi, specifice, de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate în și din afara fondului forestier;
 • elaborarea și aplicarea îndrumărilor tehnice specifice privind înființarea perdelelor forestiere de  protecție (alegerea speciilor, transfer de tehnologii de instalare și întreținere a acestora);
 • elaborarea și transferul de tehnologii noi, specifice, de îngrijire, conducere și regenerare a pădurilor (regim de gospodărire, ciclu de producție, tratament silvicultural, vârsta exploatabilității etc.);
 • realizarea de studii și crearea de  baze de date privind starea lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale;

Rezultate proiect

În perioada 2016-2023, în cadrul proiectul Creșterea Competitivității Economice a Sectorului Forestier și a Calității Vieții prin Transfer de Cunoștințe, Tehnologie și Competențe CDI – Cresforlife, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 „CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării  afacerilor”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea” a încheiat  un  număr de 23 de contracte subsidiare cu operatori economici din mediul privat și de stat, atât din domeniul forestier, cât și din domenii conexe, în scopul creșterii transferului de cunoștințe și tehnologie între Institut și unitățile economice, cât și pentru facilitarea accesului acestora la finanțare în cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), prin încurajarea investițiilor private și a parteneriatelor în cercetare.

Rezultatele obținute prin implementarea acestora constau în: tehnologii transferate, soluții aplicate, modele dezvoltate, metode valorificate și publicații.