Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu și subdomenii: : ecologie forestieră, amenajarea pădurilor, dendrometrie şi auxologie forestieră, monitorizare și inventar
forestier, genetică forestieră, protecţia pădurilor, silvotehnică, amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, ameliorarea terenurilor
degradate, sisteme agrosilvice, cinegetică şi salmonicultură;
Durata proiectului: 2022 – 2024
Valoarea proiectului: 3 000 000 LEI

Director Proiect

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

 

Obiective

Obiectivele și direcțiile științifice prioritare ale INCDS Marin Drăcea constau în îndeplinirea obiectivelor strategice de cercetare, dezvoltare, inovare și de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027

Obiectivele specifice

 

 •  Susținerea promovării excelenței în activitatea de cercetare știintifică și dezvoltare tehnologică
 •  Sustinerea transferului tehnologic ca element cheie al specializării inteligente pentru creșterea competitivității economice a sectorului forestier
 • Concentrarea activităților de CDI în domenii cu relevanță publică
 • Concentrarea eforturilor în sensul dezvoltării componentei de digitalizare.

Activitățile proiectului

Activitatea A– Susținerea promovării excelenței în activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică prin:

 • intensificarea atragerii de cercetători tineri, absolvenți de doctorate, cercetători din străinătate și implicarea lor în proiecte de cercetare pentru creșterea excelenței producției științifice;
 • realizarea de stagii de pregătire de excelență în institute și universități din străinătate de prestigiu, acces la arhive, biblioteci, baze de date, care să contribuie la creșterea ratei de succes a proiectelor la competițiile naționale și europene;
 • stimularea îndeplinirii standardelor de performanță științifică adoptate la nivelul Institutului și abordarea unor unor tematici de cercetare actuale pe plan național, european și global privind rolul pădurilor în:
 • atenuarea efectelor schimbărilor climatice;
 • adaptarea lor la acțiunea schimbărilor climatice;
 • contribuția la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la 55% în anul 2030 și atingerea neutralității climatice până în anul 2050.

Activitatea B Susținerea transferului tehnologic ca element cheie al specializării inteligente pentru creșterea competitivității economice a sectorului forestier prin:

 • perfecționarea personalului privind nevoia și posibilitățile de valorificare a rezultatelor de CD ale institutului;
 •  formare profesională privind transferul de cunoștinte, protecția și valorificarea activelor necorporale CDI prin strategie de marketing adecvată;
 • implementarea standardelor și a reglementarilor specifice inovării;
 • inițierea de activități de inovare pentru managementul și calitatea mediului de cercetare.

Activitatea C – Concentrarea activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică prin:

 • creșterea capacității Institutului de a răspunde nevoilor sectorului public și va fi realizat prin:
  • achiziționarea de servicii de arhivare pe termen lung a rezultatelor științifice din proiecte finanțate din fonduri publice (publicații și baze de date);
 • achiziționarea de servicii de realizare a unei platforme digitale specifice, respectiv de dezvoltare a site-ului Institutului și al Editurii Silvice din structura acestuia;
 • dezvoltarea unei părți din infrastructura de cercetare in situ și de laborator (stații pilot, echipamente și instrumentar de teren și de laborator) din cadrul rețelelor de cercetare integrate la nivel european (ICP-Forests, LULUCF, NECD, LTER – Europe etc.) pentru monitorizarea stării pădurilor, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a efectului pădurilor situate în apropierea aglomerărilor urbane, contribuind astfel la îmbunătățirea infrastructurii de cercetare la nivel european

Activitatea D – Concentrarea eforturilor în sensul dezvoltării componentei de digitalizare prin:

 • achiziționarea de servicii suport (servere, licențe, programe) și de mentenanță a sistemului informatic pentru managementul proceselor operaționale ale INCDS „Marin Drăcea”;
 • implementarea unor aplicații informatice specifice care să faciliteze înregistrarea electronică a informațiile de CD, transmiterea automată inclusiv, arhivarea acestora pe servere destinate acestor tipuri de activități desfășurate în cadrul proiectelor de CD;
 • operaționalizarea accesului la documentația științifică existentă în arhiva Institutului și a publicațiilor cercetătorilor de-a lungul existenței acestuia prin achiziționarea de servicii pentru crearea de baze de date digitale, achiziția de echipamente de stocare a datelor;
 • instruirea personalului de CD.

Rezultate așteptate prin Proiectul CresPerfInst (2022-2024)

 • formarea a 21 de cercetători tineri, atragerea unui număr de 7 absolvenți de doctorat, a doi cercetători din străinătate și implicarea lor
  în proiecte de cercetare;
 • creșterea excelenței și producției științifice prin publicarea a peste 200 articole științifice în reviste și volume indexate;
 • mobilități pentru stagii de pregătire de excelență în institute și universități din străinătate de prestigiu (13 om x lună);
 • participări la 20 de conferințe internaționale, acces la arhive, biblioteci, baze de date care să contribuie la creșterea performanței
 • crearea unui număr de 20 noi locuri de muncă în cercetare-dezvoltare;
 • formarea profesională a 10 cercetători privind transferul de cunoștințe;