Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: BIOECONOMIE
Contract: 12N/2019
Durata proiectului: 2019-2022
Buget: 114.897.932 lei

Director de Program

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Scopul Programului

Programul Nucleu BIOSERV – Gestionarea durabilă a pădurilor pentru asigurarea biodiversității și furnizarea de servicii ecosistemice multiple în condițiile schimbărilor socio-economice și de mediu implementat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ,,Marin Drăcea”, în perioada 2019-2022, a contribuit în mod hotărâtor  la realizarea obiectivelor și direcțiilor strategice ale  Planului strategic de dezvoltare  instituțională pentru perioada 2020-2024, completat și actualizat în anul 202. Programul nucleu BIOSERV a avut un caracter inter- multi și transdisciplinar, integrator și a cuprins cu prioritate, activități de cercetare fundamentală precum și  aplicativă și de dezvoltare experimentală cu acces liber la rezultatele obținute al tuturor beneficiarilor interesați, tematica abordată fiind structurată pe 6 obiective specifice.

Obiectivele Programului

Prin gestionarea  durabilă a pădurilor s-a urmărit cu prioritate strategică optimizarea, ameliorarea rezistenței, a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere și a potențialului lor de reducere a efectelor negative asupra mediului, atingerea obiectivelor privind natura și biodiversitatea, adaptarea la schimbările climatice, conservarea resurselor genetice, protecția pădurilor extinderea suprafeței pădurilor, modernizarea tehnologiilor forestiere precum și realizarea de sisteme agroforestiere moderne.

Obiectivul fundamental al programului – „Contribuția  cercetării–dezvoltării și inovării în silvicultură  pentru gestionarea durabilă a pădurilor în contextul modificărilor socio-economice și de mediu” 

 Obiective principale

  • Asigurarea stabilității, managementului și creșterii eficacității funcționale a ecosistemelor forestiere în contextul schimbărilor climatice.
  • Evaluarea impactului ecologic și socio-economic al dăunătorilor și agenților patogeni asupra ecosistemelor forestiere și protecția integrată a pădurilor în contextul schimbărilor climatice.
  • Conservarea și ameliorarea diversității genetice a pădurilor pentru creșterea potențialului productiv, protectiv și adaptativ.
  • Fundamentarea științifică a lucrărilor silvotehnice și de reconstrucție ecologică
  • Cercetarea și evaluarea diversității biologice a pădurilor și ecosistemelor asociate acestora
  • Conservarea biodiversității și creșterea productivității în fondurile cinegetice și salmonicole

 

Programul Nucleu BIOSERV a abordat, prin proiectele de cercetare componente, o tematică diversă, specifică domeniului de activitate a Institutului, cu referire specială la: stabilitatea, managementul și creșterea eficacității funcționale a ecosistemelor forestiere în contextul schimbărilor climatice; impactul ecologic și socio-economic al dăunătorilor și agenților patogeni asupra ecosistemelor forestiere și protecția integrată a pădurilor în contextul schimbărilor climatice; conservarea și ameliorarea diversității genetice a pădurilor pentru creșterea potențialului productiv, protectiv și adaptativ; tehnologii silviculturale  și de reconstrucție ecologică a pădurilor; diversitatea biologică  a pădurilor și a ecosistemelor asociate acestora; conservarea biodiversității și creșterea productivității fondurilor cinegetice și salmonicole.

 

Obiectivele Programului Nucleu BIOSERV au fost atinse, iar rezultatele estimate au fost obținute în integralitate [studii (97), rapoarte științifice (118), modele și loturi experimental-demonstrative (48), produse informatice (3), rețele de cercetare (2), soluții la nevoile societale – recomandări (3), tehnologii (2), metodologii noi (18), baze de date, inclusiv baze de date GIS (158), metode noi (15), bănci de probe genetice (18) și hărți digitale (29). Au fost propuse patru brevete de invenție și patru modele de utilitate. De asemenea, au fost publicate 222 de articole științifice din care 114 în reviste ISI cu factor de impact și 106 în jurnale indexate în bazele de date internaționale, fiind în același timp prezentate peste 50 de lucrări științifice la workshop-uri, simpozioane, conferințe naționale și internaționale. Aceste rezultate au stat la baza implementării și elaborării unor propuneri de noi proiecte de cercetare (16 proiecte internaționale și 38 de proiecte naționale)].