Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: Protecția mediului
Contract: 313/ 09.03.2020
Durata proiectului: martie 2020 – aprilie 2022
Buget: 5.955.924,18 LEI

Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSPA 0075  „Măgura Odobești”

 

 

 

Responsabil proiect

CS I dr. ing. Constandache Cristinel

Manager Proiect

Scopul Proiectului

  • implementarea măsurilor de conservare din cadrul planului de management care se impun, necesare în vederea asigurării unei stări de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar și a ariei naturale protejate vizată;

 

 

  • creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației cu privire la importanța resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice, care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunității umane, cât și a biodiversității.

Obiective și Activități

Obiectiv specific 1:

Asigurarea stării de conservare a speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSPA0075 Măgura Odobești, în sensul menținerii și îmbunătățirii stării de conservare favorabilă a acestora:

 

Activitatea 1.
Implementarea măsurilor de conservare a speciilor de interes comunitar din situl ROSPA0075 Măgura Odobești,
în vederea menținerii, îmbunătățirii și monitorizării stării de conservare favorabilă a acestora

1.1. Evaluarea efectivelor populaționale și a distribuției speciilor Bonasa bonasiaCaprimulgus europaeusDendrocopos syriacus (A-2122 – MS-2864 din planul de acțiuni).
1.2. Stabilirea și delimitarea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor și limitarea/controlul activităților forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit pentru protecția speciilor de răpitoare (A-2123- MS-2863 si A- 2116- MS-2856 din planul de acțiuni).
1.3. Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de importanță comunitară din cadrul sitului ROSPA0075 Măgura Odobești (A- 2125 – MS-2865 din planul de acțiuni).
1.4. Evaluarea speciilor și a distribuției plantelor invazive în sit (lista de specii potențial invazive).
1.5. Menținerea procentajului de pădure matură necesar pentru asigurarea continuității habitatelor forestiere de interes pentru speciile de păsări protejate prin refacerea arboretelor puternic afectate de factori vătămători.
1.6. Realizarea și instalarea bornelor de delimitare a limitelor ariei naturale protejate ROSPA0075 Măgura Odobești, precum și a panourilor de prezentare, informare și avertizare.
1.7. Evaluarea activităților/resurselor cinegetice și stoparea braconajului cinegetic.
1.8. Amenajarea unui centru de vizitare pentru ROSPA0075.
1.9. Actualizarea/Revizuirea Planului de management pentru ROSPA 0075 Măgura Odobești.

Obiectiv specific 2:

Creșterea nivelului de constientizare pentru grupurile interesate, prin actiuni care au ca impact conservarea biodiversitatii din aria naturala protejata ROSPA0075 Magura Odobesti:

 

Activitatea 2.
Îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinii și comportamentului Măgura Odobești în sensul conservării biodiversității.

2.1. Asigurarea îndeplinirii elementelor obligatorii de informare și publicitate
2.2. Realizarea unei campanii de conștientizare privind situl ROSPA0075 Măgura   Odobești, importanța valorilor sale naturale, culturale și istorice
2.3. Realizarea de activități educaționale pentru informarea populației locale cu   privire la importanța speciilor de păsări din cadrul sitului Natura 2000   ROSPA0075 Măgura Odobești
2.4. Evaluarea impactului activităților de conștientizare și publicitate realizate pentru situl Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobești
2.5. Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg privind situl Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobești
2.6. Realizarea site-ului web și a siglei ariei protejate ROSPA0075 Măgura Odobești și actualizarea permanentă a acestuia cu informații relevante pentru factorii interesați și publicul larg
2.7. Promovarea bunelor practici agricole și de gestionare durabilă a pajiștilor pe teritoriul sitului ROSPA0075 Măgura Odobești

Obiectiv specific 3:

Întărirea capacității administrative a custodelui ariei naturale protejate ROSPA0075 Măgura Odobești solicitant de finanțare:

 

Activitatea 3.
Întărirea capacității administrative

3.1. Dotarea custodelui pentru implementarea planului de management aprobat, derularea custodiei și monitorizarea stării de conservare
3.2. Desfășurarea cursurilor de instruire necesare