Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Cercetător științific (CS) la Secția Cercetare din cadrul SCDEP Brasov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură – Marin Drăcea organizează, ”, în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, Legii 319/2003 și Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, în data de 16.02.2023, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant (până la revenirea titularului de post, 01.09.2023) de Cercetător Științific (CS) – specialitatea Ecologie Forestieră la SCDEP Brașov – Secția Cercetare.

Condiţii de participare :

 

– absolvent al învăţământului superior de lungă durată anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, sau de licență în domeniul silvicultură și master;

 

– vechime de minim 2 ani în cercetare-dezvoltare sau învățământ superior, sau 4 ani în alte activități ale domeniului în profilul postului;

 

  Condiţiile de participare sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de „Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” aprobat în şedinţa Consiliului ştiinţific al INCDS din data de 13.04.2022 și în Consiliul de Administrație în 18.04.2022.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs (anexa 4B);

 

– copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă;

 

– copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– curriculum vitae format europass, semnat și datat de către candidat (anexa 4E);

 

– lista de lucrări a candidatului (după caz);

 

– carte de identitate;

 

– actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier;

 

– actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverinţă medicala;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

Probele de concurs :

 

– exameni limbă de circulatie (scris-oral);

 

– lucrare scrisă în specialitatea postului;

 

– interviu cu comisia.

 

Concursul se organizează la sediul Centralei INCDS Marin Drăcea din b-dul Eroilor, nr. 128, Voluntari, județul Ilfov. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 14.02.2023, orele 16:30 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”. Informații suplimentare se pot obține la telefon tel. 0213503238-int.123, 138, e-mail icas@icas.ro .