Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Cercetător științific (CS) la Secția Cercetare din cadrul SCDEP Brasov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură – Marin Drăcea organizează, ”, în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, Legii 319/2003 și Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, în data de 16.02.2023, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant (până la revenirea titularului de post, 01.09.2023) de Cercetător Științific (CS) – specialitatea Ecologie Forestieră la SCDEP Brașov – Secția Cercetare.

Condiţii de participare :

 

– absolvent al învăţământului superior de lungă durată anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, sau de licență în domeniul silvicultură și master;

 

– vechime de minim 2 ani în cercetare-dezvoltare sau învățământ superior, sau 4 ani în alte activități ale domeniului în profilul postului;

 

  Condiţiile de participare sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de „Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” aprobat în şedinţa Consiliului ştiinţific al INCDS din data de 13.04.2022 și în Consiliul de Administrație în 18.04.2022.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs (anexa 4B);

 

– copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă;

 

– copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– curriculum vitae format europass, semnat și datat de către candidat (anexa 4E);

 

– lista de lucrări a candidatului (după caz);

 

– carte de identitate;

 

– actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier;

 

– actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverinţă medicala;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

Probele de concurs :

 

– exameni limbă de circulatie (scris-oral);

 

– lucrare scrisă în specialitatea postului;

 

– interviu cu comisia.

 

Concursul se organizează la sediul Centralei INCDS Marin Drăcea din b-dul Eroilor, nr. 128, Voluntari, județul Ilfov. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 14.02.2023, orele 16:30 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”. Informații suplimentare se pot obține la telefon tel. 0213503238-int.123, 138, e-mail icas@icas.ro .