Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea funcției de Director Stațiune la SCDEP Brașov și SCDEP Craiova, pe durată de 4 ani

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015 și 53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 23.04.2024 orele 10:00concurs pentru ocuparea funcției de Director Stațiune”, la SCDEP Brașov și SCDEP Craiova, pe durată de 4 ani (CIM pe perioadă nedeterminată în funcția de inginer silvic cu mandat de 4 ani pe funcția de Director Stațiune, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă 4 ani). Concursul se va organiza la Centrala INCDS „Marin Drăcea”  Bulevardul Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov.

 

Candidații trebuie  să îndeplinească obligatoriu, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

 

Condiții de participare:

 

  1. Condiţii generale de participare la concurs:

 

– să aibă cetăţenie română şi domiciliu în România;

 

– să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

– să îndeplinească condițiile de studii și vechime stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil și legislația în vigoare;

 

– să aibă experienţă în domeniul de activitate al INCDS „Marin Drăcea” şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate;

 

– să aibă studii superioare în domeniul Silvicultură;

 

– să fie apt din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverință medicală;

 

– să aibă calificativul profesional „foarte bine” în ultimii 2 ani;

 

– să aibă gradul de cercetare dezvoltare minim Cercetător științific gr. II (CSII) / Inginer dezvoltare tehnologică gr. II (IDTII), coform Anexa 3a1, din CCM 2023-2024;

 

 

  1. Condiţii specifice:

 

– să aibă experienţă în activitatea de conducere (stațiune, bază experimentală, serviciu, secţie, departament, etc.) în domeniul de activitate al INCDS ,,Marin Drăcea ”;

 

– să cunoască o limbă de circulație internațională;

 

– să cunoască legislaţia specifică activității Institutului.

 

 

  1. Condiţii de probitate morală:

 

– să nu aibă antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

 

– să nu fi fost sancţionat în activitatea desfăşurată în ultimii 5 ani anteriori anului in curs, pentru încălcarea dispoziţiilor legale legate de respectarea condiţiilor de compatibilitate, dovada făcându-se pe bază de Adeverinţă eliberată de Biroul resurse umane.

 

 

  1. Condiţii de compatibilitate:

 

a) Pentru salariații INCDS „Marin Drăcea” care participă la concurs:

 

– să nu fi fost și să nu fie în situații de concurență neloială și/sau conflict de interese sau incompatibilitate (noțiuni definite conform prevederilor art. 40 din CCM);

 

– să nu fi fost și să nu fie în situații conflict de interese sau incompatibilitate, în calitate de membri fondatori, administratori, asociaţi sau acţionari la societăţi comerciale cu acelaşi profil de activitate ca cel al INCDS, atât persoana respectivă, cât şi rudele, soţia şi afinii acesteia până la gradul al doilea inclusiv, și să nu presteze/să nu fi prestat, fie în mod independent, fie printr-o formă de angajare/colaborare activități pentru un concurent, furnizor principal sau client principal al INCDS ,,Marin Drăcea” sau ICAS.

 

b) Pentru candidații care nu sunt salariați ai institutului:

 

– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra persoanei, contra patrimoniului, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni silvice așa cum sunt prevăzute în codul silvic, infracţiuni de fals ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

 

– să nu se afle în litigiu cu INCDS „Marin Drăcea”/unitate sau subunitate a acesteia;

 

– în cazul în care va fi declarat admis, candidatul va trebui să îndeplineacă și condițiile de compatibilitate de la punctul a) în momentul semnării Contractului de Muncă.

 

Concursul se va desfășura potrivit „REGULAMENTULUI DE CONCURS privind ocuparea posturilor de conducere din INCDS ,,Marin Drăcea” (director științific, director tehnic, director economic, director stațiune)” și va consta în analizarea „Ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională a Institutului” și susținerea unui interviu cu comisia de concurs.

 

Se pot înscrie la concurs persoanele care sunt interesate și îndeplinesc condițiile de participare.

 

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la Secretariatul Directorului General al INCDS „Marin Drăcea” până la data de 04.04.2024, orele 16:00.

 

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cererea prin care se solicită aprobarea Directorului General pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– curriculum vitae, întocmit conform regulamentului de concurs, semnat și datat în original;

 

– buletin de identitate/carte de identitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de către candidat;

 

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte (doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

 

– diploma de studii superioare de lungă durată în domeniul Silvicultură;

 

– decizia privind acordarea gradului profesional minim de inginer inspector silvic gradația III;

 

– decizia privind acordarea gradului de cecetare dezvoltare de CSII / IDT II;

 

– adeverință privind vechimea în muncă;

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie / medicina muncii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral;

 

– calificativele profesionale din ultimii 2 ani;

 

– adeverință care să ateste lipsa sancţiunilor în activitatea desfăşurată în ultimii 5 ani anteriori anului in curs, pentru încălcarea dispoziţiilor legale legate de respectarea condiţiilor de compatibilitate;

 

– declarația de incompatibilitate (Anexa nr. 9 din CCM în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul Organizare, Resurse Umane și se va completa de către candidat la data semnării Contractului individual de muncă, în cazul în care candidatul va fi declarat admis;

 

– declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu INCDS „Marin Drăcea”/unitate sau subunitate a acestuia, în original;

 

– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular ce va fi pus la dispoziţie în momentul depunerii dosarului);

 

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

 

 

Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat  implică respingerea candidatului.

 

După depunerea și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

 

Pe documentele solicitate în copie, candidatul va scrie „conform cu originalul” și va semna.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 04.04.2024.

 

 

Oferta Managerială privind planul de dezvoltare instituțională a Stațiunii, specific activității Directorului de Stațiune se va depune, de către candidații cu dosarele admise, până la data de 18.04.2024, ora 16:00.

 

Concursul/examenul se va organiza la Centrala INCDS „Marin Drăcea” Bulevardul Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov și va avea următoarele etape:

 

  1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor ce constă în verificarea de către comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare și a documentelor depuse la dosar;
  2. Evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională a Stațiunii, specific funcției de Director de Stațiune;
  3. Susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi.

 

Pentru a fi admis la concurs, candidatul trebuie să obţină, ca medie aritmetică a probelor, cel  puţin media 9,00. Notele  pot fi de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 9,00 pentru etapele 2 și 3 ale concursului. Se consideră admis la concurs  candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul Institului și pe site-ul www.icas.ro, după aprobarea Raportului comisiei de concurs  de către Directorul General.

 

Conform prevederilor art. 44 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS „Marin Drăcea” în vigoare, pentru verificarea aptitudinilor, la încheierea Contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, se va stabili o perioadă de probă de 120 zile calendaristice .

 

Programul de desfășurare a concursului :

 

04.04.2024 – depunerea dosarelor de concurs;

05.04.2024 – verificarea de către comisia de concurs a condițiilor de participare și a documentelor depuse și afișarea rezultatelor;

08.04.2024 – data limită pentru depunerea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs care se va face la secretariatul general, sub sancțiunea decăderii din acest drept după această dată;

11.04.2024 – soluționarea eventualelor contestații la etapa de selectare a dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor acestora;

În perioada 11 – 18.04.2024, candidații al căror dosar de concurs a fost declarat admis pot solicita informații prin intermediul Secretariatului Institutului pentru completarea Ofertei Manageriale;

18.04.2024 – depunerea Ofertei Manageriale la Secretariatul Institutului;

23.04.2024Evaluarea ofertei manageriale și susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi;

23.04.2024 afișarea rezultatelor concursului la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro.

 

În situația în care, din motive întemeiate, comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor  nu se încadrează în programul stabilit prin anunț, acesta se va decala, iar datele la care se vor susține următoarele probe sau se vor depune eventuale contestații vor fi comunicate candidaților.

 

24.04.2024 – 26.04.2024 – depunerea contestațiilor la rezultatele concursului validate de către conducătorul unității, care se va face la Secretariatul Institutului sau pe adresa de eMail icas@icas.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept dacă nu este respectată această perioadă.

 

Concluziile vor fi comunicate contestatarului în termen de 3(trei) zile.

 

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro, iar câştigătorul desemnat va fi înştiinţat în scris.

 

Dosarele de concurs nu vor fi restituite candidaților.

 

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Organizare, Resurse Umane, telefon: 0213503238/int.123, 138  și pe site-ul www.icas.ro.