Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 1660/11.04.2023

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in Str.Closca, nr.13, Brasov, jud. Brasov, cod postal 50001.

 

Denumire contract/procedura: ,,Servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie la sediul INCDS Marin Dracea  din Brasov un post fix”

 

CPV: 79713000-5 – Servicii de pază (Rev.2)

 

Valoare estimata (lei, exclusiv TVA): 228898,00 lei fara TVA;

 

Descriere contract:

Ținând cont de specificul autorității contractante, scopul achiziționării serviciilor mentionate constă în asigurarea pazei, protecției, controlul accesului, asigurarea ordinii în incinta imobilelor, precum si siguranța personalului angajat, in vederea desfășurării în bune condiții a activității, in conditiile caietului de sarcini.

Detaliile si conditiile complete privind serviciile solicitate se regasesc in caietul de sarcini si documentatia de atribuire, intocmite de autoritatea contractanta, care pot fi accesate pe siteul institutiei www.icas.ro, la rubrica evenimente.

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza. Nu se accepta oferte intarziate, acestea nefiind evaluate.

 

Conditii contractare: Prestarea serviciilor se va realiza in baza unui contract valabil 12 luni de la data semnarii acestuia .

 

Conditii participare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie inregistrati in conditiile legii, sunt legal constituiti, nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

 

Criterii adjudecare: „pretul cel mai scazut”

 

Termen limita primire oferte: 24.04.2023, ora 16:30;

 

Informatii suplimentare:

Oferta se va depune la registratura  Autoritatii Contractante: I.N.C.D.S. S.C.D.E.P.-BRAȘOV,  str. Cloșca  nr. 13, jud. Brașov, în plic sigilat iar pe plic se va se va face referire la numarul anuntului de participare sus-mentionat si la denumirea procedurii. Ofertele vor fi depuse în intervalul orar: 08:00 – 16:30 (luni-joi) si 08:00-14:00 (vineri).

 

Solicitarile de clarificari vor fi formulate in scris si se vor transmite pe adresele de e-mail: ovidiu.beschea@icas.ro, pana cel tarziu 17.04.2023, ora 16:30.