Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Despre IFN

Inventarul forestier naţional (IFN) a fost iniţiat în anul 2006. El este proiectat să acopere întreaga vegetaţie forestiere din România, respectiv fondul forestier naţional, vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional şi arborii din afara pădurii. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ,,Marin Drăcea” este responsabil pentru proiectarea şi punerea în aplicare a IFN, pentru efectuarea măsurătorilor de teren, prelucrarea şi analiza datelor IFN şi publicarea rezultatelor obţinute. IFN este inspirat din diferite inventare forestiere folosite în prezent în ţările europene, cu adaptările corespunzătoare caracteristicilor vegetaţiei forestiere şi condiţiilor de relief din România.

Dezvoltarea IFN în România

Realizarea unui inventar forestier la nivel naţional a fost determinată de interesul ridicat pentru obţinerea de informaţii despre resursele forestiere din România, datorită dezvoltării industriei de prelucrare a lemnului în perioada anilor ’50.

Începând cu anul 1948, toate pădurile româneşti au devenit proprietate publică şi au început să fie gestionate de stat în mod unitar, prin implementarea unui sistem unitar de amenajare a pădurilor pentru fondul forestier naţional. După ce toate pădurile au fost amenajate unitar, tradiţia a fost să se realizeze periodic inventare ale fondului forestier prin actualizarea şi agregarea datelor din amenajamentele silvice. Pe baza informaţiilor conţinute de amenajamentele silvice, au fost elaborate inventare ale fondului forestier în anii 1965, 1973, 1980 si 1984.

IFN este un inventar modern, cu scopuri multiple, care furnizează informaţii despre păduri cu mult dincolo de cele rezultate din simple măsurători forestiere. Prin urmare, noul IFN a fost conceput încă de la început să permită efectuarea de măsurători într-o rețea sistematică de suprafețe de probă şi colectarea tuturor datelor care să asigure atât furnizarea de informaţii necesare elaborării principalilor indicatori de gestionare durabilă a pădurilor, cât şi raportarea informaţiilor privind carbonul stocat în ecosistemele forestiere în conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto, precum şi a celor privind diversitatea biologică a pădurilor.

Un inventar pilot a fost efectuat în anul 2007, în scopul de a verifica fezabilitatea metodelor dezvoltate, adaptarea lor atunci când a fost necesar şi pentru a asigura o bună inter-calibrare între echipele care efectuează culegerea datelor de teren IFN.

Utilizarea informaţiilor

Deoarece ultimul inventar al fondului forestier naţional a fost realizat în urmă cu 25 ani, în prezent se simte o lipsă acută de informaţii actuale privind resursele forestiere naţionale şi starea acestora, atât din partea sectorului public, cât şi a celui privat.

Informaţiile IFN vor fi utilizate la elaborarea politicii forestiere naţionale, care va fi exprimată în stategii, legislaţie şi programe forestiere naţionale pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Ele vor fi utilizate, de asemenea, în procesele decizionale cu privire la dezvoltarea industriei forestiere şi colaborarea intersectorială, la furnizarea de informaţii despre resursele forestiere către organismele naţionale şi internaţionale (FAO Evaluarea Resurselor Forestiere şi Conferinţa ministerială pentru protecţia pădurilor în Europa) şi pentru a oferi informaţii privind stocarea carbonului şi diversitatea biologică din ecosistemele forestiere, starea de sănătate a pădurilor, vătămări cauzate de diverşi factori etc.

Proiectul de eşantionaj

IFN român este conceput ca un inventar forestier continuu (CFI), cu o periodicitate a ciclului de inventariere de cinci ani. El se bazează pe eşantionajul sistematic, combină măsurătorile repetate în suprafeţe de probă permanente cu măsurătorile în suprafeţe de probă temporare şi este un IFN în două etape (evaluări şi măsurători forestiere pe ortofotoplanuri şi apoi pe teren). IFN acoperă uniform întreg teritoriul ţării şi se bazează pe o reţea de 4×4 km (Fig. 1). Densitatea reţelei este mai mare în zona de câmpie (2×2 km) din cauza acoperirii foarte scăzute cu vegetaţie forestieră. Modul de amplasare a suprafeţelor de probă în reţea este prezentat în Fig. 2.

Pentru determinarea suprafeţei terenurilor cu vegetaţie forestieră şi a acoperirii/utilizării terenurilor la nivel naţional, este folosită o reţea sistematică de 500x500m care acoperă uniform întreg teritoriul ţării.

Fig.1. Harta România. Reţelele IFN de 4x4km şi 2x2km

Fig.2. Reţeaua IFN 4×4 km pe ani de colectare a datelor de teren

În scopul creşterii eficienţei muncii de teren, măsurătorile sunt realizate în suprafeţe de probă grupate câte 4 în sondaje. Un sondaj are forma unui pătrat cu latura de 250 m şi este amplasat în colţul de sud-vest al unui pătrat din reţeaua de 4×4 (2×2) km (fig. 3). În cele 4 colţuri ale sondajului se află o suprafaţă de probă IFN. La sfârşitul unui ciclu IFN de cinci ani, vor fi parcurse cu lucrări de teren circa 24.000 de suprafeţe de probă permanente şi 5.000 de suprafeţe de probă temporare. Suprafeţele de probă temporare sunt, de asemenea, selectate în mod sistematic.

Fig.3. Structura a unui sondaj: patru suprafeţe de probă situate în colţurile unui pătrat şi patru laturi ale sondajului

Fiecare suprafaţă de probă conţine mai multe cercuri (Fig. 4), după cum urmează:

 1. Câte două cercuri concentrice situate la 10 m de o parte şi de alta a centrului suprafeţei de probă, pe direcţia est-vest, pentru măsurarea regenerării, astfel:
  • două cercuri cu raza de 1,00 m pentru măsurarea puieţilor/arborilor de la 10 cm la 50 cm înălţime;
  • două cercuri cu raza de 1,78 m pentru măsurarea puieţilor/arborilor de peste 50 cm înălţime şi cu diametrul (DBH) sub 56 mm.
 2. Trei cercuri concentrice amplasate în centrul suprafeţei de probă:
  • un cerc cu raza de 7,98 m pentru măsurarea arborilor eşantion cu 56 ≥ DBH ≤ 285 mm, a lemnului mort căzut la pământ, a cioatelor şi florei indicatoare;
  • un cerc cu raza de 12,62 m pentru măsurarea arborilor eşantion cu DBH> 285mm;
  • un cerc cu raza de 25m pentru descrierea staţiunii forestiere, a tipului de pădure, a solurilor forestiere şi a lizierelor pădurii.

Setul de măsurători care se efectuează în fiecare suprafaţă de probă a fost conceput nu numai pentru estimarea resurselor forestiere şi a creşterii pădurii, ci şi pentru a permite raportarea precisă a cantităţii de carbon stocat în ecosistemele forestiere. Prin urmare, în afară de măsurătorile biometrice clasice ale arborilor, se descriu şi caracteristicile solului şi sunt luate probe pentru analize de laborator în vederea determinării cantităţii de carbon organic stocat în solurile forestiere.

Deoarece IFN este primul inventar forestier naţional sistematic, realizat după o lungă perioadă de timp, estimarea creşterii pădurii se bazează pe măsurători dendrocronologice. Echipele de teren recoltează în mod sistematic carote de creştere de la 3 – 6 arbori din fiecare suprafaţă de probă, iar acestea sunt prelucrate în scopul estimării corecte a vârstei arborilor şi a creşterii lor pe parcursul ultimilor 5 ani.

Fig.4. Componenţa unei suprafeţe de probă. Fiecare cerc reprezintă o zonă diferită de eşantionare cu măsurare.

Tehnici de estimare

Estimarea suprafeţei terenurilor cu vegetaţie forestieră se bazează pe suprafaţa totală a ţării, care este cunoscută şi se presupune a fi lipsită de erori, şi pe proporţia de puncte din reţeaua IFN de 500x500m situate în terenurilor cu vegetaţie forestieră din totalul punctelor din această reţea.

Volumul se estimează pe baza unei ecuaţii de regresie, având DBH şi înălţimea ca variabile de intrare. Această ecuaţie are o mare precizie, iar coeficienţii de regresie au fost „personalizaţi” pentru cele mai importante 43 de specii de arbori. Pentru speciile de conifere, ecuaţiile se referă numai la volumul fusului, fără ramuri. Înălţimea se măsoară pentru fiecare arbore eşantion.

Estimarea cantităţii totale de lemn recoltat din terenurile cu vegetaţie forestieră se bazează în prezent doar pe rapoartele statistice anuale făcute de ocoalele silvice şi de societăţile de exploatări forestiere. Măsurătorile efectuate în suprafeţele de probă permanente IFN, inclusiv a cioatelor, vor permite estimarea precisă a cantităţii de lemn recoltat din terenurile cu vegetaţie forestieră.

Perspective

IFN românesc a fost creat în scopuri multiple şi se bazează pe un sistem de eşantionare sistematică a terenurilor cu vegetaţie forestieră. Lucrările de culegere a datelor de teren au început în anul 2008 şi s-au finalizat la sfârșitul anului 2012.

România dispune de o mare diversitate a formelor de relief, iar pădurile sunt situate preponderent în zonele de munte şi de dealuri, greu accesibile, în special din cauza lipsei instalaţiilor de transport. Dar metoda de lucru adoptată, instrumentele şi echipamentele IFN asigură elaborarea unui inventar forestier performant, care poate oferi toate datele necesare pentru o estimare precisă a resurselor forestiere şi raportarea detaliată a indicatorilor de caracterizare a acesteia.

IFN nu se axează numai pe determinarea compoziţiei şi volumului pădurilor, ci va oferi, de asemenea, estimări privind cantitatea de carbon din ecosistemele forestiere şi diversitatea biologică a acestora, formele de proprietate asupra pădurilor, starea de sănătate şi accesibilitatea acestora etc. S-a acordat, într-adevăr, o atenţie deosebită ca informaţiile IFN să asigure raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor şi să fie conforme cu orientările de bună practică recomandate de Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, precum şi cu cele de evaluare a diversităţii biologice a pădurilor.