Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Echipa de cercetare desfășoară activități specifce în scopul menţinerii stării de sănătate a pădurilor prin dezvoltarea metodelor de surpraveghere şi control ale agenţilor forestieri (biotici şi abiotici) vătămători.

Organizare

Chira Dănuț

CS I, șef Secție Cercetare Brașov

Responsabil Echipa de Cercetare (E6)

Domenii de interes: protecția pădurilor, ecologie forestieră

Vezi CV

Activitate

Obiectivul principal al echipei de cercetare constă cunoașterea factorilor biotici (nevertebrate şi vertebrate vătămătoare, agenți criptogamici patogeni) şi abiotici care debilitează speciile forestiere, respectiv a metodelor, mijloacelor, tehnicilor și tehnologiilor de supraveghere, depistare, prognoză, prevenire şi combatere ale acestora.

Obiective – Direcții de cercetare

 • îmbunătățirea continuă a procedeelor de depistare/identificare și monitorizare ale animalelor nevertebrate (insecte, acarieni, gasteropode ș.a.) și vertebrate (păsări, mamifere şi alte organisme), ale agenților criptogamici (virusuri, fitoplasme, bacterii, oomicete, ciuperci) și plantelor parazite vătămătoare speciilor forestiere;
 • elaborarea metodelor de prognoză a principalelor insecte defoliatoare;
 • evidențierea agenților criptogamici limitativi ai populațiilor de insecte și ciuperci vătămătoare culturilor forestiere și elaborarea preparatelor biologice (virale, bacteriene sau micotice) necesare combaterii biologice a principalilor dăunători și patogeni ai speciilor lemnoase;
 • testarea de produse (pesticide sau repelente) biologice sau cu impact cât mai redus asupra mediului, acceptate de sistemele de certificare a pădurilor;
 • testarea și perfecționarea treptată a metodelor și a tehnologiilor moderne de prevenire şi combatere ale principalelor boli și dăunători cu impact asupra sănătății arboretelor și culturilor forestiere;
 • selecția genotipurilor rezistente la boli și dăunători periculoși;
 • evaluarea riscului de apariție, colonizare și răspândire a nevertebratelor și agenților criptogamici alohtoni (invazivi) în ecosistemele (și culturile) forestiere;
 • estimarea impactului schimbărilor climatice asupra dinamicii agenților biotici și abiotici vătămători speciilor lemnoase;
 • determinarea biodiversității nevertebratelor și ciupercilor (micoritice, saprofite, parazite) din ecosistemele forestiere;
 • înțelegerea rolului diferiților factori (abiotici și biotici) care concură la bolile forestiere complexe care afectează culturile forestiere sau arboretele de foioase și rășinoase;
 • elaborarea metodelor de cultură a ciupercilor saprofite, de producere a puieților micorizați și de extracție a substanțelor de interes medicinal sau alimentar din ciuperci, insecte forestiere.

 

 

 

 

Resurse umane

Vezi pagina EERTIS

În cadrul echipei de cercetare E6 își desfășoară activitatea 10 cercvetători cu experiență dovedită (CS I, CS II), 11 cercetători și 10 angajați ca personal tehnic.

Infrastructură și servicii de cercetare

Vezi pagina EERTIS

Infrastructură de cercetare

 

 • Plantații experimentale de lungă durată privind rezistența speciilor / genotipurilor naționale la boli și dăunători;
 • Blocuri experimentale de lungă durată privind evoluția arboretelor / culturilor forestiere afectate de boli și nevertebrate periculoase;
 • Culturi experimentale de scurtă, medie și lungă durată privind metodele de depistare, prevenire și combatere ale patogenilor și nevertebratelor vătămătoare forestiere;
 • Aparatură pentru laboratoarele de entomologie, fitopatologie și micologie forestieră:
 • Camere de creștere, condiționare și păstrare climatizate (pentru insecte, patogeni ș.a.) (camere climatizate, incubatoare, frigidere, lăzi frigorifice ș.a.);
 • Echipamente de sterilizat (autoclave, sterilizatoare, etuve, lămpi UV ș.a.);
 • Echipamente pentru repicarea agenților criptogamici și culturi in vitro (hote cu flux lamelar steril);
 • Echipamente de detectare a defectelor interne ale lemnului (tomograf Arbotom, rezistograf, scaner);
 • Aparatură pentru analize moleculare (extractor de ADN, Real Time PCR);
 • Minisere;
 • Aparatură și instrumente de detectare, monitorizare și înregistrare (UAV / drone, GPS, stații meteo, senzori climatici, datalogger, camere video etc.);
 • Aparatură de analizare și procesare a datelor (microscoape și binoculare de mare magnitudine, balanțe analitice/electronice, camere foto / video, computere, stații grafice, soft-uri etc.).

Servicii de cercetare

 

 • Realizarea de asistență tehnică pentru aplicarea măsurilor de depistare/identificare, monitorizare, prognoză, prevenire și combatere ale bolilor și dăunătorilor speciilor forestiere;
 • Realizarea de asistență tehnică pentru selectarea produselor (pesticide) de prevenire și combatere agreate de organismele de certificare;
 • Realizarea de studii de risc privind apariția, evoluția și impactul probabil al bolilor și dăunătorilor asupra arboretelor și culturilor forestiere;
 • Realizarea de buletine de analiză privind identificarea bolilor și dăunătorilor puieților și arborilor (inclusiv recomandări privind managementul arboretelor / culturilor afectate).
 • Testarea de produse (pesticide) și metode de depistare, monitorizare, prevenire și combatere ale patogenilor și dăunătorilor speciilor forestiere (și ornamentale);
 • Testarea experimentală a combaterii biologice a agenților biotici periculoși speciilor lemnoase (forestiere și ornamentale);
 • Realizarea de studii de evaluare a biodiversității speciilor de insecte și ciuperci din diferite ecosisteme forestiere;
 • Analiza stării fitosanitare a arborilor potențial periculoși din parcuri și zonele verzi (scanarea / tomografia tulpinii, stabilitatea arborilor, starea coroanelor, tulpinii, rădăcinilor);
 • Realizarea de asistență tehnică privind managementul arborilor și arbuștilor (inclusiv conservarea arborilor monumentali) afectați de boli și dăunători din păduri urbane, parcuri, spații verzi;
 • Realizarea de asistență tehnică privind instalarea (și conducerea) culturilor truficole;
 • Realizarea de studii de evaluare privind starea resurselor biologice de ciuperci comestibile, din flora sălbatică (spontană) a fondului forestier;
 • Realizarea de studii de evaluare adecvată privind impactul investițiilor (asupra speciilor de insecte și ciuperci protejate) în arii protejate;
 • Realizarea de studii pedostaționale;
 • Realizarea de studii de reconstrucție ecologică a arboretelor, în special al celor afectate de boli (criptogamice, abiotice sau complexe) și dăunători (invazivi sau autohtoni) periculoși.

Proiecte relevante

 • Proceduri simplificate pentru Protecția pădurilor. SIPOCA 395 ”Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Apelor și Pădurilor pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul apelor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii” (SIPOCA 395, POCA, 2016-2021)

 

 • Fundamente științifice în vederea dezvoltării unor metode de protecție a pădurilor (FORCLIMSOC, C12N, PN23090102, 2023-2026).

 

 • Supravegherea populațiilor de insecte, rolul factorilor biotici vătămători și măsuri de gestionare ale arboretelor de cvercine (POC/Cresforlife CS7, 2019-2023)

 

 • Măsuri de combatere integrată a dăunătorilor speciilor de foioase (POC/Cresforlife CS8, 2019-2023)

 

 • Prevenirea și combaterea bolilor din pepiniere și culturi silvice (POC/Cresforlife CS9, 2019-2023)

 

 • Măsuri de combatere integrată a dăunătorilor speciilor de rășinoase (POC/Cresforlife CS10, 2019-2022)

 

 • Implementarea și aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse acceptate de Uniunea Europeană și evaluarea eficacității acestor (POC/Cresforlife CS11, 2019-2023)

 

 • Urmărirea fenomenului de uscare a arboretelor de rășinoase și foioase (POC/Cresforlife CS12, 2019-2023)

 

 • Conservative management for 4070 and 9260 habitats of ROSCI0129 North of Western Gorj (LIFE+11 NAT/RO/825, 2012-2019)

 

 • Perfecționarea metodelor de supraveghere și combatere a insectelor vătămătoare prin utilizarea tehnologiilor moderne (BIOSERV, PN19070202, 2019-2022)

 

 • Identificarea şi testarea de noi procedee de depistare a prezenței şi de monitorizare a principalilor dăunători xilofagi (inclusiv specii invazive) la rășinoase (RNP-Romsilva, 2012-2015)

 

 • Tratarea biologică a ciupercii asiatice Cryphonectria parasitica (POIM, 2021)

 

 • Evaluarea riscului apariției de noi specii de insecte dăunătoare cu potențial de înmulțire în masă în pădurile de foioase din Romania (BIOSERV, PN19070201, 2019-2022)

 

 • Xylosandrus germanus – specie invazivă în ecosistemele forestiere din România (BIOSERV, PN19070203, 2019-2022)

 

 • Identificarea și supravegherea vătămărilor produse de Acrobasis repandana în arboretele de cer din sud-estul țării (RNP-Romsilva, 2018-2019)

Publicații recente

Cărți

 

 • Simionescu A., Chira D., Mihalciuc V., Ciornei C., Tulbure C. (eds.), Vlădescu D., Tomescu R., Neţoiu C., Aldea I.D., Lupăşnean D., Chira F., Fulicea T., Manea A.I., Dinu M., Mantale C., Vulcan G., Vasile D., Liţescu M., Cucoş V., Rotariu C., Blaga T., Bercea I., Daia M., Ţilea G., Guţu F., Vlăduleasa A. (2012). Starea de sănătate a pădurilor din România în perioada 2001-2010. Ed. Muşatinii Group, 600 p., ISBN 978-606-656-017-7.

 

 • Simionescu A., Mihalache G. (eds), Mihalciuc V., Ciornei C., Olenici N., Chira D., Lupu D., Neţoiu C., Vlăduleasa A., Iliescu M., Vişoiu D., Chira F., Rang C., Tăut I., Mihai D. (2000, 2003). Protecția pădurilor. Ed. Muşatinii, 880 p. ISBN 973-99309-7-2.

 

 • Chira D., Bolea V., Chira F., Mantale C. (2018). Ghidul de management al habitatului 9260 „Vegetație forestieră cu Castanea sativa”. Ed. Teocora, 32 p. ISBN 978-606-632-506-6.

Capitole din cărți

 

 • Tomescu R., Nețoiu C., Tăut I., Olenici N., Chira D. (2019). Protecția pădurilor. În Hera C. (coord.) Istoria științelor agricole și silvice în România. P.II. Istoria științelor horticole, silvice, zootehnice, medicină veterinară, economie agrară, dezvoltare rurală, știința alimentară. Civilizația românească 26/27. Ed. Academiei Române, pp. 798-804. ISBN978-973-27-3132-1.

Articole ISI

 

 

 • Paraschiv M. (2023). First record of the invasive scale insect, Pulvinaria hydrangeae Steinweden, 1946 (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae) in Romania. Insects, 14(4), 345.

 

 • Arion I.D., Arion F.H., Tăut I., Mureșan I.C., Ilea M., & Dîrja M. (2023). Investment in forest watershed — A model of good practice for sustainable development of ecosystems. Water, 15(4), 754.

 

 • Chira D., Borlea F.G., Chira F., Mantale C.Ș., Ciocîrlan M.I., Turcu D.O., Cadar N., Trotta V., Camele I., Marcone C., & Mang Ș.M. (2022). Selection of elms tolerant to Dutch elm disease in South-West Romania. Diversity, 14(11), 980.

 

 • Olenici N., Bălăcenoiu F., Tomescu R., Nețoiu C., Buzatu A., Alexandru A. (2022). Invasive alien forest insect species in south-eastern Romania. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 50(1), article number 12618. DOI: 10.15835/nbha201 12618

 

 

 • Stăncioiu P.T., Dutcă I., Florea S.C., Paraschiv M. (2022). Measuring distances and areas under forest canopy conditions — A comparison of handheld mobile laser scanner and handheld global navigation satellite system. Forests, 13(11), 1893.

 

 • Moldovan M., Tăut I., Rebrean F.A., Szilard B., Arion I.D., & Dîrja M. (2022). Determining the anti-erosion efficiency of forest stands installed on degraded land. Sustainability, 14(23), 15727.

 

 • Ciocîrlan M.I.C., Curtu A.L., & Radu G.R. (2022). Predicting leaf phenology in forest tree species using UAVs and satellite images: A case study for European beech (Fagus sylvatica L.). Remote Sensing, 14(24), 6198.

 

 

 • Olenici N., Fodor E. (2021). The diversity of saproxylic beetles’ community from the Natural Reserve Voievodeasa Forest, North-Eastern Romania. Ann. For. Res. 64(1): 31-60.

 

 • Klimetzek D., Stancioiu P.T., Paraschiv M., Nita M.D. (2021). Ecological monitoring with spy satellite images – The case of red wood ants in Romania. Remote Sensing, 13(3), 520.

 

 

 

 

 

 • Bălăcenoiu F.; Buzatu, A.; Toma, D.; Alexandru, A.; Nețoiu, C. (2020). Occurrence of invasive insects on woody plants in the main green areas from Bucharest city. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48 (3): 1649-1666. https://doi.org/10.15835/nbha48311903

 

 • Drenkhan R., Ganley B., Martín-García J., Vahalík P., Adamson K., … Paraschiv M., … Mullet M. (2020). Global geographic distribution and host range of Fusarium circinatum, the causal agent of pine pitch canker. Forests, 11(7),

 

 • Paraschiv M., Isaia G. (2020). Disparity of phoresy in mesostigmatid mites upon their specific carrier Ips typographus (Coleoptera: Scolytinae). Insects, 11(11), 771.

 

 • Mitrea‐Calin M., Inácio M.L., Cean M., Costache C., Rusinque L., Paraschiv M., Camacho M.J., Vieira P., Cristea S., Nóbrega F. (2020). First detection of Bursaphelenchus mucronatus (Nematoda: Aphelenchoididae) on Monochamus sutor (Coleoptera: Cerambycidae) in Romania. Forest Pathology, 50(2), e12578.

 

 • Fătu A.C., Cardaș G., Ciornei C., & Andrei A.M. (2020). Experimental field application of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. for control of the invasive sawfly Aproceros leucopoda Takeuki, 1939 (Hymenoptera: Argidae) in Romania. Acta Zoologica Bulgarica, 72(4), 661-666.

 

 • Șimonca V., Roșca S., Colișar A., Rebrean F., Bilașco Ș. (2019). Favourable and restrictive factors for Quercus pubescens in the Transylvanian Basin, evaluated by GIS techniques. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(4), pp.1299-1307.

 

 • Frago E., Wang H.L., Svensson G.P., Marques J.F., Hodar J.A., Boettner G.H., Ciornei C., … Șimonca V., & Anderbrant O. (2019). Common pheromone use among host-associated populations of the browntail moth, Euproctis chrysorrhoea, displaying different adult phenologies. Entomologia Generalis, 39(3-4), 295-306.

 

 • Roșca S., Șimonca V., Bilașco Ș., Vescan I., Fodorean I., Petrea D., 2019. The assessment of favourability and spatio-temporal dynamics of Pinus mugo in the Romanian Carpathians using GIS technology and landsat images. Sustainability, 11(13), p.3678.

 

 • Elvira-Recuenco M., Cacciola S.O., Sanz-Ros A.V., Garbelotto M., … Chira D., Paraschiv V., … & Díez, J.J. (2019). Potential interactions between invasive Fusarium circinatum and other pine pathogens in Europe. Forests, 11(1), 7.

 

 • Fernández-Fernández M., Naves P., Witzell J., Musolin D.L., Selikhovkin A.V., Paraschiv M., Chira D., Martínez-Álvarez P., Martín-García J., … & Diez J.J. (2019). Pine pitch canker and insects: Relationships and implications for disease spread in Europe. Forests, 10(8), 627.

 

 • Fernández-Fernández M., Naves P., Musolin D.L., Selikhovkin A.V., Cleary M., Chira D., Paraschiv M., Gordon T., Solla A., … & Witzell, J. (2019). Pine pitch canker and insects: Regional risks, environmental regulation, and practical management options. Forests, 10(8), 649.

 

 • Berberich G.M., Klimetzek D., Paraschiv M., Stancioiu P.T., Grumpe A., 2019. Biogeostatistics confirm: Even a low total number of red wood ant nests provide new information on tectonics in the East Carpathian Orogen (Romania). Ecological Indicators, 101, 486-500.

 

 • Tomescu R., Olenici N., Nețoiu C., Bălăcenoiu F., Buzatu A. (2018). Invasion of the oak lace bug Corythucha arcuata (Say.) in Romania: a first extended reporting. Ann. For. Res. 61(2): 161-170.

 

 • Olenici N., Duduman M.L., Isaia G., Knížek M., Vasian I. (2018). Widespread distribution of Trypodendron laeve in the Carpathian Mountains (Romania). Forests, 9, 286; doi:10.3390/f9060286

 

 • Olenici N., Bouriaud O., Manea I.A. (2018). Efficient conifer seedling protection against pine weevil damage using neonicotinoids. Baltic Forestry, 24(2): 201-209.

 

 • Paraschiv M., Martínez-Ruiz C., Fernández M.M. (2018). Dynamic associations between Ips sexdentatus (Coleoptera: Scolytinae) and its phoretic mites in a Pinus pinaster forest in northwest Spain. Experimental and Applied Acarology, 75, 369-381.

Articole BDI

 

 • Olenici N. (2022). Eficacitatea unor pesticide în prevenirea atacului de Xylosandrus germanus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), în condiții de laborator. Bucovina Forestieră 22(2): 97-115, DOI: 10.4316/bf.2022.015

 

 • Tăut I., & Moldovan M. (2022). Controlul făinării frunzelor de gorun în culturi de pepinieră. Revista de Silvicultura si Cinegetica, 50: 43-50.

 

 • Chira D., Tăut I., Chira F. (2022). First identification of Taphrina rhizophora Johanson on capsules of Populus alba in Romania. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 50, 51-54.

 

 • Paraschiv M. (2022). The invasive leaf miner Phyllonorycter platani (Lepidoptera: Gracillariidae) in Brașov County, Romania. Revista de Silvicultura si Cinegetica, 51: 93-96.

 

 • Tăut I., Moldovan M., Șimonca V., Rebrean F., Varga M., & Riti A. (2022). Aspects regarding the identification of the microflora present on forest seeds intended for sowing in spring 2022. Current Trends in Natural Sciences, 11(21), 474-480.

 

 • Crivăț M., Chira D., Isaia G., Radu G.R., Iliescu O., Nețoiu C. (2022). Ciuperca Entomophaga maimaiga pe Lymantria dispar, un studiu de caz pe arborete de cvercinee din România. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 50, 64-70.

 

 • Vișan G., Clinciu G., Moldovan D., & Paraschiv M. (2022). Depistarea și monitorizarea insectei Hylobius abietis (L.) în plantațiile de rășinoase cu ajutorul atractanților sintetici. Revista de Silvicultura si Cinegetica, 51: 97-102.

 

 • Moldovan M., Tăut I., & Șimonca V. (2022). Technologies of afforestation for some agricultural lands in the Apuseni Mountains. Bulletin UASVM Horticulture, 79, 2. DOI:15835/buasvmcn-hort:2022.0020

 

 • Olenici N., Semeniuc-Fecioru A.I. (2021). Contribuții la cunoașterea distribuției și biologiei speciei Retinia resinella (Lepidoptera: Tortricidae) în România. Bucovina Forestieră 21(2): 135-145.

 

 • Olenici N. (2021). Identificarea factorilor dăunători care afectează culturile forestiere – principii generale și un studiu de caz. Bucovina Forestieră, 21(2): 165-181. DOI: 10.4316/bf.2021.017

 

 • Chira F., Ciocîrlan M., & Mantale C. (2021). Monitorizarea insectei invazive Dryocosmus kuriphilus în România. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 49: 50-55.

 

 • Bartha S., Taut I., Goji G., Vlad I.A., & Dinulică F. (2020). Heavy metal content in polyfloralhoney and potential health risk. A case study of Copșa Mică, Romania. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1507.

 

 • Bartha S., Tăut I., Goji G., Vlad I.A., Burescu L.I.N., & Mureșan C. (2021). Evaluation of soil pollution degree in the Copşa Mică area (Romania) by means of relative indices. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 64(1).

 

 • Moldovan M., Tăut I., & Dîrja M. (2020). Studies on the role of improvement perimeters in preventing and combating soil erosion. Journal of Agricultural and Crop Research, 8(9), 192-199.

 

 • Moldovan M., Constandache C., Șimonca V., Tăut I., & Dîrja M. (2020). Using modern technologies to complement the classic ones in soil survey. Bulletin UASVM Horticulture, 77(1): 79-84.

 

 • Chira D., Juveloiu E., Avram C., Mantale C., Chira F., Achim G (2020). Metode de îmbunătățire a regenerării artificiale a castanului. Revista pădurilor, 135(1): 27-42.

 

 • Dinulică F., Chira D., Spînu R.V., Lucaci D., Hălălișan A.F., Chira F. (2020). Păstrăvul nucului (Cerioporus squamosus) o specie de ciuperci comestibile insuficient apreciată. Revista pădurilor, 135(2): 1-18.

 

 • Chira F., Mantale C., Ciocîrlan M., Blaga T., Chira D. (2020). Răspândirea ciupercii Erysiphe platani în România. Revista de Silvicultură Cinegetică 47, 56-60.

 

 • Paraschiv M. (2020). Risk assessment of damage by Hylobius abietis (L.) on forest sites to be planted. Revista de Silvicultură Cinegetică, 46, 11-15.

 

 • Ciornei C., Lupaștean D., Voicu R., & Aungurenci D. (2020). Ceresa bubalus (Hemiptera: Membracidae) în plantații de cvercinee din nord-estul României. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 46: 5-10.

 

 • Corneanu M., Nețoiu C., Buzatu A., Lăcătușu A.R., & Cojocaru L. (2020). Black locust stand structure on the sterile dump in the middle basin of Jiu River (Romania). Reforesta, (9), 9-19.

 

 • Olenici N. (2019). Un caz de mortalitate în masă a larvelor de Lasiocampa quercus quercus f. alpina în Munții Călimani (România). Bucovina Forestieră 19(2): 123-130.

 

 • Bârcă M. (2019). Prima semnalare a producerii, după aproape un secol, a unei noi gradații de Peridea anceps Goeze, 1781 (Lepidoptera, Notodontidae) în România. Revista de Silvicultura si Cinegetica, 24(44).

 

 • Blaga T., Simonca V., Colisar A., Moldovan C.M., & Pleşca I. (2019). The influence of defoliation caused by the Stereonychus fraxini L. beetles on the radial growth in the Siret Basin stands. Current Trends in Natural Sciences, 8(16), 30-35.

 

 • Duduman M.L., Lupaștean D., Nețoiu C., & Tomescu R. (2019). Research carried out in Romania on ecology and management of the poplar defoliator Clostera (Pygaera) anastomosis L. (Lepidoptera: Notodontidae). For. Sustain. Dev, 8, 13-24.

 

 • Blaga T., Plesca I.M., & Dincă L. (2019). Selecting the most promising non-wood forest products for Bacău County by using the analytical Hierarchy Process. Studies and Researches, Biology, Univ. V. Alecsandri Bacău, 28(1), 29-33.

 

 • Blaga T., Dinca L., & Pleșca I.M. (2019). How can smart alder forests (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) from the Southern Carpathians be identified and managed. Flora, 35(45), 53.

 

 • Moldovan M.C., Boca L., Lungu T., Tăut I., & Dîrja M. (2019). Evolution of the stands established on degradated lands in the Diviciorii Mari area. Bulletin UASVM Horticulture, 76, 1.

 

 • Sângeorzan M., Lăncrănjan G., Pop Ș., & Șimonca V. (2019). Contribution to the variety of Gymnosperms in the agro-botanical garden and the USAMV CN campus. JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 23(4), 94-98.

 

 • Rebrean F.A., Taut I., Fűstos A., Moldovan C., Rebrean M., Corochi M., Roșca S., Ṣimonca V. (2019). Determination of some specific biometrically-structured characteristics of Sycamore Tree (Acer pseudoplatanus) from seed-source stands. JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 23(2), 1-7.

 

 • Rebrean S., Șimonca V., Bilașco Ș., Vescan I., & Fodorean I. (2019). Applications of unmanned aerial vehicle and 3D modelling in forestry. JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 23(1), 29-36.

 

 • Moldovan M., Ghindariu A., Blaga T., Tăut I., Simonca V., & Dîrja M. (2019). Monitoring Diviciori forest improvement perimeters using aerial photos. Current Trends in Natural Sciences 8(15), 101-108.

 

 • Cosmulescu S.N., Ionescu M.B., & Netoiu C. (2019). Impact of climatic factors on radial growth in walnut (Juglans regia L.). Notulae Scientia Biologicae, 11(2), 304-308.

Galerie foto