Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ACS in cadrul Laboratorului Cercetare Mihăești – SCDEP Pitești

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură – Marin Drăcea organizează în data de 06.07.2022, ora 09:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de ACS – specialitatea Biometrie, monitoring forestier și studiul lemnului la SCDEP Pitești – Laborator Cercetare Mihăești.

Condiţii de participare :

 

– absolvent al învăţământului superior de lungă durată anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, sau de licență+master în domeniul silvicultură/forestier;

 

  Condiţiile de participare sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de „Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” aprobat în şedinţa Consiliului ştiinţific al INCDS din data de 13.04.2022 și în Consiliul de Administrație în 18.04.2022.

 Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs (anexa 4B);

 

– copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă;

 

– copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– curriculum vitae format europass, semnat și datat de către candidat (anexa 4E);

 

– lista de lucrări a candidatului (după caz);

 

– carte de identitate;

 

– actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier;

 

– actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverinţă medicala;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

Probele de concurs :

 

– lucrare scrisă în specialitatea postului;

 

– examen limbă de circulatie (scris-oral) sau prezentarea unui certificat de atestare a cunoștințelor lingvistice eliberat de un organ autorizat;

 

– interviu cu comisia.

 

Concursul se organizează la sediul Centralei INCDS Marin Drăcea din b-dul Eroilor, nr. 128, Voluntari, județul Ilfov. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 05.07.2022, orele 14:00 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, Informații suplimentare se pot obține la telefon tel. 0213503238-int.123, 138, e-mail icas@icas.ro.