Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef district-Inginer Silvic la District 2 din cadrul BE Tomantic SCDEP Câmpulung Moldovenesc

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003, OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, în vigoare, organizează în data de 31.10.2022 orele 09:00 concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de Șef District – inginer silvic  (cod COR 131107) la BE Tomnatic – Districtul 2 Tomnatic din cadrul SCDEP Câmpulung Moldovenesc a INCDS „Marin Drăcea”.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

 

– să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

 

– să cunoască limba română scris și vorbit;

 

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

– să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru angajare;

 

– să fie absolvent cu diploma de licență  al învățământului superior în domeniul silvic;

 

– să aibă gradul profesional de „inginer silvic  debutant” sau să îndeplinească condițiile minime pentru obținerea acestui grad profesional potrivit legii (Ordonanței de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, în vigoare);

 

– să aibă cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu;

 

– certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

 

– să nu se afle în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 40 din CCM al INCDS „Marin Drăcea”, în vigoare, la data încheierii contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului/examenului este declarat admis;

Dosarul de concurs se depune până pe data de 21.10.2022, ora 14:00 la Secretariatul Centralei INCDS „Marin Drăcea” sau pe email icas@icas.ro și va cuprinde în mod obligatorie următoarele documente:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează;

 

– carte de identitate;

 

– curriculum vitae în format europass, semnat și datat;

 

– diplomă sau adeverință valabilă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare, împreună cu suplimentul descriptiv/foaia matricolă;

 

– decizia, actul adițional la contractul individual de muncă sau alt document din care să reiasă că i s-a acordat gradul profesional actual, respectiv gradația actuală, dacă acestea au fost deja obţinute;

 

– certificat de căsătorie sau alte acte, doar dacă numele de pe documentele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de indentitate;

 

– carnet de muncă – integral, sau raport per salariat din aplicația REVISAL, sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitate;

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare, în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral, sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată în muncă;

 

– dovada de la fostul angajator (ultimul loc de muncă) din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc, conform Legii 22/1969, natura acestora și dacă ele au fost acoperite;

 

Documentele depuse la dosar nu se restituie.

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

După depunerea și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Centralei INCDS „Marin Drăcea”, Bulevardul Eroilor nr. 128, Voluntari, Jud. Ilfov în data de 31.10.2022, ora 09:00 și va consta în următoarele etape:

 

1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse.

 

2. Susținerea probelor de concurs:

 

– Proba scrisă,

 

– Proba orală (Interviu)

 

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orală) trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termenele prevăzute în anunt. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare pe site-ul www.icas.ro prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”.

Conform prevederilor Legii nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Deciziei INCDS „Marin Drăcea” nr. 371/05.10.2020 privind funcţiile prin a căror ocupare angajatul dobândește calitatea de gestionar și constituirea de garanții, înainte de încheierea contractului individual de muncă, candidatul admis va prezenta dovada de constituire a garanției suplimentare. Relații referitoare la constituirea garanției suplimentare (în cuantum de 2.000 lei) se pot obține la sediul INCDS „Marin Drăcea” – Birou Financiar Contabilitate.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 21.10.2022 orele 14:00 la Secretariatul Centralei INCDS „Marin Drăcea” tel. 0213503238, fax 021/3503240 sau pe email icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238, int. 123, 138