Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea a două posturi de muncitor necalificat în cadrul BE Mihăești-SCDEP Pitești

 Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ,,MARIN DRĂCEA’’– BAZA EXPERIMENTALA MIHAESTI  în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015 și ale Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, organizează în data de 04.08.2022, orele 09,00 ”concurs” pentru ocuparea a două posturi de ,,muncitor necalificat în activitatea de exploatări forestiere’’ (COR 921502), pe durată nedeterminată, cu locul de muncă la Baza Experimentală Mihăești – concurs ce se va organiza   la sediul   – Baza Experimentală Mihăești din   localitatea Mihăești, județul Argeș.

Condiţii generale de participare la concurs:

 

–  să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România;

 

–  să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

–  vârsta minimă 18 ani;

 

–  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 

–  să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

 

–  să aibă studii generale absolvite.

 

Concursul  se va desfășura potrivit  Metodologiei privind încadrarea în muncă și promovarea în funcții din aparatul central al I.N.C.D.S. ”Marin Drăcea”  și din cadrul subunității acestuia în vigoare  și va consta în probă scrisa si practică.

 

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Bazei Experimentale Mihăești până la data de 02.08.2022, orele 16,00.

Dosarul de concurs pentru toate posturile va cuprinde :

 

          – cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, în original;

 

– curriculum vitae, semnat și datat în original;

 

–  buletin de identitate/carte de identitate (copie certificate ”conform cu originalul”), semnată în original de către candidat;

 

– adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul);

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  în original;

 

–  declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal(formular ce se va pune la dispoziţie în momentul depunerii dosarului)

Concursul se va desfășura la sediul Bazei Experimentale Mihăești , în data de 04.08.2022, începând cu ora 09,00 și va consta în următoarele etape:

 

– Proba scrisă (test grilă);

 

– Proba practica 

 

Detalii privind bibliografia care va fi afișată la avizierul unității și alte relații suplimentare se pot obține la sediul  Bazei  Experimentale  Mihăești , tel. 0248560001; fax  0348100261.