Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea funcției de muncitor necalificat

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „MARIN DRĂCEA”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, organizează în data de 12.04.2023 ora 9, concurs pentru ocuparea unui post vacant de Muncitor necalificat la Secția Simeria, Arboretumul Simeria.

Salariul este variabil, în funcție de lucrările efectuate.

Condiții de participare:

 

– absolvent al învățământului obligatoriu

 

– să aibă o stare de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare funcției de „muncitor necalificat”;

 

Probele de concurs :

 

– interviu, probă practică.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 10.04.2023, ora 15:00.

Concursul se va desfășura la sediul INCDS ,,MARIN DRĂCEA” – Secția Simeria din str. Biscaria, Nr.1, Loc. Simeria, jud. Hunedoara.

Informații privind dosarul de concurs și bibliografia la tel. 0254261254 sau la sediul unității.

 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

 

– să cunoască limba română scris și vorbit;

 

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

 

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

– să aibă o stare de sănătate fizică și psihică avizată medical, corespunzătoare funcției de „muncitor necalificat în silvicultură”;

 

-absolvent al învățământului obligatoriu;

 

– să nu se afle în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al Institututlui Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în vigoare, la data încheierii contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului/examenului este declarat admis;

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

-cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la verificarea organizată pentru ocuparea postului vacant anunțat;

 

– curriculum vitae;

 

– diplomă sau adeverință valabilă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare;

 

– adeverință(acte doveditoare) privind vechimea în muncă;

 

– certificat de cazier judiciar fără mențiuni;

 

– buletin/carte de identitate (original şi copie);

 

– adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenții care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învățământ absolvită). În cazul în care acest document nu poate fi prezentat se va oferii o justificare scrisă.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Concursul se va desfășura la sediul INCDS ,,MARIN DRĂCEA” – Secția Simeria din str Biscaria, Nr. 1, Loc. Simeria, jud. Hunedoara

1 . Interviu     : Se vor verifica:

 

– capacitatea candidatului de a comunica;

 

– cunoașterea prevederilor din LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securității şi sănătății în muncă;

 

– cunoașterea modului de funcționare și exploatare a uneltelor ce vor fi utilizate în activitatea curentă (motocoasă, motopompă, atomizor, etc)

 

(Durata 15 minute)

 

2.  Proba practică – executarea de lucrări cu unelte ce vor fi utilizate în activitatea curentă.

 

(Durata 1 oră)

 

Contestatiile se depun în 24 ore de la afișarea rezultatelor

Bibliografie:

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securității şi sănătății în muncă