Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui 1(un) post vacant de muncitor mecanizator (buldoexcavatorist) la SCDEP Câmpulung Moldovenesc- BE Tomnatic

Câmpulung Moldovenesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003,OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015 și  53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 02.02.2023 orele 10,00 concurs  pentru ocuparea unui 1(un) post  vacande  muncitor mecanizator(buldoexcavatorist) pe durată nedeterminată,  cu locul de muncă la SCDEP- Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc – la poziția în statul de funcții ” muncitori indirect productivi”- Formația de exploatare și depozitare lemn,  concurs ce se va organiza   la sediul  Stațiunii De Cercetare Dezvoltare Producție – Baza Experimentală Tomnatic din  str. Calea Bucovinei nr. 73 bis, loc. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.

 

Se scoate la concurs  1(un) post de muncitor mecanizator(buldoexcavatorist) –  muncitor

indirect productiv – (COR 834103), la Formația de Exploatare masă lemnoasă Baza Experimentală Câmpulung Moldovenesc, pe perioadă nedeterminată;

Candidații trebuie  să îndeplinească obligatoriu, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiții de participare:

  1. Condiţii generale de participare la concurs:

 

–  să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România;

 

–  să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

–  vârsta minimă 18 ani;

 

–  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 

–  să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

 

–  să aibă studiile şi pregătirea adecvată pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;

 

– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra persoanei, patrimoniului contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ce l-ar aface incompatibil cu exercitarea funcţiei;

 

– nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;

 

– nu se află în litigiu cu INCDS Marin Drăcea/unitate sau subunitatea a acesteia;

 

– să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS Marin Drăcea în vigoare:

(1) Constituie incompatibilitate:

  1. a) Calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, asociat, acționar majoritar sau salariat al unei societăți comerciale care desfășoară activitatea concurențială sau care sunt stabilite relații contractuale cu INCDS. Incompatibilitatea are loc și atunci când membri de familie al salariatului, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv se află în una din situațiile de administrator, acționar sau membru majoritar sau de membru asociat al unei societăți comerciale cu care sunt stabilite relații contractuale, precum și cea de împuternicit al unei asemenea societăți comerciale.

În categoria membrilor de familie intră următoarele categorii de rude:

 

– ascendenții, respectiv părinții, bunicii;

 

– descendenții, respectiv copiii, nepoții(copiii copiilor);

 

– frații și surorile;

 

– copiii fraților și surorilor- descendenți  de gradul I ai fraților și surorilor.

 

Incompatibilitatea are loc și atunci când membrii de familie ai salariatului, rudele sau afinii până la gradul al treilea, inclusiv, au încheiat contracte comerciale cu INCDS Marin Drăcea.

  1.        b) Există incompatibilitate și în cazul în care se constată că un salariat a intervenit direct sau indirect, cu scopul de a influența încheierea sau derularea unor contracte încheiate de terți cu INCDS., etc.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie) sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2022;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

 

2.Condiţii specifice pentru postul  de ” muncitor mecanizator(buldoexcavatorist)” pe perioadă nedeterminată:

 

            –  să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

 

–  să cunoască limba română scris și vorbit;

 

–  să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

– să aibă o stare de sănătate și psihologică corespunzătoare  meseriei de muncitor mecanic(buldoexcavatorist) atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie, adeverință care să ateste că este ”apt pentru angajare”;

 

– să aibă cursuri de calificare profesională, atestate, în meseria de ”muncitor mecanizator(buldoexcavatorist) recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

 

–   aptitudini pentru executarea de lucrări pe utilajul din dotare;

 

–   vârsta minimă 18 ani;

 

–   să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului, contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de spălare a banilor, infracțiuni de evaziune fiscală, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică  înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil  cu exercitarea funcției de ”muncitor mecanizator” (buldoexcavatorist);

 

–   să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute la art.40 din  CCM al INCDS Marin Drăcea, în vigoare, la data încheierii contractului de muncă, în situația în care, în urma concursului a fost declarat admis;

 

Concursul se va desfășura potrivit  Metodologiei privind încadrarea în muncă și promovarea în funcții din aparatul central al INCDS ”Marin Drăcea”  și din cadrul subunității acestuia în vigoare  și va consta în probă  scrisă și probă practică.

 

Se pot înscrie la concurs persoanele care sunt interesate și îndeplinesc condițiile de înscriere.

Pentru proba scrisă și proba practică se acordă note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină ca medie a celor două probe, cel puțin nota 8,00. La medii egale obținute, comisia stabilește candidatul admis în raport cu datele personale cuprinse în recomandări  sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare. În cazul în care toți candidații obțin medii sub nota minimă, postul va fi reprogramat la concurs.

 

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul SCDEP – Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc până la data de 27.01.2023 orele 14,00.

 

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

          – cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității(directorului) pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat model european, semnat și datat în original;

 

–  buletin de identitate/carte de identitate(copie certificată ”conform cu originalul”, semnată în original de către candidat;

 

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte(doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

 

– atestat de calificare profesională specifică postului pentru care concurează  (copie certificată ”conform cu originalul” , semnată în original de către candidat);

 

– adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul) ;

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată  (dacă  este cazul) ;

 

– declarația de incompatibilitate(Anexa nr.9 din Contractul Colectiv de muncă în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul  Resurse Umane și Organizare,  și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, dacă candidatul se va declara admis, în original;

 

– declaraţia pe proprie răspundere(anexa 9) din care să rezulte următoarele:

  1. să nu fie  în litigiu cu INCDS Marin Drăcea /unitate sau subunitatea acestuia, în original;
  2. să nu fie începută urmărire penală pentru fapte săvârșite în cadrul INCDS Marin Drăcea/unitate   sau subunitate a acestuia;
  1. să nu înregistreze debite(de orice fel) față de INCDS Marin Drăcea/unitate sau subunitate a aces-

teia;

– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal(formular ce se va pune la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).

 

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat  implică respingerea candidatului.

După depunerea  și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Pe documentele solicitate în copie fiecare candidat va scrie „ conform cu originalul” și va semna.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 27.01.2023 orele 14,00.

Concursul se va desfășura la sediul S.C.D.E.P. Câmpulung Moldovenesc, în data de 02.02.2023, începând cu ora 10,00 și va consta în următoarele etape:

 

Etapele de desfăşurare a concursului/examenului:

1.      Selecţia dosarelor depuse de candidați  ce constă în  verificarea de către comisia de concurs a condițiilor de participare și a documentelor depuse;

Comunicarea rezultatelor la avizierul unității, prin mențiunea ”admis/respins”.

2.      Concursul  ce constă în:

– Proba scrisă (test grilă);

La această probă vor participa doar  candidații care au fost admiși la etapa de  ”Selecția dosarelor depuse de candidați” , după afișarea rezultatului, în urma soluționării eventualelor contestații.

Candidații vor avea actul de identitate, în original și pix de culoare albastră.

 

          – Proba practică pentru postul de muncitor mecanizator buldoexcavatorist  va consta în:

  • – lucrări efectuate cu utilajul buldoexcavator,  probe de lucru în teren, conform funcției pe care concurează;

Pentru a fi admis la concurs  candidatul trebuie să obţină ca medie aritmetică a probelor cel puţin media 8,00. Pentru proba scrisă și proba practică se va acorda note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Se consideră admis la concurs  candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele concursului (centralizatorul probelor) vor fi afișate la avizierul de la sediul SCDEP -Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc, în ziua concursului, după validarea de către conducătorul unității și pe site-ul INCDS Marin  Drăcea: icas@icas.ro.

Conform prevederilor art. 44 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS Marin Drăcea, în vigoare, pentru verificarea aptitudinilor, la încheierea contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, se va stabili o perioadă de probă de 90 zile calendaristice .

 

Programul de desfășurare al concursului:                                                                                                                                                                                                

31.01.2023, între orele 8,30 – 10,30 – verificarea de către comisia  de concurs a condițiilor de participare și a documentelor depuse de către fiecare candidat(verificare dosare de concurs) și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității SCDEP Câmpulung Moldovenesc;

31.01.2023, între orele 10,30 – 16,30 – depunerea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs la secretariatul unității, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

01.02.2023, între orele 8,00 – 12,00  soluționarea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

02.02.2023, între orele 10,00 – 12,00 -proba scrisă: test grilă și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

02.02.2023, între orele 13,00 – 16,00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă sub sancțiunea decăderii din acest drept;

03.02.2023, între orele  8,00 – 9,30 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

03.02.2023, începând cu orele 10,30  – proba practică și afișarea rezultatelor  la avizierul de la sediul unității.

06.02.2023, afișarea rezultatelor(centralizatorul probelor) ce se va face la avizierul de la sediul SCDEP Câmpulung Moldovenesc și pe site-ul INCDS Marin Drăcea: icas@icas.ro  ;

06.02.2023 – începând cu orele 10,00 – depunerea contestațiilor

 

În situația în care, din motive întemeiate, comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor  nu se încadrează în programul stabilit prin anunț, acesta se va decala, iar orele la care se vor susține următoarele probe sau se vor depune eventuale contestații se comunică candidaților prin afișare la avizierul de la sediul unității.

De asemenea, programul se poate decala și în situația în care nu se depun contestații.

Concluziile se comunică contestatarului în termen de 5(cinci) zile.

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul de la sediul  SCDEP – Câmpulung Moldovenesc și pe site-ul INCDS Marin Drăcea: icas@icas.ro   .

Dosarele de concurs nu se restituie!

 

Detalii privind bibliografia care va fi afișată la avizierul unității și alte relații suplimentare se pot obține la sediul  S.C.D.E.P. – Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc , tel./fax 0230-31404; 0230 – 314044, emal: tomnatic@icas.ro  .