Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs 2(două) posturi de ”fasonator mecanic ” COR 621003 și 1(un) post de muncitor mecanizator (buldoexcavatorist) – muncitor direct productiv –(COR 834103)

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA- SCDEP Câmpulung Moldovenesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003,OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015 și  53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 01.09.2022 orele 10,00 concurs  pentru ocuparea a 2(două) posturi de fasonator mecanic,  și 1(un)post de muncitor mecanizator(buldoexcavatorist) pe durată nedeterminată,  cu locul de muncă la SCDEP- Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc – la poziția în statul de funcții ” muncitori direct productivi”- Formația de exploatare masă lemnoasă,  concurs ce se va organiza   la sediul  Stațiunii De Cercetare Dezvoltare Producție – Baza Experimentală Tomnatic din  str. Calea Bucovinei nr. 73 bis, loc. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.

 

Se scoate la concurs 2(două) posturi  de ”fasonator mecanic ” COR 621003  și 1(un) post

de muncitor mecanizator(buldoexcavatorist) – muncitor direct productiv –(COR 834103), la Formația de Exploatare masă lemnoasă Baza Experimentală Câmpulung Moldovenesc, pe perioadă nedeterminată;

Condiții generale de participare la concurs:

 

–  să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România;

 

–  să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

–  vârsta minimă 18 ani;

 

–  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 

–  să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

 

–  să aibă studiile şi pregătirea adecvată pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;

 

– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra persoanei, patrimoniului contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ce l-ar aface incompatibil cu exercitarea funcţiei;

 

– nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;

 

– nu se află în litigiu cu INCDS Marin Drăcea/unitate sau subunitatea a acesteia;

 

– să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS Marin Drăcea în vigoare:

 

Pentru postul de muncitor mecanizator să posede permis de conducere valabil minim pentru categoria de vehicole TR şi sau B conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va desfășura potrivit Metodologiei privind încadrarea în muncă și promovarea în funcții din aparatul central al INCDS Marin Drăcea  și din cadrul subunității acestuia în vigoare și va consta în probă scrisă și practică.

 

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul SCDEP -Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc până la data de 26.08.2022 orele 14,00.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

          – cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității(directorului) pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat model european, semnat și datat în original;

 

–  buletin de identitate/carte de identitate(copie certificată ”conform cu originalul”, semnată în original de către candidat;

 

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte(doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

 

– atestat de calificare profesională specifică postului pentru care concurează  (copie certificată ”conform cu originalul” , semnată în original de către candidat);

 

– adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul) ;

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată  (dacă  este cazul) ;

 

– declarația de incompatibilitate(Anexa nr.9 din Contractul Colectiv de muncă în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul  Resurse Umane și Organizare,  și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, dacă candidatul se va declara admis, în original;

 

– declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu INCDS Marin Drăcea /unitate sau subunitatea

acestuia, în original;

– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal(formular ce se va pune la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat  implică respingerea candidatului.

După depunerea  și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Pe documentele solicitate în copie fiecare candidat va scrie „ conform cu originalul” și va semna.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 26.08.2022 orele 14,00.

 

Concursul se va desfășura la sediul S.C.D.E.P. Câmpulung Moldovenesc, în data de 01.09.2022, începând cu ora 10,00 și va consta în următoarele etape:

 

–         Proba scrisă(test grilă);

 

–         Proba practica.

 

  Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină ca medie a celor două probe, cel puţin nota 8(opt).

Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de o zi lucrătoare.

Detalii privind bibliografia care va fi afișată la avizierul unității și alte relații suplimentare se pot obține la sediul SCDEP – Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc, telefon 0230 314044; 314041.