Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de pădurar la BE Tomnatic din cadrul SCDEP Câmpulung Moldovenesc.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”,  în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, OUG 59/2000 și Legii nr. 53/2003, organizează în data de 19.01.2024 orele 10:00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de pădurar  (cod COR 314311) la BE Tomnatic din cadrul SCDEP Câmpulung Moldovenesc.

Candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

– să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

 

– să cunoască limba română scris și vorbit;

 

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

 

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

– să aibă o stare de sănătate fizică și psihică avizată medical, corespunzătoare funcției de „pădurar”;

 

– să fie absolvent al unuia dintre următoarele niveluri de învățământ (cu diplomă sau echivalentă – adeverință valabilă): al învățământului liceal tehnologic, al învățământului profesional tehnic și al învățământului postliceal tehnic în domeniul silvicultură; al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesionala a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor – conform Ordonanței de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 4 alin. (2) lit. d), e), și f), în vigoare; studiile să fie absolvite în cadrul unei instituții de învățământ cu profil silvic, acreditată, recunoscută în România;

 

– să aibă diplomă/certificat de absolvire sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare ,, Agent de securitate”, precum şi permis de mânuire a armamentului (în cazul în care nu deține aceste calificări își va definitiva cursurile în cel mai scurt timp de la data angajarii);

 

– să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra persoanei, patrimoniului, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;

 

– certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

 

– să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS „Marin Drăcea” în vigoare;

Dosarul de concurs se depune până pe data de 12.01.2024, orele 14.00 la sediul INCDS „Marin Drăcea” din Bulevardul Eroilor nr. 128, Voluntari, jud.Ilfov sau pe email icas@icas.ro și va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează;

 

– carte de identitate;

 

– curriculum vitae în format europass, semnat și datat;

 

– diplomă sau adeverință valabilă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare și suplimentul descriptiv al acesteia;

 

– decizia, actul adițional la contractul individual de muncă sau alt document din care să reiasă că i s-a acordat gradul profesional actual, dacă acesta a fost deja obţinut;

 

diplomă de absolvire sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare ,, Agent de securitate”, precum şi cel de mânuire a armamentului (sau declarație pe proprie raspundere că va urma aceste cursuri în situația în care este admis la concurs);

 

– carnet de muncă sau raport per salariat din aplicația REVISAL, sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitate;

 

– certificat de cazier judiciar;

 

– adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare, precum și adeverință eliberată de un cabinet autorizat de psihologie, care să ateste o stare de sănătate psihică corespunzătoare încadrării în muncă și dobândirii calității de personal silvic, conform OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 5, alin (2), lit. d;

 

– recomandare de la angajator din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează pentru prima dată în muncă;

 

– dovada de la fostul angajator (ultimul loc de muncă) din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc, conform Legii 22/1969 cu modificările și completările ulterioare, natura acestora și dacă ele au fost acoperite;

 

Documentele depuse la dosar nu se restituie.

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din Bulevardul Eroilor nr. 128, Voluntari, jud.Ilfov, în data de 19.01.2024 ora 10.00 și va consta în următoarele etape:

 

  1. Selecția dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor pe site-ul institutului cu mențiunea „ADMIS/RESPINS” pe data de 15.01.2024.
  2. Susținerea probelor de concurs:

 

– Proba scrisă:

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „ Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

 

Proba orală (Interviu).

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orală) trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

 

Programul de desfășurare a concursului din data de 19.01.2024

– între orele 10.00-12.00 – proba scrisă

– începând cu ora 12:30 – proba orală (Interviu)

– afișarea rezultatelor (centralizatorul probelor) pe site-ul www.icas.ro.

 

După afişarea rezultatelor se pot depune contestaţii în termenele prevăzute în anunţ.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare pe site-ul www.icas.ro cu specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs.

 

Conform prevederilor Legii nr. 22 / 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Deciziei INCDS „Marin Drăcea” nr. 371/05.10.2020 privind funcţiile prin a căror ocupare angajatul dobândește calitatea de gestionar și constituirea garanțiilor, înainte de încheierea contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat ADMIS, va prezenta dovada de constituire a garanției suplimentare.

 

Relații referitoare la constituirea garanției suplimentare se pot obține la sediul INCDS „Marin Drăcea” sau la sediul Bazei Experimentale Tomnatic a SCDEP Câmpulung Moldovenesc – Biroul Financiar Contabilitate.

 

Informații suplimentare referitoare la organizarea concursului se pot obține accesând site-ul www.icas.ro sau la Biroul Organizare Resurse Umane, tel 0213503238 int. 123/138.