Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de pădurar la BE Săcele din cadrul S.C.D.E.P. Brașov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”,  în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, OUG 59/2000 și Legii nr. 53/2003, organizează în data de 06.02.2024 orele 11.00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de pădurar  (cod COR 314311) la BE Săcele din cadrul S.C.D.E.P. Brașov.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

 

– să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

 

– să cunoască limba română scris și vorbit;

 

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

 

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

– să aibă o stare de sănătate fizică și psihică avizată medical, corespunzătoare funcției de „pădurar”;

 

– să fie absolvent al unuia dintre următoarele niveluri de învățământ (cu diplomă sau echivalentă – adeverință valabilă): al învățământului liceal tehnologic, al învățământului profesional tehnic și al învățământului postliceal tehnic în domeniul silvicultură; al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesionala a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor – conform Ordonanței de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 4 alin. (2) lit. d), e), și f), în vigoare; studiile să fie absolvite în cadrul unei instituții de învățământ cu profil silvic, acreditată, recunoscută în România;

 

– să aibă diplomă/certificat de absolvire sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare ,, Agent de securitate”, precum şi cel de mânuire a armamentului (în cazul în care nu deține aceste diplome va urma aceste cursuri în cel mai scurt timp de la data angajarii);

 

– certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

Dosarul de concurs se depune până pe data de 01.02.2024, ora 12 la sediul INCDS „Marin Drăcea” – Baza Experimentală Săcele din str. Ogrăzii  nr. 22, Mun. Săcele, jud. Brașov sau pe email sacele@icas.ro și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează;

 

– carte de identitate;

 

– curriculum vitae în format europass, semnat și datat;

 

– diplomă sau adeverință valabilă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare, împreună cu suplimentul descriptiv;

 

– decizia, actul adițional la contractul individual de muncă sau alt document din care să reiasă că i s-a acordat gradul profesional actual, respectiv gradația actuală, dacă acestea au fost deja obţinute;

 

diplomă de absolvire sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare ,, Agent de securitate”, precum şi cel de mânuire a armamentului (sau declarație pe proprie raspundere că va urma aceste cursuri în situația în care este admis la concurs);

 

– carnet de muncă sau raport per salariat din aplicația REVISAL, sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitate;

 

– certificat de cazier judiciar;

 

– adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare pe postul pentru care candidează, precum și adeverință eliberată de un cabinet autorizat de psihologie, care să ateste o stare de sănătate psihică corespunzătoare încadrării în muncă și dobândirii calității de personal silvic, conform OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 5, alin (2), lit. d;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral, sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată în muncă;

 

– dovada de la fostul angajator (ultimul loc de muncă) din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc, conform Legii 22/1969, natura acestora și dacă ele au fost acoperite;

 

Documentele depuse la dosar nu se restituie.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul INCDS „Marin Drăcea” – Baza Experimentală Săcele din str. Ogrăzii  nr. 22, Mun. Săcele, jud. Brașov, în data de 06.02.2024 ora 11.00 și va consta în următoarele etape:

 

  1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor pe site-ul institutului cu mențiunea „admis/respins” pe data de 02.02.2024 .
  2. Susținerea probelor de concurs:

 

– Proba scrisă:

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „ Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

 

Proba orală (Interviu).

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orală) trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

Programul de desfășurare al concursului din data de 06.02.2024

 

– între orele 11.00-13.00 – proba scrisă

 

– începând cu ora 13:30 – proba orală (Interviu)

 

– afișarea rezultatelor (centralizatorul probelor) pe site-ul www.icas.ro.

 

Depunera contestaţiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare pe site-ul www.icas.ro cu specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs.

 

Conform prevederilor Legii nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bonurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Deciziei INCDS „Marin Drăcea” nr. 371/05.10.2020 privind funcţiile prin a căror ocupare angajatul dobândește calitatea de gestionar și constituirea de garanții, înainte de încheierea contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, va prezenta dovada de constituire a garanției suplimentare.

 

Relații referitoare la constituirea garanției suplimentare se pot obține la sediul INCDS „Marin Drăcea” sau la sediul BE Săcele – Birou Financiar Contabilitate.

 

Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul www.icas.ro sau la  Biroul Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int. 123/138.

Bibliografie

Rezultate concurs