Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de pădurar la BE Caransebeș din cadrul SCDEP TIMIȘOARA

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, OUG nr. 59/2000 și Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizeaza in data de 09.10.2023, orele 1000 concurs pentru ocuparea postului vacant de “pădurar“ (COR 314311),  pe durata nedeterminata, cu locul de munca la Baza Experimentala Caransebeș–Districtul III Turnu Ruieni, concurs ce se va organiza la sediul BE Caransebes, Loc. Caransebes, str. Corneliu Baba, nr.11 (fosta str. Godeanu,nr.7), jud. Caras – Severin.

 Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

– să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris și vorbit;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate fizică și psihică avizată medical, corespunzătoare funcției de „pădurar”;

– să fie absolvent al unuia dintre următoarele niveluri de învățământ (cu diplomă sau echivalentă – adeverință valabilă): al învățământului liceal tehnologic, al învățământului profesional tehnic și al învățământului postliceal tehnic în domeniul silvicultură; al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesionala a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor – conform Ordonanței de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 4 alin. (2) lit. d), e), și f), în vigoare; studiile să fie absolvite în cadrul unei instituții de învățământ cu profil silvic, acreditată, recunoscută în România;

– să aibă diplomă/certificat de absolvire sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare ,, Agent de securitate”, precum şi cel de mânuire a armamentului (în cazul în care nu deține aceste diplome va urma aceste cursuri în cel mai scurt timp de la data angajarii);

– certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

Dosarul de concurs se depune pana la data de 05.10.2023, orele 1200, la sediul Bazei Experimentale Caransebes, din Caransebes, str. Corneliu Baba, nr. 11 (fosta str. Godeanu,nr.7), jud. Caras – Severin sau pe email caransebes@icas.ro si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 

– cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, cu specificarea concreta a postului pentru care se candideaza,în original;

– curriculum vitae in format  model europass, semnat și datat în original;

-carte de identitate;

-diplomă sau adeverinta valabila care atestă studiile prevazute la condițiile de participare, impreuna cu suplimentul descriptiv (in original);

– decizia,actul aditional la contractul individual de munca sau alt document din care sa reiasa ca i s-a acordat gradul profesional actual, respectiv gradatia actuala, daca acestea au fost deja obtinute:

– diploma de absolvire sau adeverinta de inscriere la cursul de calificare „Agent de securitate”, precum si cel de manuire a armamentului ( sau declaratie pe propria raspundere ca va urma aceste cursuri in situatie in care este admis la concurs) in original;

– carnet de munca sau raport per salariat din aplicatia REVISAL/ adeverinta privind vechimea in munca si in specialitate;

-certificat de cazier judiciar in original;

– adeverinţă medicală eliberată de catre  medicul de familie, care să ateste starea de sanatate, respectiv ca este apt pentru angajare pe postul pentru care candideaza, precum și adeverință eliberată de un cabinet autorizat de psihologie, care să ateste o stare de sănătate psihică corespunzătoare încadrării în muncă și dobândirii calității de personal silvic, conform OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 5, alin (2), lit. d, în original;

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată  in munca;

-dovada de la fostul angajator (ultimul loc de munca) din care sa rezulte daca a produs pagube avutului obstesc,conform Legii 22/1969,natura acestora si daca ele au fost acoperite;

Documentele depuse la dosar nu se restituie.

Pentru documentele depuse in copie se vor prezenta si originalele in ziua concursului.

Concursul/examenul se va desfasura la sediul Bazei Experimentale Caransebes din Caransebes str. Corneliu Baba, nr. 11 (fosta str. Godeanu, nr. 7), jud. Caras – Severin, in data de  09.10.2023, incepand cu ora 10:00 si va consta in urmatoarele etape:

  1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați:

Verificare de catre comisia de concurs/examen a conditiilor de participare si a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor la avizierul si pe site-ul institutului www.icas.ro cu mentiunea „admis/respins” pe data de 06.10.2023

  1. Susținerea probelor de concurs:

– Proba scrisă

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

Pentru a participa la urmatoarea proba, respectiv proba orala (Interviu), candidatii trebuie sa obtina nota minima 6 (șase) la proba scrisa.

Proba orala (Interviu),la care vor participa doar candidatii care au obtinut la proba scrisa cel putin nota minima impusa de 6 (sase).

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orala trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Caransebes și pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

Programul de desfasurare al concursului din data de 09.10.2023

-intre orele 1000 – 1200  – proba scrisa si afisarea rezultatelor la avizierul de la sediul Bazei experimentale Caransebes.

-incepand cu ora 1230 – proba orala (Interviu)

-afisarea rezultatelor ( centralizatorul probelor) pe site-ul www.icas.ro si la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Caransebes.

Depunerea contestatiilor se poate face  in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la afisarea rezultatelor concursului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se va face prin afisare la sediul Bazei Experimentale Caransebes prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii „ADMIS” sau „RESPINS”

 

Rezultatele finale ale concursului,dupa solutionarea contestatiilor,vor fi afisate la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Caransebes si pe site-ul www.icas.ro pe pagina anuntului de concurs.

 

Conform prevederilor Legii nr.22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bonurilor agentilor economici autoritatilor sau institutiilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si Deciziei INCDS „Marin Dracea” nr.371/05.10.2020 privind functiile prin a caror ocupare angajatul dobandeste calitatea de gestionar si constituirea de garantii,inainte de incheierea contractului individual de munca,in situatia in care,in urma concursului,candidatul a fost declarat admis,va prezenta dovada de constituire a garantiei suplimentare.

Relatii referitoare la constituirea garantiei suplimentare se pot obtine la sediul Bazei Experimentasle Caransebes-Biroul Financiar Contabilitate.

Dosarele de concurs nu se restituie.

 

Detalii si alte relatii suplimentare se pot obtine la sediul Bazei Experimentale Caransebes, tel.0255/511040, 0748294708;