Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de legător sarcină la Baza Experimentală Lechința din cadrul SCDEP Bistrița

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015 și Legii nr. 53/2003, organizează în data de 05.03.2024 orele 10 concurs pentru ocuparea unui post vacant de legător sarcină  (cod COR 933302) la Baza Experimentală Lechința   din cadrul SCDEP Bistrița.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

 

– să cunoască limba română scris și vorbit;

 

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

 

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

– să aibă o stare de sănătate fizică și psihică avizată medical, corespunzătoare funcției de „legător sarcină”;

 

-absolvent al învățământului obligatoriu;

 

– să nu se afle în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al Institututlui Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în vigoare, la data încheierii contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului/examenului este declarat admis;

Dosarul de concurs se depune până pe data de 27.02.2024, ora 16 la Secretariatul Bazei Experimentale Lechința sau pe email lechința@icas.ro și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– carte de identitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

 

– curriculum vitae în format europass, semnat și datat, în original;

 

– diplomă sau adeverință valabilă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare, împreună cu suplimentul descriptiv, în vederea verificării competențelor profesionale dobândite (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

 

– certificat de căsătorie sau alte acte, doar dacă numele de pe documentele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de indentitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

 

– carnet de muncă – integral- (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat), iar pentru perioada de după 01.01.2011 raport per salariat din aplicația REVISAL, sau (valabil pentru ambele perioade – înainte și după 01.01.2011) adeverință privind vechimea în muncă și în specialitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat). Dacă există perioade nelucrate sau există întreruperi în activitate se va depune o declarație pe proprie raspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute la art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, din care să reiasă faptul că nu a desfășurat activitate în baza unui contract individual de muncă în acea perioadă sau motivul pentru care nu se pot prezenta documentele solicitate (declarație în original);

 

– adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare pe postul pentru care candidează, în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă, sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată, semnate în original de candidat;

 

– declarația de incompatibilitate (Anexa nr. 9 din Contractul Colectiv de Muncă al Institututlui Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în vigoare), se va pune la dispozitie de către Compartimentul Resurse Umane și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului/examenului, acesta a fost declarat admis.

 

Documentele depuse la dosar nu se restituie.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat implică respingerea candidatului.

 

După depunerea și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Bazei Experimentale Lechința, Jud. Bistrița – Năsăud  în data de 05.03.2024, ora 10 și va consta în următoarele etape:

 

  1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor la avizierul și pe site-ul institutului cu mențiunea „admis/respins” pe data de 28.02.2024 . Contestațiile la rezultatele comunicate se pot depune până în data de 29.02.2024 ora 16.00 și vor fi soluționate și afișate până în data de 01.03.2024, ora 14.00
  2. Susținerea probelor de concurs:

– Proba practică:

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „ Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

Pentru a participa la următoarea probă, respectiv proba orală (Interviu), nota minimă obținută de candidat la proba practică trebuie să fie 7 (șapte).

 

Proba orală (Interviu), la care vor participa doar candidații care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă impusă de 7(șapte).

 

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orală) trebuie să fie minim 7 (șapte). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul de la Baza Experimentală Lechința. și pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

Programul de desfășurare al concursului din data de 05.03.2024:

 

– între orele 10:30-12:30 – proba practică și afișarea rezultatelor la avizierul de la Baza Experimentală Lechința;

 

– începând cu ora 13:00 – proba orală (Interviu)

 

– afișarea rezultatelor (centralizatorul probelor) pe site-ul www.icas.ro și la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Lechința.;

 

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor , sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul Bazei Experimentale Lechința, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

 

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul de la Baza Experimentală Lechința și pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs.

 

Conform prevederilor art. 31 din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare și art. 44 din CCM 2020-2021, pentru verificarea aptitudinilor salariatului care în urma concursului a fost declarat admis, la încheierea actului adiţional la contractul individual de muncă, se va stabili o perioadă de probă de 90 de zile.

 

Dosarele de concurs nu se restituie.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 27.02.2024 orele 16 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea” SCDEP Bistrița – Baza Experimentală Lechința, tel. 0725516202, telefon / fax 0263274266

Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul Bazei Experimentale Lechința, tel 0725516202, telefon / fax 0263274266