Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic (cod COR 213224) în cadrul Bazei Experimentale Lechința – SCDEP Bistrița.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii și OUG 59/2000-Statutul personalului silvic, organizează în data de 22.09.2023, orele 1000, concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic (cod COR 213224) în cadrul Bazei Experimentale Lechința – SCDEP Bistrița.

Condiţii de participare:

– să fie cetăţean român;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minima de 18 ani;

– să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

– să fie absolvent al învăţământului superior de lungă durată (cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv adeverinţă valabilă pentru absolvenții din 2023), în domeniul silvicultură, cu precizarea ca instituţia de învăţământ absolvită să fie acreditată, recunoscută în România;

– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie în domeniul silvic, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

.

Dosarul de concurs va cuprinde:

– cerere de înscriere la concurs prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participare;

– curriculum vitae, modelul european;

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

– adeverinţă privind vechimea în muncă sau stagiu de cotizare, dacă este cazul;

– buletin /carte de identitate;

– adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare pe postul pentru care candidează, precum și adeverință eliberată de un cabinet autorizat de psihologie, care să ateste o stare de sănătate psihică corespunzătoare încadrării în muncă și dobândirii calității de personal silvic, conform OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 5, alin (2), lit. d;

– cazier judiciar;

– recomandare de la un loc de muncă sau de la unitatea de învățământ absolvită (în cazul celor care se angajează pentru prima dată) din care să rezulte profilul profesional şi moral.

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

– lucrare scrisă și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 18.09.2023, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea” sau electronic la  eMail: icas@icas.ro .

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123.