Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de lucrător forestier-pepinierist la B.E. Caransebeș – SCDEP Timișoara

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – BAZA EXPERIMENTALĂ CARANSEBEȘ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 59/2000, HG nr.318/2015 și ale Legii nr.53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 27.03.2024, orele 10:00 Concurs pentru ocuparea unui ( 1 )  post vacant de „lucrător forestier – pepinierist” (cod COR 621005), contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu locul de muncă la Baza Experimentală Caransebeș, concurs ce se va organiza la sediul Bazei Experimentale Caransebeș: Localitatea Caransebes, str. Corneliu Baba, nr.11 (fosta str. Godeanu,nr. 7), județul Caraș-Severin.

Condiții generale de participare la concurs:

 

– să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

 

– să cunoască limba română scris și vorbit;

 

– vârsta minimă 18 ani;

 

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

– să fie apt din punct de vedere medical;

 

– diploma care atestă studii în silvicultură/studii generale + atestat profesional;

 

– să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra persoanei, patrimoniului, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;

 

– nu se află în litigiu cu INCDS „Marin Drăcea”/unitate sau subunitate a acesteia;

 

– să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS „Marin Drăcea”  în vigoare

 

Concursul se va desfășura potrivit Procedura de recrutare, selecție și promovare a personalului PO-BORU-01 a INCDS „Marin Drăcea” și va consta în probă scrisă și practică.

 

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Bazei Experimentale Caransebeș până la data de 25.03.2024, orele 10:00.

Dosarul de concurs va conține:

 

 • cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, în original;
 • curriculum vitae, model europass, semnat și datat în original;
 • buletin de identitate/carte de identitate (copie certificată ”conform cu originalul” , semnată în original de către candidat);
 • diplomă care atestă studiile prevăzute la condițiile de participare, specifică postului pentru care concurează; (copie certificată ”conform cu originalul” , semnată în original de către candidat);
 • adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul) ;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată  (dacă  este cazul) ;
 • declarația pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu INCDS „Marin Drăcea” /unitate sau subunitate a acestuia, în original;
 • declarație de consimțământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular ce se va pune la dispoziție în momentul depunerii dosarului).

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs și în ziua concursului iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

Concursul se va desfășura la sediul Bazei Experimentale Caransebeș, în data de 27.03.2024, începând cu orele 10:00 și va consta în următoarele etape:

 

 1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor va fi afișată la avizierul unității, prin mențiunea admis/respins.

 

 1. Susținerea probelor de concurs:

 

– Proba scrisă (test grilă) – La această probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

 

– Proba practică – Pentru a participa la aceasta, candidații trebuie să obțină minim nota 6(șase) la proba scrisă.

 

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba practică) trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

 

După afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație până la data de 29.03.2024, orele 12:00.

 

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Caransebeș după validarea de către conducătorul unității.

 

Detalii privind bibliografia care va fi afișată la sediul unității și alte relații suplimentare se pot obține la sediul Bazei Experimentale Caransebeș, telefon : 0255 / 511040.