Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director Științific și Director Tehnic Dezvoltare, pe o durată de 4 ani

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015, Legii nr.53/2003 – Codul muncii și Regulamentului de concurs privind ocuparea posturilor de conducere din INCDS „Marin Drăcea” organizează în data de 23.08.2024 orele 09:30 concurs pentru ocuparea funcțiilor de: Director Științific și Director Tehnic Dezvoltare, pe durată de 4 ani (CIM pe perioadă nedeterminată cu mandat de 4 ani pe funcția de Director Științific/Tehnic). Concursul se va organiza la sediul central al INCDS „Marin Drăcea”, Bulevardul Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov.

Candidații trebuie  să îndeplinească obligatoriu, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

 

Condiții de participare:

 

 1. Condiţii generale de participare la concurs:

– să aibă cetăţenie română şi domiciliu în România;

– să cunoască limba română scris şi  vorbit;

– să îndeplinească condițiile de studii și vechime stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil și legislația în vigoare;

– să aibă experienţă în domeniul de activitate al INCDS „Marin Drăcea” şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate;

– să aibă studii superioare în domeniul Silvicultură;

– să fie apt din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverință medicală;

– să aibă calificativul profesional „foarte bine” în ultimii 2 ani;

– să aibă gradul de cercetare, minim Cercetător științific gr. II (CS II), conform Anexa 3a1, din CCM în vigoare, pentru funcția de Director Științific;

– să aibă gradul profesional minim Inginer dezvoltare tehnologică gr. II (IDT II), conform Anexa 3a1, din CCM în vigoare, pentru funcția de Director Tehnic Dezvoltare.

 

 

 1. Condiţii specifice:

– să aibă experienţă în activitatea de conducere (laborator, atelier, serviciu, secţie, departament, etc.) în domeniul de activitate al INCDS ,,Marin Drăcea ”;

– să cunoască o limbă de circulație internațională;

– să cunoască legislaţia specifică activității Institutului.

 

 

 1. Condiţii de probitate morală:

– să nu aibă antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

– să nu fi fost sancţionat în activitatea desfăşurată în ultimii 5 ani anteriori anului în curs, pentru încălcarea dispoziţiilor legale legate de respectarea condiţiilor de compatibilitate, dovada făcându-se pe bază de Adeverinţă eliberată de Biroul Resurse Umane.

 

 

 1. Condiţii de compatibilitate:

a) Pentru salariații INCDS „Marin Drăcea” care participă la concurs:

– să nu fi fost și să nu fie în situații de concurență neloială și/sau conflict de interese sau incompatibilitate (noțiuni definite conform prevederilor art. 40 din CCM);

– să nu fi fost și să nu fie în situații de conflict de interese sau incompatibilitate, în calitate de membri fondatori, administratori, asociaţi sau acţionari la societăţi comerciale cu acelaşi profil de activitate ca cel al INCDS „Marin Drăcea”, atât persoana respectivă, cât şi rudele, soţia şi afinii acesteia până la gradul al doilea inclusiv, și să nu presteze/să nu fi prestat, fie în mod independent, fie printr-o formă de angajare/colaborare activități pentru un concurent, furnizor principal sau client principal al INCDS ,,Marin Drăcea” sau ICAS.

 

b) Pentru candidații care nu sunt salariați ai institutului:

– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra persoanei, contra patrimoniului, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni silvice așa cum sunt prevăzute în codul silvic, infracţiuni de fals ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

– să nu se afle în litigiu cu INCDS „Marin Drăcea”/unitate sau subunitate a acesteia;

– în cazul în care va fi declarat admis, candidatul va trebui să îndeplineacă și condițiile de compatibilitate de la punctul a) în momentul semnării Contractului de Muncă.

Concursul se va desfășura potrivit „REGULAMENTULUI DE CONCURS privind ocuparea posturilor de conducere din INCDS ,,Marin Drăcea” (director științific, director tehnic, director economic, director stațiune)” și va consta în analizarea „Ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională al Institutului” și susținerea unui interviu cu comisia de concurs.

 

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la Secretariatul Directorului General al INCDS „Marin Drăcea” până la data de 26.07.2024, orele 14:00.

 

 

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cererea prin care se solicită aprobarea Directorului General pentru participare la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

– curriculum vitae plus anexe la acesta, dacă este cazul, care trebuie să cuprindă elementele de la pct.1 și 2 din Criteriile de selecție prezentate în Anexa 3 a REGULAMENTULUI DE CONCURS, semnat și datat, în original;

– buletin de identitate/carte de identitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de către candidat);

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte (doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

– diploma de studii superioare de lungă durată în domeniul Silvicultură, copie certificată conform cu originalul;

– decizia privind acordarea gradului profesional de cercetare minim CS II, pentru funcția de Director Științific;

– decizia privind acordarea gradului profesional de dezvoltare tehnologică minim IDT II, pentru funcția de Director Tehnic Dezvoltare;

– adeverință privind vechimea în muncă;

– certificat de cazier judiciar în original;

– adeverință medicală care să ateste că este apt din punct de vedere medical,  în original;

– recomandare de la angajator, din care să rezulte profilul profesional și moral, pentru candidații care nu sunt salariați ai INCDS „Marin Drăcea”;

– calificativele obținute prin fișele de evaluare profesională în ultimii 2 ani;

– adeverință care să ateste lipsa sancţiunilor în activitatea desfăşurată în ultimii 5 ani anteriori anului în curs, pentru încălcarea dispoziţiilor legale legate de respectarea condiţiilor de compatibilitate;

– declaraţie pe proprie răspundere a candidatului din care să reiasă faptul că nu se află în litigiu cu INCDS „Marin Drăcea”/unitate sau subunitate a acestuia, în original;

– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular ce va fi pus la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

Dosarul de concurs va conține doar documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat  implică respingerea candidatului.

După depunerea și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 26.07.2024, orele 14:00.

 

 

            Oferta Managerială privind planul de dezvoltare instituțională specific activității se va depune de către candidații declarați eligibili pentru participarea la concurs, până la data de 14.08.2024, orele 16:00.

 

 

Concursul/examenul se va organiza la sediul central al INCDS „Marin Drăcea” din Bulevardul Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov și se va desfășura în trei etape:

 

 1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor ce constă în verificarea de către comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare și a documentelor depuse la dosar;
 2. Evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională a institutului, specific activității postului scos la concurs;
 3. Susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi.

 

Nota finală se obţine prin media aritmetică dintre nota obținută la evaluarea dosarului și cea obținută la interviu, rezultate ca medie aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al Comisiei. Notele  pot fi de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 9,00 pentru etapele 2 și 3 ale concursului. Se consideră admis la concurs  candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro, după aprobarea Raportului comisiei de concurs de către Directorul General al INCDS „Marin Drăcea”.

 

Programul de desfășurare a concursului :

 1. 10.07.2024 – Publicare anunț în presă și pe site
 2. 26.07.2024 orele 14:00 – Dată limită depunere dosare de concurs
 3. 30.07.2024 – Afișarea rezultatelor candidaților declarați eligibili pentru participarea la concurs în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare
 4. 31.07.2024 orele 14:00 – Data limită pentru depunerea contestațiilor la etapa de selectare a candidaților
 5. 02.08.2024 – Soluționarea eventualelor contestații la etapa de selectare a candidaților și afișarea rezultatelor
 6. În perioada 05.08.2024-09.08.2024, candidații declarați eligibili pentru a participa la concurs pot solicita informații, prin intermediul Secretariatului Directorului General al Institutului, pentru completarea Ofertei Manageriale
 7. 14.08.2024 – Depunerea Ofertei Manageriale la Secretariatul Directorului General al Institutului;
 8. 23.08.2024 – Evaluarea Ofertei Manageriale privind planul de dezvoltare instituțională  a institutului, specific activității postului scos la concurs și susținerea interviului;
 9. 23.08.2024 – Afișarea rezultatelor concursului la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro.
 10. 26.08.2024-28.08.2024 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului se va face la Secretariatul Directorului General al Institutului sau pe adresa de eMail icas@icas.ro.

 

Concluziile Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi comunicate contestatarului în termen de 3(trei) zile.

 

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro, iar câştigătorul desemnat va fi înştiinţat în scris.

 

Dosarele de concurs nu vor fi restituite candidaților.

 

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Organizare, Resurse Umane, telefon: 0213503238/int.123, 138  și pe site-ul www.icas.ro.