Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea funcției de Secretar Științific, pe o durată de 4 ani

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015, Legii nr.53/2003 – Codul muncii și Regulamentului de concurs privind ocuparea posturilor de conducere din INCDS „Marin Drăcea” organizează în data de 22.08.2024 orele 09:30 concurs pentru ocuparea funcției de Secretar Științific, pe durată de 4 ani (CIM pe perioadă nedeterminată cu mandat de 4 ani pe funcția de Secretar Științific). Concursul se va organiza la sediul central al INCDS „Marin Drăcea”, Bulevardul Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov.

Candidații trebuie  să îndeplinească obligatoriu, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiții de participare:

 

 1. Condiţii generale de participare la concurs:

– să aibă cetăţenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliu în România;

– să aibă cunoștințe temeinice de limba română, scris şi  vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să îndeplinească condițiile de studii și vechime stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil și legislația în vigoare, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– să aibă pregătire profesională corespunzătoare, dovedită diplomă de studii superioare de specialitate;

– să aibă studii superioare în domeniul Silvicultură;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;

– să aibă calificativul „foarte bine” la evaluările profesionale din ultimii 2 ani;

– să aibă gradul profesional de cercetare minim Cercetător Științific gr. II (CS II), conform Anexei 3a1, din CCM în vigoare;

 

 1. Condiţii specifice:

– experienţa în activitatea de conducere constituie un avantaj;

– cunoașterea legislaţiei specifice activității.

 

 1. Condiţii de probitate morală:

– să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fi fost sancţionat în activitatea profesională, în ultimele 12 luni anterior datei de concurs, cu cel puțin una din sancțiunile pentru abateri disciplinare prevăzute la art.107 alin.(2), literele:c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) și m) din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare. Dovada se va face pe bază de Adeverinţă eliberată de angajator.

 

 1. Condiții de compatibilitate:   

candidatul își va însuși prevederile art.40 din cadrul Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al INCDS ”Marin Drăcea” și va semna Declarația privind situațiile de incompatibilitate și concurență neloială așa cum sunt acestea prezentate în Anexa nr.9 a Contractului Colectiv de Muncă.

 

Concursul se va desfășura potrivit „REGULAMENTULUI DE CONCURS privind ocuparea posturilor de conducere din INCDS ,,Marin Drăcea” (director științific, director tehnic, director economic, director stațiune)” și va consta în analizarea „Ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională a Institutului” corespunzător postului pentru care candidează și susținerea unui interviu cu comisia de concurs.

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la Secretariatul Directorului General al INCDS „Marin Drăcea” până la data de 25.07.2024, orele 16:00.

 

Dosarul de concurs va cuprinde :

– cererea prin care se solicită aprobarea Directorului General pentru participare la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

– curriculum vitae plus anexe la acesta, dacă este cazul, care trebuie să cuprindă elementele de la pct.1 și 2 din Criteriile de selecție prezentate în Anexa 3 la REGULAMENTULUI DE CONCURS, semnat și datat, în original;

– buletin de identitate/carte de identitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de către candidat);

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte (doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

– diploma de studii superioare de lungă durată în domeniul Silvicultură, copie certificată conform cu originalul;

– decizia privind acordarea gradului profesional de cercetare (minim CS II);

– adeverință privind vechimea în muncă;

– certificat de cazier judiciar în original;

– adeverință medicală care să ateste că este apt din punct de vedere medical,  în original;

– recomandare de la angajator, din care să rezulte profilul profesional și moral, pentru candidații care nu sunt salariați ai INCDS „Marin Drăcea”;

– calificativele obținute prin fișele de evaluare profesională în ultimii 2 ani;

– adeverință care să ateste lipsa sancţiunilor în activitatea profesională, în ultimele 12 luni anterior datei de concurs;

– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular ce va fi pus la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

Dosarul de concurs va conține doar documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat  implică respingerea candidatului.

După depunerea și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 25.07.2024, orele 16:00.

 

Oferta Managerială privind planul de dezvoltare instituțională specific compartimentului pentru care s-a scos postul la concurs, se va depune de către candidații declarați eligibili pentru participarea la concurs, până la data de 14.08.2024, orele 16:00.

 

Concursul/examenul se va organiza la sediul central al INCDS „Marin Drăcea” din Bulevardul Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov și se va desfășura în trei etape:

 1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor ce constă în verificarea de către comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare și a documentelor depuse la dosar;
 2. Evaluarea dosarelor selectate cu privire la activitatea profesională a candidaților şi a ofertei manageriale referitoare la planul de dezvoltare instituțională al compartimentului pentru care s-a scos postul la concurs (se vor urmări criteriile 1 și 2 din Anexa nr.3 la Regulamentul de concurs;
 3. Susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi urmând a se puncta criteriile 3 și 4 menționate în Anexa nr.3 la Regulamentul de concurs;

 

Nota finală a candidaților se obține conform Criteriilor minime de selecție și calculului ponderilor așa cum sunt acestea menționate în  Anexa nr.3 la Regulamentul de concurs. Notele pot fi cuprinse între 1 și 10, nota minimă de promovare fiind 8,00 pentru etapele 2 și 3 ale concursului. Se consideră admis la concurs  candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro, după aprobarea Raportului comisiei de concurs de către Directorul General al INCDS „Marin Drăcea”.

Programul de desfășurare a concursului :

 1. 10.07.2024 – Publicare anunț în presă și pe site
 2. 25.07.2024 orele 16:00 – Dată limită depunere dosare de concurs
 3. 29.07.2024 – Afișarea rezultatelor candidaților declarați eligibili pentru participarea la concurs în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare
 4. 30.07.2024 orele 14:00 – Data limită pentru depunerea contestațiilor la etapa de selectare a candidaților
 5. 31.07.2024 – Soluționarea eventualelor contestații la etapa de selectare a candidaților și afișarea rezultatelor
 6. În perioada 01.08.2024 – 09.08.2024, candidații declarați eligibili pentru a participa la concurs pot solicita informații, prin intermediul Secretariatului Directorului General al Institutului, pentru completarea Ofertei Manageriale
 7. 14.08.2024 – Depunerea Ofertei Manageriale la Secretariatul Directorului General al Institutului;
 8. 22.08.2024 – Evaluarea Ofertei Manageriale privind planul de dezvoltare instituțională  specific compartimentului pentru care s-a scos postul la concurs și susținerea interviului;
 9. 22.08.2024 – Afișarea rezultatelor concursului la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro.
 10. 23.08.2024 – 26.08.2024 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului se va face la Secretariatul Directorului General al Institutului sau pe adresa de eMail icas@icas.ro.

 

Concluziile Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi comunicate contestatarului în termen de 3(trei) zile.

 

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro, iar câştigătorul desemnat va fi înştiinţat în scris.

 

Dosarele de concurs nu vor fi restituite candidaților.

 

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Organizare, Resurse Umane, telefon: 0213503238/int.123, 138  și pe site-ul www.icas.ro.