Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea funcției de Contabil-Șef, la SCDEP Pitești

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, H.G. nr.318/2015 și 53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 19.06.2024 orele 10:00concurs pentru ocuparea funcției de Contabil-Șef, la SCDEP Pitești, pe durată de 4 ani (CIM pe perioadă nedeterminată în funcția de economist cu mandat de 4 ani pe funcția de Contabil Șef, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă 4 ani). Concursul se va organiza la Centrala INCDS „Marin Drăcea”  B-dul. Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov.

 

Candidații trebuie să îndeplinească obligatoriu, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiții de participare:

 

  1. Condiţii generale de participare la concurs:

 

– să aibă cetăţenie română şi domiciliu în România;

 

– să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

– să îndeplinească condițiile de studii și vechime stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil și legislația în vigoare;

 

– să aibă experienţă în domeniul de activitate al INCDS „Marin Drăcea” şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin diploma de studii superioare de specialitate;

 

– să aibă studii superioare în domeniul Economic;

 

– să fie apt din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverință medicală;

 

– să aibă calificativul profesional „foarte bine” în ultimii 2 ani;

 

– să aibă o vechime în specialitate de minim 5 ani , coform Anexa 3a2, din CCM 2023-2024;

 

  1. Condiţii specifice:

 

– experienţa în activitatea de conducere constituie un avantaj;

 

– să cunoască legislaţia specifică activității Institutului.

 

  1. Condiţii de probitate morală:

 

– să nu aibe condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 

– să nu fi fost sancţionat în activitatea profesională, în ultimile 12 luni anterior datei de concurs,  cu cel puțin una din sancțiunile pentru abateri disciplinare prevăzute la art. 107, alin. (2), literele: c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), și m) din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare. Dovada se va face pe bază de Adeverinţă eliberată de angajator.

 

  1. Condiţii de compatibilitate:

 

– candidatul își va însuși prevederile art. 40 din cadrul Contractului Colectiv de Muncă în vigoare al INCDS „Marin Drăcea” și va semna Declarația privind situațiile de incompatibilitate și concurență neloială așa cum sunt prezentate în Anexa 9 a Contractului Colectiv de Muncă

 

Concursul se va desfășura potrivit „Regulamentului de Concurs privind ocuparea altor funcții de conducere din cadrul INCDS ,,Marin Drăcea” (secretar științific/tehnic, inginer-șef bază experimentală, șef secție/laborator/atelier/serviciu/birou, contabil-șef, etc)” și va consta în analizarea „Ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională din punct de vedere Financiar- Contabil al SCDEP Pitești” și susținerea unui interviu cu comisia de concurs.

 

Se pot înscrie la concurs persoanele care sunt interesate și îndeplinesc condițiile de participare.

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la Secretariatul Directorului General al INCDS „Marin Drăcea” până la data de 30.05.2024, orele 16:00.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cererea prin care se solicită aprobarea Directorului General pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– curriculum vitae, întocmit conform regulamentului de concurs, semnat și datat în original;

 

– buletin de identitate/carte de identitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de către candidat;

 

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte (doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

 

– diploma de studii superioare de lungă durată în domeniul Economic;

 

– adeverință privind vechimea în muncă;

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie / medicina muncii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral;

 

– calificativele profesionale din ultimii 2 ani;

 

– adeverință care să ateste lipsa sancţiunilor în activitatea desfăşurată în ultimii 12 luni anteriori datei de concurs;

 

– declarația de incompatibilitate (Anexa nr. 9 din CCM în vigoare), (pentru candidații din afara institutului Declarația se va completa de către candidat la data semnării Contractului individual de muncă, în cazul în care candidatul va fi declarat admis);

 

– declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu INCDS „Marin Drăcea”/unitate sau subunitate a acestuia, în original;

 

– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular ce va fi pus la dispoziţie în momentul depunerii dosarului);

 

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

 

Lipsa unuia din documentele solicitate  implică respingerea candidatului.

După depunerea și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Pe documentele solicitate în copie, candidatul va scrie „conform cu originalul” și va semna.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 30.05.2024.

 

Oferta Managerială privind planul de dezvoltare instituțională din punct de vedere Financiar- Contabil al SCDEP Pitești se va depune, de către candidații cu dosarele admise, până la data de 14.06.2024, ora 14:00.

Concursul/examenul se va organiza la Centrala INCDS „Marin Drăcea” Bulevardul Eroilor nr. 128, loc. Voluntari, jud. Ilfov și va avea următoarele etape:

 

  1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor ce constă în verificarea de către comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare și a documentelor depuse la dosar;
  2. Evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională din punct de vedere financiar contabil al Stațiunii Pitești, specific funcției de Contabil Șef;
  3. Susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi.

 

Pentru a fi admis la concurs, candidatul trebuie să obţină, ca medie aritmetică a probelor, cel  puţin media 9,00. Notele  pot fi de la 1 la 10, nota minimă de promovare pentru etapele  2 și 3 ale concursului fiind 9,00. Se consideră admis la concurs  candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro, după aprobarea Raportului comisiei de concurs  de către Directorul General. Conform prevederilor art. 44 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS „Marin Drăcea” în vigoare, pentru verificarea aptitudinilor, la încheierea Contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, se va stabili o perioadă de probă de 120 zile calendaristice.

 

Programul de desfășurare a concursului :

 

30.05.2024 – depunerea dosarelor de concursla Secretariatul Institutului sau pe email eMail icas@icas.ro;

 

31.05.2024 – verificarea de către comisia de concurs a condițiilor de participare și a documentelor depuse și afișarea rezultatelor;

 

04.06.2024 – data limită pentru depunerea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs care se va face la secretariatul general, sub sancțiunea decăderii din acest drept după această dată;

 

05.06.2024 – soluționarea eventualelor contestații la etapa de selectare a dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor acestora;

 

În perioada 05 – 14.06.2024, candidații al căror dosar de concurs a fost declarat admis pot solicita prin intermediul Secretariatului Institutului, informațiile necesare pentru completarea Ofertei Manageriale;

 

16.06.2024 – depunerea Ofertei Manageriale la Secretariatul Institutului;

 

19.06.2024Evaluarea ofertei manageriale și susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi;

 

19.06.2024 afișarea rezultatelor concursului la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro;

 

22.06.2024 data limită pentru depunerea contestațiilor la rezultatele concursului validate de către conducătorul unității, care se va face la Secretariatul Institutului sau pe adresa de eMail icas@icas.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept dacă nu este respectată această perioadă;

 

26.06.2024 – soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor acestora;

 

În situația în care, din motive întemeiate, comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor  nu se încadrează în programul stabilit prin anunț, acesta se va decala, iar datele la care se vor susține următoarele probe sau se vor depune eventuale contestații vor fi comunicate candidaților.

 

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul Institutului și pe site-ul www.icas.ro, iar câştigătorul desemnat va fi înştiinţat în scris.

 

Dosarele de concurs nu vor fi restituite candidaților.

 

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Organizare, Resurse Umane, telefon: 0213503238/int.123, 138  și pe site-ul www.icas.ro.