Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea a unui  post vacant de casier magaziner, arhivă la SCDEP Câmpulung Moldovenesc Baza Experimentală Tomnatic

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA- SCDEP Câmpulung Moldovenesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015 și a Legii 53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 15.01.2024 orele 10,00 concurs  pentru ocuparea a unui  post vacant de casier magaziner, arhivă  (COR 523003) CCM 2023-2024 în vigoare, Anexa 2A = studii medii, pe durată nedeterminată,  post în Statul de Funcții al SCDEP – Baza Experimentală Tomnatic, la poziția TESA,  concurs ce se va organiza  la sediul  Stațiunii De Cercetare Dezvoltare Experimentare Producție – Baza Experimentală Tomnatic din  str. Calea Bucovinei nr. 73 bis, loc. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.

 Probe de concurs: proba scrisă și interviu

 

Condiții de participare la concurs:

 

 • absolvent al învățământului mediu cu diplomă de bacalaureat;
 • fără condiții de vechime, conform prevederilor Anexei 3 a2 din Contractul colectiv de muncă 2023-2024, în vigoare;

 

Cerințe:

 

 • cunoștințe operare calculator: Microsoft , Word/Excel/Outlook, Internet, cunoștințe de operare în programe informatice de gestiune constituie avantaj;
 • cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoștințe în efectuarea operațiunilor de casierie și magazie, conform legislației în  vigoare;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini de comunicare, aptitudini de calcul, aptitudini de a lucra cu documente, planificare și organizare a operațiilor și a activităților, lucru în echipă, capacitatea de a prelucra informațiile prin furnizarea de date prelucrate, aptitudine generală de învățare;
 • cunoștințe în domeniul asigurării evidenței, depozitării corespunzătoare a tuturor documentelor din arhivă, conform legii în vigoare;

     Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul SCDEP – Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc până la data de 11.01.2024, orele 16,00 și va cuprinde:

 

 1. cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității(directorului) pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;
 2.  curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat model european, semnat și datat în original;
 3.    buletin de identitate/carte de identitate(copie certificată ”conform cu originalul”, semnată în original de către candidat;
 4.  copia certificatului de căsătorie sau a altor acte(doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;
 5. diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare, împreună cu suplimentul descriptiv(dacă este cazul), specifică postului pentru care concurează, (copie certificată ”conform cu originalul” , semnată în original de către candidat);
 6. adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul);
 7.      certificat de cazier judiciar în original;
 8. adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;
 9.       recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată  (dacă  este cazul);
 10. declarația de incompatibilitate(Anexa nr.9 din Contractul Colectiv de muncă în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul Resurse Umane și Organizare,  și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, dacă candidatul se va declara admis, în original;
 11. declarația pe proprie răspundere(anexa nr.9) din care să rezulte următoarele:

a.să nu fie în litigiu cu I.N.C.D.S. Marin Drăcea/unitate sau subunitatea acestuia;

b.să nu fie începută urmărire penală pentru fapte săvârșite în cadrul INCDS Marin Drăcea/unitate sau

subunitate a acestuia;

c.să nu înregistreze debite(de orice fel) față de INCDS Marin Drăcea/unitate sau subunitate a acesteia;

 1. declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal(formular

ce se va pune la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).

 

Originalele documentelor solicitare vor fi prezentate la înscrierea la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

 

Prezentul anunț va fi publicat pe site-ul INCDS Marin Drăcea și la avizierul B.E. Tomnatic.

 

Detalii privind bibliografia care este afișată la avizierul unități și alte relații suplimentare se pot obține la sediul  S.C.D.E.P. – Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc , tel./fax 0230-314041; 0230- 314044.