Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post vacant de pădurar la Baza Experimentală Caransebeș

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, OUG nr. 59/2000 și Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizează în data de 01.03.2024, ora 10:00, concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post vacant de padurar (cod COR 314311) existent la Baza Experimentala Caransebes din cadrul S.C.D.E.P. Timisoara –

Faza I – Promovare internă pentru salariații institutului din activitatea de producție.

Candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii generale si specifice:

 

– sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

 

– sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

 

– sa aiba varsta de minim 18 ani;

 

– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

 

– sa aiba o stare de sanatate fizica si psihica avizata medical, corespunzatoare functiei de padurar:

 

-să fie absolvent al unuia dintre următoarele niveluri de învățământ (cu diplomă sau echivalentă – adeverință valabilă): al învățământului liceal tehnologic, al învățământului profesional tehnic sau al învățământului postliceal tehnic în domeniul silvicultură; al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesionala a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor – conform Ordonanței de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 4 alin. (2) lit. d), e), și f), în vigoare; studiile să fie absolvite în cadrul unei instituții de învățământ cu profil silvic, acreditată, recunoscută în România;

 

-sa aiba diploma/certificat de absolvire sau adeverinta de inscriere la cursul de calificare „Agent de Securitate”,precum si cel de manuire a armamentului ( in cazul in care nu detine aceste diplome, declarația pe propria răspundere că va urma aceste cursuri in cel mai scurt timp de la data angajarii);

 

-certificat de cazier judiciar fara inscrisuri;

Dosarul de concurs se depune pana la data de 28.02.2024, orele 1200, la sediul Bazei Experimentale Caransebes, din Caransebes, str. Corneliu Baba, nr. 11 (fosta str. Godeanu nr.7), jud. Caras – Severin sau pe email caransebes@icas.ro si va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

 

– cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, cu specificarea concreta a postului pentru care se candideaza, în original;

 

– curriculum vitae in format  model europass, semnat și datat, în original;

 

– carte de identitate, copie;

 

– diplomă sau adeverinta valabila care atestă studiile prevazute la condițiile de participare, impreuna cu suplimentul descriptiv, copie;

 

– decizia, actul aditional la contractul individual de munca sau alt document din care sa reiasa acordarea gradului profesional actual, respectiv gradatia actuala, daca acestea au fost deja obtinute, copie;

 

– diploma de absolvire sau adeverinta de inscriere la cursul de calificare „Agent de securitate”, precum si cel de manuire a armamentului, copie (sau declaratie pe propria raspundere ca va urma aceste cursuri in situatie in care este admis la concurs, in original);

 

– raport salariat din aplicatia REVISAL sau adeverinta privind vechimea in munca si specialitate, copie;

 

– certificat de cazier judiciar, in original;

 

– adeverinţă medicală eliberată de catre  medicul de familie, care să ateste starea de sanatate, respectiv ca este apt pentru angajare pe postul pentru care candideaza, precum și adeverință eliberată de un cabinet autorizat de psihologie, care să ateste o stare de sănătate psihică corespunzătoare încadrării în muncă și dobândirii calității de personal silvic, conform OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 5, alin (2), lit. d, în original;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral;

 

– dovada de la ultimul loc de munca din care sa rezulte daca a produs pagube avutului obstesc, conform Legii 22/1969, natura acestora si daca ele au fost acoperite;

 

Documentele depuse la dosar nu se restituie.

 

Pentru documentele depuse in copie se vor prezenta si originalele in ziua concursului.

Concursul se va desfasura la sediul Bazei Experimentale Caransebes din localitatea Caransebes, str. Corneliu Baba, nr. 11 (fosta str. Godeanu, nr. 7), jud. Caras – Severin, in data de 01.03.2024, incepand cu ora 10:00 si va consta in urmatoarele etape:

 

  1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați:

Verificare de catre comisia de concurs a conditiilor de participare si a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor la avizierul si pe site-ul institutului www.icas.ro cu mentiunea „admis/respins” pe data de 29.02.2024

 

  1. Susținerea probelor de concurs:

 

– Proba scrisă

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

Pentru a participa la urmatoarea proba, respectiv proba orala (Interviu), candidatii trebuie sa obtina nota minima 6 (șase) la proba scrisa.

 

– Proba orala (Interviu), la care vor participa doar candidatii care au obtinut la proba scrisa cel putin nota minima impusa 6 (sase).

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe, proba scrisă și proba orala, trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Caransebes și pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

 

Programul de desfasurare al concursului din data de 01.03.2024:

-intre orele 1000 – 1200  – proba scrisa si afisarea rezultatelor la avizierul de la sediul Bazei experimentale Caransebes.

-incepand cu ora 1230 – proba orala (Interviu)

-afisarea rezultatelor pe site-ul www.icas.ro si la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Caransebes.

 

Depunerea contestatiilor se poate face  in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la afisarea rezultatelor concursului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se va face prin afisare la sediul Bazei Experimentale Caransebes cu specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii „ADMIS” sau „RESPINS”

 

Rezultatele finale ale concursului,dupa solutionarea contestatiilor,vor fi afisate la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Caransebes si pe site-ul www.icas.ro pe pagina anuntului de concurs.

 

Conform prevederilor Legii nr.22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Deciziei INCDS „Marin Dracea” nr.371/05.10.2020 privind functiile prin a caror ocupare angajatul dobandeste calitatea de gestionar si constituirea de garantii, inainte de incheierea contractului individual de munca, in situatia in care,,in urma concursului, candidatul a fost declarat admis,,va prezenta dovada de constituire a garantiei suplimentare.

 

Relatii referitoare la constituirea garantiei suplimentare se pot obtine la sediul Bazei Experimentasle Caransebes – Biroul Financiar Contabilitate.

Dosarele de concurs nu se restituie.

 

Detalii si alte relatii suplimentare se pot obtine la sediul Bazei Experimentale Caransebes, tel.0255/511040, 0748294708;