Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post de Șef de district la  SCDEP Pitești – BE Mihăești

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ,,MARIN DRĂCEA’’- S.C.D.E.P. Pitești – BAZA EXPERIMENTALĂ Mihăești în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015 și ale Legii nr.53/2003–Codul muncii, organizează în data de 12.01.2024, orele 14,30 ”concurs/examen” pentru ocuparea  unui post vacant de Șef district – tehnician silvic la activitatea de Experimentare-Producție, cu locul de muncă la Baza Experimentală Mihăești – la poziția în statul de funcții ” Sef district-tehnician”- (COR 2131107), pe perioada nedeterminată,  concurs ce se va organiza   la sediul Bazei Experimentale Mihăești din   localitatea Mihăești , jud. Argeș.

Candidații trebuie să îndeplinească obligatoriu, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

  1. Condiţii generale de participare la concurs:

–  să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România;

–  să cunoască limba română scris şi vorbit;

–  vârsta minimă 18 ani;

–  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

–  să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

–  să aibă studiile şi pregătirea adecvată pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;

– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra persoanei, patrimoniului contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ce l-ar  face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

– nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;

– nu se află în litigiu cu I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” sau subunitatea a acestuia;

– să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al I.N.C.D.S. “Marin Dracea” în vigoare;

 

2.Condiţii specifice pentru postul de ”Sef district – tehnician silvic” pe perioadă nedeterminată:

 să aibă o stare de sănătate și psihologică corespunzătoare  functiei de Sef District-tehnician;

– să fie absolvent al Liceului Silvic/Colegiu de specialitate tehnica cu diploma de bacalaureat si absolvent al Scolii postliceale silvice cu diploma de absolvire (certificat de calificare in domeniul silvicultura-tehnician silvic), conform anexei nr. 3a1 si nr.3a2 din Contractul Colectiv de munca 2023-2024;

– sa aibă gradul silvic de tehnician silvic debutant sau sa indeplineasca conditiile minime pentru obtinerea acestui grad profesional potrivit O.U.G. nr.59/2000, privind statutul personalului silvic;

– aptitudini pentru executarea de lucrări în silvicultură;

–  să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute la art.40 din  CCM al I.N.C.D.S. “Marin Dracea”, în vigoare, la data încheierii contractului de muncă, în situația în care, în urma concursului, a fost declarat admis.

Concursul se va desfășura potrivit Metodologiei privind încadrarea în muncă și promovarea în funcții din aparatul central al I.N.C.D.S. ”Marin Drăcea”  și din cadrul subunității acestuia în vigoare  și va consta în probă scrisa si interviu.

Se pot înscrie la concurs persoanele care sunt interesate și îndeplinesc condițiile de înscriere.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 8(opt) la fiecare probă.

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Bazei Experimentalei Mihăești până la data de 10.01.2024, orele 14.00.

 

Dosarul de concurs pentru toate posturile va cuprinde:

– cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului subunității pentru participarea la concurs;
– curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat, semnat și datat în original;
– buletin de identitate/carte de identitate (copie certificate ”conform cu originalul”), semnată în original de către candidat;
– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte (doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;
– diploma de bacalaureat si diploma de absolvire (certificat de calificare in domeniul silvicultura-tehnician silvic) originale si copie certificată ”conform cu originalul” , semnată în original de către candidat;
– adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul);
– certificat de cazier judiciar în original;
– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;
– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral;
– declarația de incompatibilitate (Anexa nr.9 din Contractul Colectiv de muncă în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul Resurse Umane și Organizare, și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, dacă candidatul se va declara admis, în original;
– declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” /unitate sau subunitatea acestuia, în original;
– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal(formular ce se va pune la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).
Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.
Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat implică respingerea candidatului.
Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 10.01.2024, orele 14,00.

Concursul se va desfășura la sediul Bazei Experimentale Mihăești, în data de 12.01.2024, începând cu ora 14,30 și va consta în următoarele etape:

Probele de concurs:

– lucrare scrisă și interviu;

Candidații vor avea actul de identitate, în original și pix de culoare albastră.

–  Proba scrisă va cuprinde subiecte din tematica și bibliografia afișată.

–  Proba practica (interviu) – întrebări practice din bibliografia si tematica de concurs.

Pentru a fi admis la concurs  candidatul trebuie să obţină ca medie aritmetică a probelor cel puţin media 8,00. Pentru proba scrisă și proba practică se va acorda note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Se consideră admis la concurs  candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele concursului (centralizatorul probelor) vor fi afișate la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Mihăești, în ziua concursului, după validarea de către conducătorul subunității și pe site-ul I.N.C.D.S. “Marin  Drăcea”.

Conform prevederilor art. 44 din C. C. M. al I.N.C.D.S. “Marin Drăcea”, în vigoare, pentru verificarea aptitudinilor, la încheierea contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, se va stabili o perioadă de probă de 90 zile calendaristice .

Dosarele de concurs nu se restituie!

Detalii privind bibliografia care va fi afișată la avizierul unității și alte relații suplimentare se pot obține la sediul  Bazei  Experimentale  Mihăești , tel.-  0248560001 ; fax – 0348100261.