Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post de pădurar la B.E. Mihăești

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” – SCDEP Pitești în conformitate cu prevederile  HG nr. 318/2015, OUG 59/2000 și  Legii 53/2003 – Codul Muncii,  organizează în data de  26.06.2024, orele 10,00 concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post de pădurar (cod COR 314311) la Baza Experimentală Mihăești – SCDEP Pitești.

 

Condiții de participare la concurs:

 

  • să fie angajat al INCDS ”Marin Drăcea”;

 

  • să aibă cetățenia română și domiciliu în România;

 

  • să cunoască limba română scris și vorbit;

 

  • să fie apt din punct de vedere medical și psihologic, corespunzător funcției de pădurar;

 

  • să aibă studiile și pregătirea adecvate pentru ocuparea funcției pe care se încadrează;

 

  • să aibă certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

 

  • să  aibă diplomă/certificate de absolvire sau adeverință de înscriere la cursul de calificare ”Agent de securitate”, precum și cel de mânuire a armamentului (în cazul în care nu deține aceste diplome va urma aceste cursuri în cel mai scurt timp de la data angajării);

 

  • să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de Art. 40 din CCM al INCDS ”Marin Drăcea”

Dosarele de concurs se depun până la data de 21.06.2024, orele 12,00 la sediul Bazei Experimentale Mihăești sau pe e-mail osemihaesti@yahoo.com și vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 

– cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care candidează, în original;

 

– carte de identitate ;

 

– curriculum vitae în format europass semnat și datat, în original;

 

– diplomă sau adeverință valabilă care atestă studiile prevăzute la condițiile de participare, împreună cu suplimentul descriptiv, în vederea verificării competențelor profesionale dobândite (copie certificată ”conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

 

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de medicul de familie, respectiv că este apt pentru postul de pădurar, în original;

 

– decizia, actul adițional la contractul individual de muncă sau alt document din care să reiasă că i s-a acordat gradul profesional actual dacă acestea au fost deja obținute (copie certificată ”conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

 

– declarația de incompatibilitate (Anexa nr. 9 din CCM în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul Resurse umane, în original;

 

– declarația de consimțământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

– extras REVISAL/carnet de muncă

 

Pe documentele solicitate în copie fiecare candidat va scrie ”conform cu originalul” și va semna.

Etapele de desfășurare a concursului/examenului:

 

a) selecția dosarelor de înscriere de către comisia privind verificarea cunoștințelor și aptitudinilor profesionale pe baza îndeplinirii condițiilor generale și specifice de participare la concurs/examen;

 

b) proba scrisă (test grilă);

 

La această probă vor participa doar candidații care au fost validați la etapa de verificare a dosarelor, după afișarea rezultatului în urma soluționării eventualelor contestații.

 

Candidații vor avea actul de identitate, în original și pix de culoare albastră.

 

c) proba orală (interviu).

 

Pentru a fi admis la concurs/examen, candidatul trebuie să obțină ca medie aritmetică a probelor cel puțin media 8,00. Pentru proba scrisă și interviu se acordă note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Se consideră admis la concurs/examen candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția  ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

 

După afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor la sediul  B.E. Mihăești.

 

Dosarele de concurs nu se restituie.

 

Detalii privind bibliografia și alte relații suplimentare se pot obține la sediul SCDEP Pitești – Baza Experimentală Mihăești, tel. 0248560001, fax 0348100261.