Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 6807/04.04.2023

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, având sediul în B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod poștal 077190.

 

Denumire contract/procedura: Achiziție servicii de pază și protecție, monitorizare și intervenție pentru I.N.C.D.S. Marin Dracea pentru sediile Voluntari si Pipera pentru o perioada de 24 luni

 

CPV: 79713000-5 – Servicii de pază (Rev.2)

 

Valoare estimată (lei, exclusiv TVA): 1.224.570,00 lei;

 

Descriere contract:

Ținând cont de specificul autorității contractante, scopul achiziționării serviciilor menționate constă în asigurarea pazei, protecției, controlul accesului, asigurarea ordinii în incinta imobilelor, precum și siguranța personalului angajat, în vederea desfășurării în bune condiții a activității, în condițiile caietului de sarcini.

Detaliile și condițiile complete privind serviciile solicitate se regăsesc în caietul de sarcini întocmit de autoritatea contractantă și poate fi solicitat de către operatorii interesați la adresa de e-mail: ionut.virban@icas.ro, tel: 0744.280.993.

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază. Nu se accepta oferte întârziate, acestea nefiind evaluate.

 

Condiții contractare: Prestarea serviciilor se va realiza în baza unui contract valabil 24 luni de la data semnării acestuia.

 

Condiții participare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să fie înregistrați în condițiile legii, sunt legal constituiți, nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii și au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

 

Criterii adjudecare: „prețul cel mai scăzut”

 

Termen limita primire oferte: 13.04.2023, ora 15:30;

 

Informații suplimentare:

Oferta se va depune pe e-mail, la adresa: ionut.virban@icas.ro; în subiectul e-mail-ului se va face referire la numărul anunțului de participare sus-menționat.

 

Solicitările de clarificări vor fi formulate în scris și se vor transmite pe adresa de e-mail: ionut.virban@icas.ro, până cel târziu 11.04.2023, ora 15:30.