Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunț de participare/publicitar Nr. 4609/05.03.2024

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

 

Denumire acord cadru/contract: Servicii de catering de tip bufet cald/rece si coffee-break, in funcție de necesitățile sale punctuale, pentru ședințele de lucru întrunite de compartimentele/departamentele INCDS la sediile sale din Voluntari (Ilfov) si București (zona Pipera), precum si, ocazional, pentru diverse evenimente ce vor avea loc in raza București/Ilfov.

 

Cod CPV: 55520000-1 „Servicii de catering”

 

Valoare estimata (lei, fara TVA): 146.700,00 lei

 

Descriere acord cadru/contract:

 

Autoritatea contarctanta solicita servicii de catering de tip bufet cald/rece si coffee-break, in functie de necesitatile sale punctuale, pentru sedintele de lucru intrunite de compartimentele/departamentele INCDS la sediile sale din Voluntari (Ilfov) si Bucuresti (zona Pipera), precum si, ocazional, pentru diverse evenimente ce vor avea loc in raza Bucuresti/Ilfov.

 

In acest scop se va incheia cu un singur operator economic un acord cadru valabil 12 luni de la data semnarii acestuia sau pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor asumate de catre parti.

 

In baza acordului cadru semnat, autoritatea contractanta va lansa comenzi ferme pentru produsele contractate, in functie de necesitatile proprii.

 

Operatorii economici interesati pot depune oferta pentru unul sau pentru ambele loturi ce fac obiectul procedurii de atribuire, evaluarea acestora fiind realizata individual.

 

Detaliile si conditiile complete privind serviciile solicitate se regasesc in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta si poate fi solicitat de catre operatorii interesati la adresa de e-mail: ionut.virban@icas.ro, tel: 0744.280.993.

 

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza. Nu se accepta oferte intarziate, acesta fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

Conditii acord cadru/contract: Prestarea serviciilor se va realiza pe baza de acord cadru si contracte subsecvente (comenzi ferme) in forma agreata de parti, cu respectarea cerintelor minime impuse prin caietul de sarcini al procedurii.

 

Conditii participare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie inregistrati in conditiile legii, sunt legal constituiti, nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

 

Criterii adjudecare: „pretul cel mai scazut”

 

Termen limita primire oferte: 11.03.2024, ora 15:00;

 

Informatii suplimentare:

 

Oferta se va depune pe e-mail, la adresa: ionut.virban@icas.ro; in subiectul e-mail-ului se va face referire la numarul anuntului de participare sus-mentionat.

 

Solicitarile de clarificari vor fi formulate in scris si se vor transmite pe adresele de e-mail: ionut.virban@icas.ro, pana cel tarziu 08.03.2024, ora 10:00.