Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunț de participare/publicitar Nr. 2243/05.02.2024

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

 

Denumire contract/procedura: Servicii pentru evenimente si excursii in Brasov, Romania, în vederea desfasurarii conferinţei „IUFRO Seed Orchards Conference”, organizata de catre INCDS Marin Dracea, structurate dupa cum urmeaza:

 

LOT I: Servicii organizare conferinta „IUFRO Seed Orchards Conference” in Brasov, Romania in perioada 20-24.05.2024

Cod CPV: 79952000-2 „Servicii pentru evenimente”

 

LOT II: Servicii organizare excursii in teren in 22-23.05.2024

Cod CPV: 60130000-8 “Servicii de transport rutier specializat de pasageri cu autocar sau microbuz”

 

Valoare estimata (lei, fara TVA): 192.000,00 lei, structurata astfel:

 

LOT I: 173.000,00 lei, fara TVA;

 

LOT II: 19.000,00 lei, fara TVA.

 

Descriere contract:

 

Autoritatea contractanta solicita servicii pentru evenimente si excursii in Brasov, Romania, în vederea desfasurarii conferinţei „IUFRO Seed Orchards Conference”, organizata de catre INCDS Marin Dracea, structurate dupa cum urmeaza:

 

LOT I: Servicii organizare conferinta „IUFRO Seed Orchards Conference” in Brasov, Romania in perioada 20-24.05.2024

 

LOT II: Servicii organizare excursii in teren in 22-23.05.2024

 

In acest scop se va incheia un contract de prestari servicii valabil 5 luni de la data semnarii acestuia sau pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor asumate de catre parti, pentru fiecare dinte loturile sus-mentionate.

 

Operatorii economici interesati pot depune oferta pentru unul sau pentru ambele loturi ce fac obiectul procedurii de atribuire, evaluarea acestora fiind realizata individual.

 

Detaliile si conditiile complete privind serviciile solicitate se regasesc in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta si poate fi solicitat de catre operatorii interesati la adresa de e-mail: ionut.virban@icas.ro, tel: 0744.280.993.

 

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza. Nu se accepta oferte intarziate, acesta fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

Conditii contract: Prestarea serviciilor se va realiza in baza unui contract agreat de parti, cu respectarea cerintelor minime impuse prin caietul de sarcini al procedurii.

 

Conditii participare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie inregistrati in conditiile legii, sunt legal constituiti, nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

 

Criterii adjudecare: „pretul cel mai scazut”

 

Termen limita primire oferte: 08.02.2024, ora 15:00;

 

Informatii suplimentare:

Oferta se va depune pe e-mail, la adresa: ionut.virban@icas.ro; in subiectul e-mail-ului se va face referire la numarul anuntului de participare sus-mentionat.

 

Solicitarile de clarificari vor fi formulate in scris si se vor transmite pe adresele de e-mail: ionut.virban@icas.ro, pana cel tarziu 06.02.2024, ora 15:00.