Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Achiziţie servicii de pază și protecție, monitorizare și intervenție, I.N.C.D.S. Marin Dracea – Secția Simeria

ANUNT DE PARTICIPARE

Nr. 1285/02.09.2022

 

 

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

Denumire contract/procedura: Achiziţie servicii de pază și protecție, monitorizare și intervenție, I.N.C.D.S. Marin Dracea – Secția Simeria

CPV: 79713000-5 – Servicii de pază (Rev.2)

Valoare estimata (lei, exclusiv TVA): 161 622,00 lei;

Descriere contract:

Ținând cont de specificul autorității contractante, scopul achiziționării serviciilor mentionate constă în asigurarea pazei, protecției, controlul accesului, asigurarea ordinii în incinta imobilelor, precum si siguranța personalului angajat, in vederea desfășurării în bune condiții a activității, in conditiile caietului de sarcini.

Detaliile si conditiile complete privind serviciile solicitate se regasesc in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta si poate fi solicitat de catre operatorii interesati la adresa de e-mail: office@icashd.ro, tel: 0254 261254.

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza. Nu se accepta oferte intarziate, acestea nefiind evaluate.

Conditii contractare: Prestarea serviciilor se va realiza in baza unui contract valabil 12 luni de la data semnarii acestuia .

Conditii participare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie inregistrati in conditiile legii, sunt legal constituiti, nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Criterii adjudecare: „pretul cel mai scazut”

Termen limita primire oferte: 08.09.2022, ora 10:00;

Informatii suplimentare:

Oferta se va depune pe e-mail, la adresa: office@icashd.ro; in subiectul e-mail-ului se va face referire la numarul anuntului de participare sus-mentionat.

Solicitarile de clarificari vor fi formulate in scris si se vor transmite pe adresele de e-mail: office@icashd.ro, pana cel tarziu 06.09.2022, ora 10:00