Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător știintific gradul II (CS II) în Centrala INCDS „Marin Drăcea”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” organizează în conformitate cu prevederile Legii 319/2003  concurs / examen pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul II (CS II) – domeniul ingineria resurselor vegetale și animale / silvicultură (specialitatea biometrie, monitoring forestier și studiul lemnului) în cadrul Laboratorului Management Forestier – Centrala INCDS „Marin Drăcea”, în data de 28.12.2022, ora 09:00.

Condiţii de participare :

 

– să aibă nivelul de calificare 8 (doctorat)  în domeniu silvicultură / biologie / ecologie;

 

– decizie / ordin care să ateste obținerea gradului de Cercetător științific gr. II / Conferențiar universitar;

 

  Condiţiile de participare sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de „Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” aprobat în şedinţa Consiliului ştiinţific al INCDS din data de 13.04.2022 și în Consiliul de Administrație în 18.04.2022.

Dosarul de concurs va cuprinde cel puțin următoarele documente:

 

– cerere – tip de înscriere adresată directorului general al institutului (în original) (ANEXA 4 B);

 

– curriculum vitae (în original) (ANEXA 4E);

 

– lista de lucrări a candidatului, structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare;

 

– diploma de doctorat corespunzătoare postului şi diploma/diplomele de studii universitare, foaia matricolă sau echivalentă;

 

– adeverinţă de vechime în muncă în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile/gradele profesionale ale candidatului în cercetare ştiinţifică / învăţământul superior și Revisal sau copie după carnet de muncă;

 

– carte de identitate;

 

– certificat de căsătorie (dacă e cazul);

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

 

– actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier;

 

– actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverinţă medicala;

 

– decizie și ordinul  privind acordarea titlului de CS II / Conferențiar universitar;

 

– declarație de asumare a răspunderii (anexa 4D);

 

– alte documente / înscrisuri pe care candidatul le considera relevante pentru aprecierea activității;

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Probele de concurs :

 

– analiza dosarului;

 

– interviu cu comisia.

 

Concursul se organizează la sediul Centralei INCDS Marin Drăcea din b-dul Eroilor, nr. 128, Voluntari, județul Ilfov. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 27.12.2022, la sediul INCDS ,,Marin Drăcea” sau prin e-mail la icas@icas.ro, Informații suplimentare se pot obține la telefon tel. 0213503238-int.123, 138, e-mail icas@icas.ro.