Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea de posturi vacante la BE Caransebeș – SCDEP Timișoara

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA- Baza Exp.Caransebes, în conformitate cu prevederile OUG nr.59/2000, H.G. nr. 318/2015 și  53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 09.06.2023 orele 10:00 concurs  pentru ocuparea urmatoarelor posutri: 1(un) post de tehnician silvic exploatare COR 213234,  1(un) post de casier magaziner COR 523003  si 1 (un) post de lucrator forestier pepinierist COR 621005 pe durată nedeterminată,  cu locul de muncă la SCDEPTimisoara- Baza Experimentală Caransebes,  concurs ce se va organiza   la sediul  Statiunii CDEP Timisoara din  Mun. Timisoara, str.Aleea Padurea Verde, nr. 8,  jud. Timis.

Condiții generale de participare la concurs:

 

–  să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România;

 

–  să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

–  vârsta minimă 18 ani;

 

–  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 

–  să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

 

–  să aibă studiile şi pregătirea adecvată pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;

 

– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra persoanei, patrimoniului contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

 

– nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;

 

– nu se află în litigiu cu INCDS Marin Drăcea/unitate sau subunitatea a acesteia;

 

– să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al INCDS Marin Drăcea în vigoare

 

Concursul se va desfășura potrivit Metodologiei privind încadrarea în muncă și promovarea în funcții din aparatul central al INCDS Marin Drăcea  și din cadrul subunității acestuia în vigoare și va consta în probă scrisă și practică.

 

Conditii specifice de participarea la concursul pentru postul de tehnician silvic (MT) sa fie absolvent al scolii postliceale silvice, conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul colectiv de munca 2022-2023 in vigoare.

 

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de casier-magaziner

 

-absolvent al invatamantului mediu – minim;

 

-cunostinte operare PC;

 

Conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul colectiv de munca 2022-2023 in vigoare

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Statiunii CDEP Timisoara din  Mun. Timisoara, str. Aleea Padurea Verde, nr. 8, jud. Timis, până la data de 06.06.2023, orele 14.00.

 

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

          – cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității (directorului) pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat model european, semnat și datat în original;

 

–  buletin de identitate/carte de identitate (copie certificată ”conform cu originalul”, semnată în original de către candidat;

 

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte(doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

 

– diplomă care atestă studiile prevazute la condițiile de participare, specifică postului pentru care concurează  (copie certificată ”conform cu originalul”, semnată în original de către candidat);

 

– adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul);

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată  (dacă  este cazul);

 

– declarația de incompatibilitate (Anexa nr. 9 din Contractul Colectiv de muncă în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul  Resurse Umane,  și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, dacă candidatul se va declara admis, în original;

 

–  declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu INCDS Marin Drăcea /unitate sau subunitatea acestuia, în original;

 

– declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular ce se va pune la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).

 

Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat  implică respingerea candidatului.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Statiunii Timisoara, loc. Timisoara, str. Aleea Padurea Verde, nr. 8,  Jud.Timis, în data 09.06.2023 ora 10.00 și va consta în următoarele etape:

 

1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse.

 

2. Susținerea probelor de concurs:

 

– Proba scrisă:

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

 

– Proba orală (Interviu),

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orală) trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul de la sediul Statiunii CDEP Timisoara și pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

 

Programul de desfășurare al concursului din data de 09.06.2023

– între orele 10.00-12.00 – proba scrisă

 

– interviu

 

– afișarea rezultatelor se face la avizierul de la sediul Statiunii CDEP Timisoara din  Mun. Timisoara, str. Aleea Padurea Verde, nr. 8, jud. Timis si pe site-ul www.icas.ro

 

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul Statiunii CDEP Timisoara din  Mun. Timisoara, str. Aleea Padurea Verde, nr. 8, jud. Timis, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul de la sediul Statiunii CDEP Timisoara din  Mun. Timisoara, str. Aleea Padurea Verde, nr. 8, jud. Timis și pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs.

Conform prevederilor Legii nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bonurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Deciziei INCDS „Marin Drăcea” nr. 371/05.10.2020 Privind funcţiile prin a căror ocupare angajatul dobândește calitatea de gestionar și constituirea de garanții, înainte de încheierea contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, va prezenta dovada de constituire a garanției suplimentare, respectiv pentru postul de casier-magaziner in suma de 1.500 lei.

După depunerea  și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Pe documentele solicitate în copie fiecare candidat va scrie „ conform cu originalul” și va semna.

Detalii privind bibliografia care va fi afișată la avizierul unității și alte relații suplimentare se pot obține la sediul Statiunii Statiunii CDEP Timisoara din  Mun. Timisoara, str. Aleea Padurea Verde, nr. 8, , jud. Timis, tel.0256/220085, 0745599181, fax 0256/219962, email timisoara@icas.ro.