Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de IDT I la SCDEP Brașov-Secție Dezvoltare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură – Marin Drăcea organizează în data de 08.06.2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer Dezvoltare Tehnologică –gradul I (IDTI) specialitatea Amenajarea pădurilor la SCDEP Brașov – Secția Dezvoltare.

Condiţii de participare :

 

– absolvent al învăţământului superior de lungă durată anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, sau de licență+master în domeniul silvicultură;

 

– decizie care să ateste obținerea gradului de Inginer Dezvoltare Tehnologică gradul I (IDTI) SAU îndeplinirea condițiilor din regulament;

 

  Condiţiile de participare sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de „Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” aprobat în şedinţa Consiliului ştiinţific al INCDS din data de 13.04.2022 și în Consiliul de Administrație în 18.04.2022.

I.  Pentru candidatii care dețin decizie de IDTI dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

 

– decizie privind acordarea titlului de Inginer Dezvoltare Tehnologică gradul I (IDTI)

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– analiza dosarului;

 

– interviu cu comisia.

II. Pentru candidatii care NU dețin decizie de IDTI dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs (anexa 4B);

 

– copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă;

 

– copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– curriculum vitae format europass, semnat și datat de către candidat (anexa 4E);

 

– lista de lucrări a candidatului;

 

– fișa de verificare /autoevaluare în care se prezinta îndeplinirea standardelor minimale (anexa nr. 4 C2);

 

– declarație de asumare a răspunderii (anexa 4D);

 

– carte de identitate;

 

– actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier;

 

– actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverinţă medicala;

 

– alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

 

– mapa cu lucrările publicate, conform anexei 3 la Regulament.

Probele de concurs:

 

– sistem de evaluare a dosarului;

 

– interviu cu comisia.

Concursul se organizează la sediul Centralei INCDS Marin Drăcea din b-dul Eroilor, nr. 128, Voluntari, județul Ilfov. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 02.06.2022, orele 16:30 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, Informații suplimentare se pot obține la telefon tel. 0213503238-int.123;138, e-mail icas@icas.ro.