Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de tehnician silvic la Secția Roman – SCDEP Câmpulung Moldovenesc

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA- Secția Roman, în conformitate cu prevederile OUG nr.59/2000, H.G. nr. 318/2015 și  53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 12.06.2023 orele 10:00 concurs  pentru ocuparea unui post de tehnician silvic amenajist COR 314307, pe perioadă determinată.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiții generale de participare la concurs:

 

–  să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România;

 

–  să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

–  vârsta minimă 18 ani;

 

–  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 

–  să fie apt din punct de vedere medical;

 

–  să fie absolvent al unei școli postliceale silvice;

Dosarul de concurs se depune până pe data de 09.06.2023, ora 16, la sediul Secției Roman, din Bulevardul Republicii, nr. 34, din Roman, jud. Neamț, sau pe email roman@icas.ro  și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 

          – cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității (directorului) pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat model european, semnat și datat în original;

 

–  buletin de identitate/carte de identitate;

 

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte(doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate);

 

– diplomă care atestă studiile prevazute la condițiile de participare, specifică postului pentru care concurează și foaie matricolă;

 

– adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul);

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată  (dacă  este cazul) ;

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Secției Roman, din Roman, Bulevardul Republicii, nr. 34 , în data de 16.06.2023, la ora 10.00 și va consta în următoarele etape:

 

    1.      Selectarea dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse.

 

     2. Susținerea probelor de concurs:

 

– Proba scrisă:

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

 

–  Proba orală (Interviu) la care vor participa doar candidații care au obținut cel puțin nota 6 (șase) la proba scrisă.

 

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orală) trebuie să fie minim 8 (opt). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul de la sediul Secției Roman și pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0233742595.