Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat la BE Vidra – SCDEP Focșani

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ,,MARIN DRĂCEA’’- BAZA EXPERIMENTALA VIDRA în conformitate cu prevederile OUG nr.59/2000, H.G. nr.318/2015 și ale Legii nr.53/2003–Codul muncii, organizează în data de 20.06.2023, orele 9,00 ”concurs” pentru ocuparea  postului de ,,muncitor necalificat in silvicultura’’, pe durata nedeterminata, cu locul de muncă la Baza Experimentală Vidra – la poziția în statul de funcții ” muncitori direct productivi”- Formația de exploatare masă lemnoasă,  concurs ce se va organiza   la sediul   – Baza Experimentală Vidra din  str. Carol I, nr. 23, loc. Vidra, jud. Vrancea.

Se scoate la concurs un post vacant de “muncitor necalificat’’ in silvicultura – (COR 921502), la Formația de Exploatare masă lemnoasă Baza Experimentală Vidra, pe perioadă nedeterminată;

Candidații trebuie  să îndeplinească obligatoriu, cumulativ, următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiții de participare:

 

           1. Condiţii generale de participare la concurs:

 

–  să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România;

 

–  să cunoască limba română scris şi  vorbit;

 

–  vârsta minimă 18 ani;

 

–  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 

–  să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

 

–  să aibă studiile şi pregătirea adecvată pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;

 

– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra persoanei, patrimoniului contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ce l-ar aface incompatibil cu exercitarea funcţiei;

 

– nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;

 

– nu se află în litigiu cu I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” sau subunitatea a acestuia;

 

– să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al I.N.C.D.S. “Marin Dracea” în vigoare;

 

(1) Constituie incompatibilitate:

a)    Calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, asociat, acționar majoritar sau salariat al unei societăți comerciale care desfășoară activitatea concurențială sau care sunt stabilite relații contractuale cu I.N.C.D.S.;

 

Incompatibilitatea are loc și atunci când membri de familie al salariatului, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv se află în una din situațiile de administrator, acționar sau membru majoritar sau de membru asociat al unei societăți comerciale cu care sunt stabilite relații contractuale, precum și cea de împuternicit al unei asemenea societăți comerciale.

 

În categoria membrilor de familie intră următoarele categorii de rude:

 

– ascendenții, respectiv părinții, bunicii;

 

– descendenții, respectiv copiii, nepoții (copiii copiilor);

 

– frații și surorile;

 

– copiii fraților și surorilor- descendenți  de gradul I ai fraților și surorilor.

 

b) Există incompatibilitate și în cazul în care se constată că un salariat a intervenit direct sau indirect, cu scopul de a influența încheierea sau derularea unor contracte încheiate de terți cu INCDS., etc.

 

 

Condiţii specifice pentru postul de ,,muncitor necalificat’’ pe perioada nedeterminata:

 

– să aibă o stare de sănătate și psihologică corespunzătoare  meseriei de ”muncitor necalificat”;

 

– absolvent al invatamantului obligatoriu.

 

– aptitudini pentru executarea de lucrări în silvicultură;

 

– să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute la art.40 din  CCM alÏ.N.C.D.S. “Marin Dracea”, în vigoare, la data încheierii contractului de muncă, în situația în care, în urma concursului a fost declarat admis;

 

Concursurile se vor desfășura potrivit  Metodologiei privind încadrarea în muncă și promovarea în funcții din aparatul central al I.N.C.D.S. ”Marin Drăcea”  și din cadrul subunității acestuia în vigoare  și va consta în probă scrisa si practică/interviu.

Se pot înscrie la concurs persoanele care sunt interesate și îndeplinesc condițiile de înscriere.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7(șapte) la fiecare probă.

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Bazei Experimentalei Vidra până la data de 19.06.2023, orele 16,00.

 

Dosarul de concurs pentru toate posturile va cuprinde :

 

          – cererea prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

 

– curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat, semnat și datat în original;

 

–  buletin de identitate/carte de identitate (copie certificate ”conform cu originalul”), semnată în original de către candidat;

 

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte (doar în cazul în care numele de pe actele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate conform cu originalul;

 

– adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul);

 

– certificat de cazier judiciar în original;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului,  respectiv că este apt pentru angajare pe postul care candidează în original;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată (dacă  este cazul);

 

– declarația de incompatibilitate (Anexa nr.9 din Contractul Colectiv de muncă în vigoare), ce se va pune la dispoziție de către Biroul  Resurse Umane și Organizare,  și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, dacă candidatul se va declara admis, în original;

 

–  declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cuÏ.N.C.D.S. “Marin Dracea” /unitate sau subunitatea acestuia, în original;

 

–  declaraţie de consimţământ privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal(formular ce se va pune la dispoziţie în momentul depunerii dosarului).

 

              Originalele documentelor solicitate vor fi prezentate la înscrierea la concurs iar copiile acestora vor rămâne la dosarul candidatului.

 

Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat  implică respingerea candidatului.

După depunerea  și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

Pe documentele solicitate în copie fiecare candidat va scrie „conform cu originalul” și va semna.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 19.06.2023 orele 16,00.

Concursul se va desfășura la sediul Bazei Experimentale Vidra , în data de 20.06.2023, începând cu ora 9,00 și va consta în următoarele etape:

 

Etapele de desfăşurare a concursului/examenului:

 

1.  Selecţia dosarelor depuse de candidați,  ce constă în  verificarea de către comisia de concurs a condițiilor de participare și a documentelor depuse;

 

Comunicarea rezultatelor selectie va fi afisata la avizierul unității, prin mențiunea ”admis/respins”.

 

2.  Concursul  ce constă în:

 

– Proba scrisă (test grilă);

 

La această probă vor participa doar  candidații care au fost admiși la etapa de  ”Selecția dosarelor

depuse de candidați” , după afișarea rezultatului în urma soluționării eventualelor contestații.

Candidații vor avea actul de identitate, în original și pix de culoare albastră.

Pentru a participa la următoarea probă, respectiv proba practică, nota minimă obținută de candidat la testul grilă  trebuie să fie 7(șapte).

 

Proba practica  pentru postul de ,,muncitor necalificat’’ va consta in:

 

  • Format sarcina, legat/ dezlegat   la T.A.F;
  • Tehnica lucrarilor de impaduriri, lucrari de ingrijire a arboretelor, lucrari in pepiniera;

 

Pentru a fi admis la concurs  candidatul trebuie să obţină ca medie aritmetică a probelor cel puţin media 7,00. Pentru proba scrisă și proba practică se va acorda note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Se consideră admis la concurs  candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele concursului (centralizatorul probelor) vor fi afișate la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Vidra,  în ziua concursului, după validarea de către conducătorul unității și pe site-ul I.N.C.D.S. “Marin  Drăcea”.

 

Conform prevederilor art. 44 din Contractul Colectiv de Muncă al I.N.C.D.S. “Marin Dracea”, în vigoare, pentru verificarea aptitudinilor, la încheierea contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, se va stabili o perioadă de probă de 90 zile calendaristice .

Programul de desfășurare al concursului :

 

20.06.2023, între orele 9,00 – 9,30 – verificarea de către comisia de concurs a condițiilor de participare si a documentelor depuse și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Vidra;

 

20.06.2023, între orele 9,30 – 10,30 – depunerea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs la secretariatul unității, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

 

20.06.2023, între orele 10,30 – 11,30 – soluționarea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

 

20.06.2023, între orele 11,30 – 12,30 -proba scrisă: test grilă și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

 

20.06.2023, între orele 12,30 – 13,30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă sub sancțiunea decăderii din acest drept;

 

20.06.2023, între orele  13,30 – 14,30 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

 

20.06.2023, începând cu orele 14,30 – proba practică și afișarea rezultatelor  la avizierul de la sediul unității.

 

21.06.2023, orele 12.00-afișarea rezultatelor (centralizatorul probelor) ce se va face la avizierul de la sediul Bazei Experimentale Vidra și pe site-ul I.N.C.D.S. “Marin Dracea”.

 

În situația în care, din motive întemeiate, comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor  nu se încadrează în programul stabilit prin anunț, acesta se va decala, iar orele la care se vor susține următoarele probe sau se vor depune eventuale contestații se comunică candidaților prin afișare la avizierul de la sediul unității. De asemenea, programul se poate decala și în situația în care nu se depun contestații.

21.06.2023, între orele 13,00 – 14,00 – depunerea contestațiilor la rezultatele concursului validate de către conducătorul unității, la secretariatul Bazei Experimentale Vidra, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

Concluziile se comunică contestatarului în termen de 2 (doua) zile.

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul de la sediul  Bazei Experimentale Vidra și pe site-ul I.N.C.D.S. “Marin Dracea”.

Dosarele de concurs nu se restituie!

Detalii privind bibliografia care va fi afișată la avizierul unității și alte relații suplimentare se pot obține la sediul  Bazei  Experimentale Vidra , tel./fax 0237-673019 ; 673196.