Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante (Postul numărul 1 și postul numărul 2) de Cercetător Științific Gradul I (CS I)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” organizează în data de 22.08.2023, ora 10:00, concurs pentru ocuparea a două posturi vacante (postul numărul 1 și postul numărul 2) de cercetător științific gradul I (CS I) în cadrul Laboratorului Management Forestier din Centrala INCDS „Marin Drăcea” – specialitatea monitoring forestier, biometrie și studiul lemnului.

Condiții de participare :

 

– doctor în domeniul silvicultură pentru postul numărul 1, și respectiv în domeniul geografie, pentru postul numărul 2;

 

– decizie / ordin care să ateste dobândirea gradului de Cercetător științific gr. I / Profesor universitar SAU îndeplinirea condițiilor din regulament;

 

  Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de „Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcții şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” aprobat în ședința Consiliului științific al INCDS din data de 13.04.2022 și în Consiliul de Administrație din data de 18.04.2022.

 

I.  Pentru candidații care DEȚIN titlul de CS I / Profesor universitar, dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original şi copie);

 

– adeverință privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverință medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

 

– decizie /ordin privind acordarea titlului de CS I/ Profesor universitar

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs :

 

– analiza dosarului;

 

– interviu cu comisia.

II.  Pentru candidații care NU DEȚIN titlul de CS I/Profesor universitar, dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs (anexa 4B la Regulament);

 

– copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă și diploma de doctor;

 

– copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;

 

– copie legalizată de pe certificatul de naștere;

 

– adeverință privind vechimea în muncă;

 

– curriculum vitae format europass, semnat și datat de către candidat (anexa 4E la Regulament);

 

– lista de lucrări a candidatului;

 

– fișa de verificare /autoevaluare în care se prezinta îndeplinirea standardelor minimale (anexa nr. 4C1 la Regulament) și dovezile de îndeplinire a condițiilor minimale;

 

– declarație de asumare a răspunderii (anexa 4D la Regulament);

 

– carte de identitate;

 

– actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier;

 

– actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverință medicala;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

 

– mapa cu lucrări reprezentative, întocmită conform Regulamentului..

Probele de concurs :

 

– sistem de evaluare a dosarului;

 

– interviu cu comisia.

Concursul se organizează la sediul Centralei INCDS „Marin Drăcea” situat pe b-dul Eroilor nr. 128, Voluntari, județul Ilfov. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 16.08.2023 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea” sau prin e-mail la icas@icas.ro, Informații suplimentare se pot obține la telefon 0213503238-int.123, 138 și pe site-ul www.icas.ro/evenimente.