Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent de Cerectare Științifică (ACS)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură  „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, organizează în data de 22.08.2023, ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – specialitatea Genetică forestieră la SCDEP Câmpulung Moldovenesc – Laborator Analize.

 

Condiţii de participare :

 

– absolvent al învăţământului superior de lungă durată anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, sau de licență+master în domeniul silvicultură/forestier;

 

  Condiţiile de participare sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de „Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” aprobat în şedinţa Consiliului ştiinţific al INCDS din data de 13.04.2022 și în Consiliul de Administrație în data de 18.04.2022.

 Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs (anexa 4B);

 

– copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă;

 

– copie legalizată a carnetului de muncă sau copie-extras din  Registrul general de evidență a salariaților;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– curriculum vitae format europass, semnat și datat de către candidat (anexa 4E la Regulament);

 

– lista de lucrări a candidatului (după caz);

 

– carte de identitate;

 

– actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier;

 

– actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului – adeverinţă medicala;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

Probele de concurs :

 

– lucrare scrisă în specialitatea postului;

 

– examen limbă de circulatie (scris-oral) sau prezentarea unui certificat de atestare a cunoștințelor lingvistice eliberat de un organ autorizat;

 

– interviu cu comisia.

 

Concursul se organizează la sediul Centralei INCDS „Marin Drăcea” din b-dul Eroilor, nr. 128, Voluntari, județul Ilfov. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 16.08.2023, la sediul INCDS ,,Marin Drăcea” sau pe mail icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0213503238-int.123, 138, și pe site-ul www.icas.ro/evenimente