Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea posturilor de Inginer-Șef Bază Experimentală Săcele și Inginer Șef Bază Experimentală Caransebeș

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „MARIN DRĂCEA” în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003,OUG 59/2000 și HG nr.318/2015, organizează în data de 21.07.2022 orele 10:00 concurs pentru ocuparea posturilor de inginer șef Bază experimentală (cod COR 131102) ale următoarelor baze experimentale: Săcele – SCDEP Brașov, Caransebeș – SCDEP Timișoara.

Condiţii de participare :

– să aibă cel puțin gradul de  Inginer silvic  gradația I sau 5 ani vechime în funcția de inginer silvic conform anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2020-2021;

– concursul se va desfășura conform „Regulamentului de concurs privind ocuparea altor funcții de conducere din INCDS ,,Marin Drăcea” și conform ”Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS ”Marin Drăcea”, afișate pe site-ul www.icas.ro;

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae care trebuie să cuprindă elementele de la pct. 1 și 2 din Criteriile de selecție prezentate în Anexa 3 a Regulamentului de concurs privind ocuparea altor funcții de conducere din INCDS ,,Marin Drăcea”;

 

– diploma de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare;

 

– documentele care atestă îndeplinirea condițiilor minimale de participare, conform anexei nr. 1 la Regulament;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă și în specialitate;

 

– buletin/carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată cu cel mult 6 (șase)luni anterior derulării concursului,  de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;

 

– oferta managerială privind planul de dezvoltare instituțională al bazei experimentale pentru care s-a scos postul la concurs.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Centralei INCDS ,,Marin Drăcea”, localitatea Voluntari, Bulevardul Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov și va consta în următoarele etape:

 

I.  Depunerea dosarelor pentru participare la concurs cu documentele precizate la punctele 1- 8, se va face până la data de 06.07.2022, orele 14:00 la sediul INCDS ”Marin Drăcea”, fax 021/3503245; tel: 021/3503238; 021/3503240;  e_mail icas@icas.ro .

 

II. Verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor la avizierul și pe site-ul institutului, cu mențiunea ”admis/respins” se va face pe data de 8.07.2022. Contestațiile la rezultatele comunicate se pot depune până în data de 12.07.2022, orele 16.00 și vor fi soluționate până în data de 15.07.2022, orele 14:00.

 

III. Oferta managerială (punctul 9 din cuprinsul Dosarului de concurs) se va depune până în data de 18.07.2022, orele 16.00 la sediul INCDS ”Marin Drăcea”, fax 021/3503245; tel: 021/3503238; 021/3503240; e_mail icas@icas.ro

 

IV. Concursul/examenul se va desfășura în data de 21.07.2022, orele 10:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, Bulevardul Eroilor nr. 128, localitatea Voluntari, jud. Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Informații suplimentare  se pot obține la Biroul Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int.123, 138, și pe site-ul www.icas.ro.